Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 36,2006-07: St.prp. nr. 36 (2006-2007) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 1720/2006/EF av 15. november 2006 om fast­setjing av eit handlingsprogram for livslang læring

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 26.01.2007

Av i alt 711 ordformer var 26 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1534165erasmusstudentar1
1534150fagskolenivå1
1534152hovudverksemder1
1534151integrasjonsstudium1
1534146llp2
1534167lærarmobiliteten1
1534160læringsprogrammet1
1534164mottakarstatar1
1534159nasjonalkontor1
1534153natolin1
1534172opplæringsprogramma1
1534161rådspørjast1
1534168samarbeidsstatar2
1534170samordningsoppgåvene1
1534162skulesamarbeidsprosjekt1
1534148utdanningsområde2
1534171utdanningsorganisasjonane1
1534158vaksenopplæringsprogrammet1