Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 64,2006-07: St.prp. nr. 64 (2006-2007) Utbygging av Gjøa, Vega og Vega sør

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 11.05.2007

Av i alt 3111 ordformer var 286 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1534359agatfunnet2
1534431akkumulerast4
1534456akseptkriterie1
1534430alkylfenolar2
1534574allokeringssystemet1
1534463ankerbasert1
1534363astero2
1534394aurorafeltet2
1534535aurorafunnet1
1534406avgjerdsfasen1
1534554basemiljøet3
1534558basemønster1
1534553baseverksemd1
1534402boreoperasjonane2
1534404borevæsker3
1534405brønnseksjonane1
1534307brønnstraum1
1534329brønntala1
1534356degradasjon1
1534488designtrykket2
1534496dispatchingsentral1
1534338disponeringsløysingar3
1534331dreneringseffektiviteten1
1534532dreneringsplan5
1534521dreneringsstrategien1
1534557driftserfaring4
1534446driftsleveransane1
1534377driftsstøtteleverandørar1
1534495døgerkontinuerleg1
1534441eggaskråninga1
1534422eksponeringstider1
1534401eksportkompressor1
1534378eksportløysingane1
1534299eksportrøyra4
1534492eksportsystem1
1534375endestrukturane1
1534416epcon5
1534414estimeringane1
1534555etterspørselsverknadene1
1534526fakkelløysing1
1534528faklinga4
1534529faklingsbehovet1
1534527faklingsnivå1
1534434fangstreduksjonar5
1534435feltaktivitetar1
1534400feltanlegg2
1534559feltes1
1534440feltinstallasjonen2
1534423feltovervaking2
1534511feltrøyr3
1534328fleirgreinsbrønnar1
1534561forbrukseininga1
1534373forhandsinstallert1
1534453formasjonsvatn1
1534346forventningsrette1
1534550følsemdberekningane1
1534541følsemdsberekningane5
1534540følsemdsberekningar3
1534428førekommer1
1534333gassbrønn2
1534487gassevakuering2
1534478gassevakueringsløysingane1
1534491gasskomposisjon1
1534327gassløft1
1534475gasstransportkapasitet2
1534476gasstransportløysinga3
1534480gasstransportløysning1
1534443gasstransportrøyr1
1534499gasstransportsystem2
1534479gasstransportsystema1
1534403gjenbruksordning2
1534296gjøafeltet10
1534462grusfyllingane1
1534459grusfyllingar3
1534500handsamingsanlegg2
1534344handteringsavtale1
1534385havbotnsramme2
1534522havbotnsrammene1
1534534havbotnsrammer1
1534321havdjupna4
1534337helikopteravgangar1
1534335hjelpekraft1
1534339hovudavtalar6
1534460industritrålfiske1
1534537infor­masjon1
1534418injeksjonspumper1
1534536innlaupsarrangement1
1534399installasjonsaktivitetar3
1534448installasjonsfasen6
1534576interessentskapsavtale1
1534398interesserorganisasjonar1
1534474investeringsfasen3
1534497kapasitetsadministrasjon1
1534293kapasitetssituasjonen4
1534309kapitalbidraget1
1534525kompressorturbinane1
1534383kondensatreservar1
1534312konsekvensutreiingane2
1534545kostnadsprofilar2
1534316kraftlineprosjekt3
1534524kraftløysing2
1534470krysslaupsbasert1
1534445kulturstyresmaktene2
1534438larveperiodane1
1534439leggjing1
1534533leitebrønnane3
1534347leitekostnader1
1534493lekkasjedeteksjon2
1534490leveranserate1
1534451luftutslepp5
1534544lønsemdsberekningar1
1534437medøre1
1534452miljøakseptabel1
1534410miljørisikovurderingar4
1534417miljøtiltakskostnad1
1534501mågleg1
1534449målår2
1534472nasjonalrekneskapet4
1534334naudfunksjonar1
1534291nedsenkeleg3
1534551nedsidene1
1534315nettforsterkingsprosjekta2
1534569noverdiar2
1534349nullpunktspris2
1534388nullpunktsprisen2
1534365oljeeksportrøyr1
1534577oljefyllinga1
1534366oljerøyret9
1534518oljesona2
1534509olje­røyret1
1534353områdeplanleggjing1
1534393område­planleggjing1
1534510operatørens1
1534367oppkoplingspunkt1
1534421overdekkjing1
1534314overføringsevna3
1534512overtrykksystem1
1534464overtråling1
1534425overvakingsundersøkingar2
1534306petroleumsteknologien3
1534348pilotbrønn3
1534520pilotbrønnar6
1534432populasjonsnivå1
1534566prisføresetnad1
1534546prisføresetnader3
1534531produksjonsløyve7
1534519produksjonsoptimalisering2
1534481produksjonsprofilar1
1534384produksjonsrøyr2
1534317produksjonsrøyret1
1534332produksjonsuttaket1
1534341prosesseringsavtale2
1534468prosesseringskostnader1
1534419prosessvilkår1
1534542prosjektøkonomien2
1534484regularitetseffektane1
1534413reinseløysingar1
1534564reinsemetode2
1534563reinsemetoden3
1534330reservegrunnlaget1
1534552reservoaranslaget2
1534515reservoarmessige1
1534407reservoarsimuleringar1
1534517reservoarvurderingar1
1534556reser­voarkompetanse1
1534516ressursberekninga2
1534506ressursforvaltningsperspektiv1
1534543ressursutfall6
1534568ressursutfallet1
1534436røyrleggjing1
1534371røyrtjukna1
1534292satellittbrønn2
1534426sedimentforhold1
1534427sedimentovervakingsundersøkingar1
1534575senast2
1534352sensitivitetar4
1534444sidesøkjande1
1534498signaloverføring1
1534455simuleringane3
1534429sjøområdane1
1534354sognområdet1
1534386stigerøyrsystem1
1534503straumingskontroll1
1534424størringsorden1
1534469sysselsettingsverknader1
1534295tenesteleveransane3
1534477tidlegfasestudier1
1534305tilleggsbemanning2
1534560tiltakskostnadane2
1534504transportløysningar1
1534376trasékartleggjing1
1534508tredjepartsadgang2
1534494tredjepartsbruk3
1534514tredjepartsvurdering2
1534457trollområdet1
1534513trykksikring5
1534442trålaktiviteten1
1534461trålfeltet1
1534323tynnoljesone1
1534502undervassmåling1
1534320uriska1
1534505utbyggingsløysninga1
1534397utbyggingsoperatøren1
1534454utstrauminga3
1534408utvinnelege1
1534368vassdjupna3
1534409vassinjeksjonspumper1
1534302vegafeltet1
1534523vektkapasitet1
1534471verknadskoeffisientar1