Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 75,2006-07: St.prp. nr. 75 (2006-2007) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av EUs Marco Polo II-program til fremjing av eit meir miljøvennleg godstransportsystem (2007-2013)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.05.2007

Av i alt 573 ordformer var 45 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1534937distribusjonslogistikken1
1534930finansieringsmekanismane1
1534921godslogistikkmarknaden1
1534912godsoverføringsprosjekt1
1534899godstransportsystem7
1534905hovudetappen1
1534927infrastrukturbetringar1
1534903innlandsvassvegar5
1534904jarnbanetransport3
1534916katalysatorprosjekt2
1534938kontraktsstorleik1
1534939køyretøykm1
1534917marknadsbarrierar1
1534919marknadshinder1
1534925minimumsstorleiken1
1534920minimumsterskelen2
1534922motorways2
1534910norskleidd3
1534918nærsjøfart3
1534911prosjekttypar1
1534929transeuropean1
1534914transportformar4
1534936transportførebyggjande1
1534909transportkjede2
1534902transportpolitisk4
1534913transport­løysingar1
1534941trengselsproblem1
1534924vegtransportelementet1
1534915volumkm2