Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 15,2007-08: Ot.prp. nr. 15 (2007-2008) Om lov om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 23.11.2007

Av i alt 903 ordformer var 28 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1535245bestillarorganisasjonar1
1535225bompengepakke21
1535221bompengepakkene6
1535233bypakkene1
1535228distribusjonskostnadene1
1535227helseulemper1
1535243hovedorgansisajon1
1535229innsatsperiode3
1535222inve­steringar2
1535234inve­steringstiltak1
1535223kollektivinfrastrukturtiltak1
1535231kollektivmateriell1
1535244kollektivtenester1
1535220kollektivtrafikkføremål1
1535242konkurranseparameter1
1535241persontransportløysingane1
1535226sy­stem1
1535230transportføremål4
1535247transportmoglegheit1
1535232transportoppgåvene1
1535239transportprosjektet1
1535224transportutfordringar2
1535236vegbruksavgifter5
1535219vegføremåla1