Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 6,2006-07: St.meld. nr. 6 (2006-2007) Om seniorpolitikk

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 20.10.2006

Av i alt 9569 ordformer var 361 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1533438ageing2
1533487agepositive1
1533676akademikargruppa1
1533483aktiviseringsstrategien1
1533472aktuarisk1
1533655aldersavgangen1
1533645alderseffekten1
1533515aldershandikapet1
1533551aldersjustert2
1533548aldersjusterte2
1533484aldersprogrammet1
1533486aldersspreidd1
1533338aldersvridinga1
1533384alders­gruppa1
1533374alders­gruppene1
1533372alders­strukturen1
1533456aldringstakta1
1533498annsiennitet1
1533674arbeidaryrke1
1533363arbeidassøkjarar1
1533482arbeidsfokuserte1
1533359arbeidsgivarområdet5
1533649arbeidskraftsreserve1
1533340arbeidskraftsreserven1
1533334arbeidskraftsressurs1
1533447arbeidskraftsressursane3
1533357arbeidslivssentera9
1533556arbeidslivsutvalet1
1533480arbeidsløysepensjonen1
1533441arbeidsløyseratar1
1533489arbeidsmarknadssitua­sjonen1
1533570arbeidsmarknadsutfall2
1533415arbeidssøking2
1533634arbeidssøkjarstatusar1
1533326arbeidstagerorganisasjoner1
1533611arbeidstakarforholda1
1533664arbeidstidsendringar1
1533662arbeidstidsreduksjonar5
1533378arbeids­­livet1
1533356arbeismiljølova1
1533601attføringsfagleg1
1533647attføringsløp2
1533382avgangsalder2
1533434avgangsrate1
1533473avgangstidspunktet2
1533345avgangsårsak1
1533564avtalepensjonistar1
1533681dagpengemottakarane2
1533575datavertøy1
1533393deltakingsraten1
1533481deltidspensjon1
1533604diskrimineringsgrunnlaga1
1533606diskrimineringsregelverket2
1533668eigenopplevde2
1533362eldere1
1533557enkeltarbeidsgivarar1
1533358enkeltarbeidsgivaren1
1533623enkeltarbeidstakarar2
1533590faktasamling1
1533337folke­mengda1
1533558forfremmingar3
1533412formuesforholda1
1533585forskarnettverket1
1533539forskolelærarar1
1533327forsk­ningsmiljøer1
1533597fosa3
1533387framskrivingsperioden1
1533607fråtreding1
1533452fulltidsarbeidarar1
1533450fulltidsekvivalent1
1533448fulltidsekvivalentar7
1533488føregagnsland1
1533589førstelinjeleiarar1
1533478førtidspensjonsordninga1
1533477førtidspensjonsordningane1
1533413generasjonsforskjellar1
1533370gjennom­snittlege1
1533339gjennom­snittsalderen2
1533485grijswerkt1
1533354grunn­giving1
1533496hushaldseininga1
1533635høykonjunktursituasjonen1
1533631individstønad4
1533630individstønadsmottakarar1
1533461indu­stri1
1533555inneklimafaktorar1
1533348inngangskrav1
1533470inngangskriteria1
1533376innvandrarfolkemengda3
1533403innvandringsårsaka1
1533536insentivstrukturen1
1533416intervjutidspunktet2
1533526jobbbsituasjonen1
1533503jobbinnhald1
1533680jobbklubb1
1533683jobbsøkinga1
1533684jobbsøkingsprosessen1
1533667karrieremedvitet1
1533679karriereplanverktøy1
1533512kjens­leliv1
1533463kohortane1
1533535kompenasjonsgraden1
1533582kompetanseauking1
1533602kompetansebank2
1533672kompetansestrategiane1
1533669kompetansetrongen1
1533328kompetanse­hevende1
1533375kort­varig1
1533588krafttaksperioden3
1533682kravsetjing1
1533598kunnskapsinnhentarar1
1533467kvalfiseringstiltak1
1533445langtidsarbeidsløysa3
1533417langtidsarbeidssøkjar1
1533418langtidsarbeidssøkjarane1
1533396langtidsarbeidssøkjarar10
1533620leiarseminar1
1533580lesedugleiksnivåa1
1533581lesedugleiksskåre1
1533603likebehandlingskapitlet1
1533621livsfasetenking1
1533508livsfasetilpassing1
1533627livsopphaldsyting1
1533628livsopphaldsytingar2
1533331lønnsemnda1
1533501lønnsfastsetjingssystem1
1533497lønnsskalaen2
1533446lønnstap2
1533494lønnstilskotet1
