Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 6,2006-07: St.prp. nr. 6 (2006-2007) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 87/2006 av 7. juli 2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at det finansielle systemet vert nytta til kvitvasking og finansiering av terrorisme

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 10.11.2006

Av i alt 407 ordformer var 9 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1534273gjennomføringsrettsakter1
1534278identifikasjonskrava1
1534277kundeidentifikasjonsprosedyrane1
1534272kvitvaskingsspørsmål1
1534269livsforsikringsmeklarar1