Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 28,2006-07: St.meld. nr. 28 (2006-2007) Om samarbeidet i NATO i 2006

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 04.05.2007

Av i alt 2447 ordformer var 106 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1532497alliansebidrag1
1532529allianseengasjementet1
1532534alliansefellesskapen1
1532509alliansehald1
1532474allianseoperasjonen1
1532493allianseoppgåvene3
1532464alliansesolidariteten3
1532487althea13
1532526anskaffinga1
1532438avgjerdsautonomi1
1532532balkanregionen1
1532494beredskapsmiljøet4
1532525capabilites1
1532436endeavor3
1532495energitryggingsområdet1
1532435engasjementsreglane3
1532479etterretningscelle1
1532478etterretningsutveksling1
1532492euro­atlantisk1
1532488feltsambandsteam2
1532483forhandlingsperiode1
1532450gasskontroversane1
1532530gjenreisingsinnsats3
1532481gjenreisingsteam1
1532482gjenreisingsteamet3
1532437hovudkvarternivå1
1532523hurtigreaksjonsstyrkar1
1532502kandi­datlanda1
1532429kapasitetsbyggjande3
1532524kapasitetsmanglane1
1532455kapasitetsmanglar2
1532460kjølvantet2
1532461konsensusprosess2
1532504kontaktambassaden1
1532505kontaktambassadevervet1
1532491korvettar7
1532519medlemskapsprogrammet2
1532516midtaustenregionen1
1532453militæreiningar1
1532527missilforsvarssystem13
1532528missilsforsvar1
1532486multietnisitet1
1532533nabotilhøvet1
1532451narkotikaprosjektet1
1532456operasjonsevna1
1532457overvakingskapasitet1
1532441partnarbidraga2
1532498partnargrupperingane2
1532512partnarhald1
1532463partnarskapsforum1
1532506partnarskapsmekanismane4
1532522partnarskapsoperasjonar1
1532465partnarskapsrolla1
1532518partnarskapsverktøy2
1532440partnarstrukturane4
1532513partnarverktøya1
1532459partnar­samarbeidet2
1532442partnerskapsråd1
1532511reformprosessar6
1532439rettsstatsoperasjonane1
1532444samarbeidsinstrumenta1
1532500samarbeidsverktøya2
1532472sambandselementet3
1532531stabiliseringsoppdraget1
1532428stabilitetsoperasjonar1
1532485statusavgjersla1
1532484statusproblematikken1
1532433styrkebehova1
1532470støttebidrag1
1532507tidslinjer1
1532477tillitsbasert1
1532510transformasjonsprosessen1
1532445treningsinitiativet3
1532489treningsoppdraget6
1532476trepartskommisjonen2
1532447utrykkingsstyrken7
1532480utviklingsbistanden1
1532431verdifellesskapen4
1532466­allianserammene1