Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 29,2006-07: St.meld. nr. 29 (2006-2007) Om Noregs deltaking i Europarådet i 2006

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 11.05.2007

Av i alt 2462 ordformer var 151 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1532686aktivitets­nivået1
1532675antirasismekomité1
1532668aurehald1
1532685avgjerds­prosessane1
1532630behandlings­spørsmål1
1532556byråmøtet1
1532563defenders2
1532683deltakarstatus1
1532626demokratibygginga3
1532554demokratiutdanning1
1532571domstolsvedtekter2
1532586domstols­apparatet1
1532579domstols­kontrollen1
1532572domstol­systemet1
1532605eksil­universitetet1
1532609europakampanjen1
1532539europarådsarbeidet6
1532649europarådsbudsjettet2
1532558europarådskampanjane1
1532607europarådskampanjen2
1532553europarådssenter3
1532674europarådsstandardane1
1532662europaråds­kongressen1
1532608europaråds­konvensjon1
1532669europaråds­konvensjonane1
1532624europa­kommisjonen2
1532618evalueringsrundar1
1532635familieministerkonferansen3
1532634familiespørsmål1
1532617fengselsstandardane1
1532619folkerettsrådgjevarar2
1532544formannskaps­programmet1
1532665forsøksdyrkonvensjonen1
1532606forvaltningsdokument2
1532543for­pliktingane1
1532596fråfallsprosent2
1532677general­forsamling1
1532681general­sekretæren1
1532546globa­lisering1
1532593grunnlovs­revisjonen1
1532541hand­teringa1
1532656historielærarar1
1532540hovud­prioriteringa1
1532650idrettsministermøtet1
1532644informasjons­samfunnet1
1532625institusjons­omsorga1
1532551interneringssenter1
1532569judisielt1
1532667kaninhald1
1532538kjernearbeid1
1532676konflikt­område1
1532588konstitusjonsdomstolar2
1532560konstitusjons­­domstolar1
1532621konsultasjonsmøte6
1532574kontaktkomiteen1
1532580kriminal­omsorga1
1532642kulturministerkonferansen2
1532660kulturminnelovene1
1532639kunnskapsdatabase8
1532651kvalitets­sikring1
1532557lokalkongressen1
1532663lokalreformer3
1532536lokal­demokrati1
1532646marknadsobservasjonsarbeid1
1532587medfinansiert3
1532591mediefridommen1
1532645mediekonsentrasjonen1
1532594medielovgjeving2
1532643medieministerkonferansen1
1532673menneskehandelkonvensjonen1
1532564menneskerettsdom­stolen1
1532562menneskeretts­forkjemparar3
1532599menneskeretts­situasjonen1
1532600menneskeretts­standardane1
1532573menneske­rettskommissæren1
1532628menneske­verdet1
1532565menneske­­rettsdomstolen1
1532666miljøparametrar1
1532629minister­nivå1
1532583minsteløner4
1532664modellregionar1
1532595observatørteam1
1532602ombodsmanns­ordningar1
1532611opphalds­­løyve1
1532537organisa­sjonen1
1532592orga­nisasjonar1
1532670parlamentarikar­forsamlinga1
1532613pilotdomstolar1
1532581politi­arrest1
1532638program­komité1
1532582på­gripinga1
1532631ramme­konvensjonen1
1532672reformhjelpa1
1532622rettsavdelingane3
1532620rettssjefane1
1532623rettssjefen1
1532597romaforum1
1532632romakvinnene1
1532633romakvinner1
1532603rundebords­konferansar1
1532604samarbeidsplan1
1532545samfunns­utfordringar1
1532548samordnings­møte1
1532601sam­arbeidd1
1532535sam­arbeidet5
1532549sam­ordninga1
1532575saramati2
1532678sekreta­riata1
1532570silingsorgan2
1532561sjølvstyremaktene2
1532655språkutdanning2
1532661stadutviklinga2
1532610standardsetjande1
1532577straffeforfølgingar1
1532616straffeprosessekspert1
1532612terroristdømte1
1532647tilskodarvald3
1532684toppmøteavgjerda1
1532584trygdeavtalar1
1532671ukoordinerte1
1532641ungdomsgrupperingane1
1532640ungdomskampanjen4
1532637ungdomssentra5
1532552ungdoms­samarbeid1
1532636ungdoms­spørsmål1
1532568utanriksminister­møtet1
1532542utanriks­ministeren2
1532598utbrytarrepublikkane1
1532653utdannings­ministrane1
1532589verds­krigen1