1533687lønnstilskotsordninga1
1533492lønnstilskott1
1533330lønn­semd2
1533507medarbeidarsamtale4
1533533meddel1
1533349mellomaldrane1
1533371mellomalternativet5
1533427motverkt1
1533373netto­innvandring1
1533625nettverkskonferansar1
1533538normendring1
1533593nyttefokuserte1
1533459næringsforskyvingar1
1533490obliga­torisk1
1533462omstillingstakt1
1533511opplær­ing1
1533665oppseiingsgrunn4
1533471oppteningsreglar4
1533644overgangsratar1
1533642overgangsrate1
1533343overgangsraten5
1533643overgangs­raten1
1533646overgansraten1
1533385pensjoneringsmønster1
1533391pensjoneringsåtferd4
1533392pensjoneringsåtferda2
1533329pensjonistorganisasjoner1
1533464pensjonsområdet1
1533465pensjonssystema4
1533523pensjonstidspunktet1
1533614personalplanlegging1
1533618pilotaktivitetar1
1533513problemløysingskompetanse1
1533500produktivteten1
1533554påverknadar1
1533624regulativlønn2
1533519salsstillingar1
1533460sekundærnæringa1
1533333seniorarbeidet2
1533626seniorarbeidssøkjarane2
1533520seniorarbeidssøkjarar1
1533678seniorarbeidstakarane1
1533347seniorarbeidstakarar7
1533499seniorarne1
1533514seniorbarometeret1
1533638seniorgruppene1
1533622seniormedarbeidarar4
1533613seniormedarbeidere1
1533653seniormeldinga2
1533648seniororganisasjonane1
1533366seniorperioden1
1533584seniorplanlegging1
1533510seniorspørsmål1
1533619seniorstipend1
1533504seniorstrategi1
1533466seniorsysselsetjing1
1533506seniortilsette1
1533517seniorvennleg1
1533521seniorvennlege1
1533386sentral­byrås1
1533636servicebehov4
1533599sjukefråværsarbeidet3
1533404sjukefråværsstatistikk2
1533550skjellettsjukdommar1
1533583sluttkarrieren1
1533639sluttmeldekort1
1533640sluttmeldekorta4
1533641sosialhjelpsystemet«1
1533677stillingsmobilitet1
1533671storingsmelding1
1533439synteserapport1
1533440sysselsetjingsratar1
1533394sysselsetjingssamanheng1
1533469sysselsetjingstilhøva3
1533493sysselsetjingstilskot3
1533495sysselsetjingstilskotet1
1533474sysselsettjinga1
1533436særaldersgrense3
1533571talbehandling1
1533595teknologiorientert1
1533411teneste­yting1
1533654tidlegavgangen1
1533365tidlegavgangskultur1
1533541tidlegpensjonerer1
1533537tidlegpensjoneringa2
1533361tidlegpensjonistar4
1533422tidlegpensjonsordninga4
1533421tidlegpensjonsordningar10
1533542tidligavgang1
1533505tidskontoordningar1
1533544tildlegavgang1
1533423tilgangsrate1
1533491tillingsvernet1
1533659tilretteleggingsgaranti1
1533610tilretteleggingskravet1
1533686tilretteleggingstenester1
1533656tilretteleggingstilskotet3
1533632tiltaksdeltakinga1
1533364tiltaksspekter2
1533534tiltrekkingsfaktorar2
1533530tiltrekkingsperspektivet3
1533383tiårsperiodane1
1533424trygderettsrettsavgjerd1
1533546uførefrekvensane1
1533547uførefrekvensar1
1533552uførepensjoneringa2
1533479uførepensjonsordninga2
1533455uførepensjonsordningar2
1533476uførepensjonssystemet2
1533426uføreytingsmottakarar1
1533637underrepresentasjonen2
1533565undersøk­ing1
1533468underutnytting1
1533408undervisningsyrke3
1533569uronivåa1
1533612utdanningingsnivået1
1533658utdanningspermisjonar1
1533657utdanningsvikariat1
1533431utførestønad1
1533346utgangssituasjonen1
1533352utstøytingsfaktor1
1533532utstøytingsfaktorar3
1533350utstøytingsmekanisme2
1533531utstøytingsperspektivet3
1533435uttaksrate1
1533409vannforskyning1
1533572vektøy1
1533545velferdsgevinstane1
1533651velferds­etaten1
1533332velferds­utviklinga1
1533633ventelønnsmottakarar3
1533360ventelønnsordninga1
1533685vikarplasstiltaket1
1533586yal2
1533368yrkesdeltakinga­1
1533670yrkessrettleinga1
1533355­forsvarleg1
1533509­leiarane1
1533453­peiker1
1533353­pensjon1