Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 23,2006-07: St.meld. nr. 23 (2006-2007) Kredittmeldinga 2006

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.03.2007

Av i alt 8295 ordformer var 284 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1532133aksessorisk2
1532064aksjeeksponeringa1
1532058aksjekursfall1
1532030aksjeportefølja1
1532126aldersnøytrale1
1532122arbeidsgivarføretak1
1532015arbeidskraftsressursar2
1532233arbeidskraftsundersøking1
1532266augmentation1
1532146autorisasjonsplikt1
1532192avrekningssystema1
1532275avsetnader1
1532199banksystema4
1532080bedriftsmarknadsporteføljane3
1532196betalingsmarknadene1
1532071bustadkapital6
1532163bustadselskapa1
1532198cebs8
1532153depotbank1
1532135direkteregistrerte2
1532195direktivfors­lag1
1532186driftsløysinga1
1532190driftsrapportar2
1532079eigedomdrift1
1532138eigedomsmeklars1
1532162eigenforsikringsverksemd3
1532139eigenhandelsforbodet1
1532248eitstyre1
1532280eksekutivdirektørane2
1532016elektrisitetsprisutviklinga2
1532026enkeltbransjar2
1532067fastrentedel2
1532068fastrentedelen8
1532209fiduciaire2
1532075finansformuen5
1532092finansføretaks1
1532023finansgrupperingar3
1532157finansieringstenester1
1532247finansierings­føretak1
1532211finansmarknadsstatistikk1
1532263finanssamkvem1
1532073finanssparing1
1532072finanssparinga2
1532253finansspørsmål6
1532083forfallsstruktur4
1532149forseinkingsrentesats4
1532134forsikringsagentvirksomhet1
1532158forsikringsklasse1
1532132forsikringskonsern5
1532036for­sikrar1
1532267førehandskrav1
1532268førehandskrava1
1532082føretakkundane2
1532121føretakspensjonsordninga2
1532109føretaksstyring2
1532269givarrepresentantar1
1532272gjeldsavtalar3
1532273gjeldssletteinitiativet1
1532097gjeldveksten1
1532033gjenforsikringspremiar2
1532265grunn­laget1
1532260guvernørråd1
1532262handelsunderskotet5
1532254haustmøta5
1532255hetemäki2
1532131holdningsselskap1
1532234hovudstyremøta2
1532028hypotek1
1532289ieos6
1532223importdelen1
1532156im­arex1
1532113innlånskostnader3
1532128innskotsgrensene1
1532120innskotspensjonsordninga1
1532130innskuddspensjonsforetak3
1532117innskuddspensjonsordninger1
1532096instramming1
1532183interbankbasert1
1532185interbankbaserte1
1532177inter­nasjonalt2
1532010investeringsaktivitet5
1532219kapasitetsskrankar2
1532165kapitaldekningsdirektiv2
1532087kapitalkravsforskrifta6
1532105kapitalkravsforskriften2
1532091kapitalkravsregelverket1
1532090kapitalkravsreglane1
1532057kjerneansvar1
1532286kommentarrundar1
1532213kommunikasjonsverksemd6
1532081konkurspredikasjonsmodellen1
1532160konsernselskapet1
1532189konsesjonsregulering2
1532013konsumauke1
1532206kontantbehandlingstenester1
1532277kostnadsdisiplin2
1532029kostnadselementa1
1532104kredittinstitusjonars1
1532078kredittrisikomodell1
1532007kriseøvingar7
1532093kundegenerert1
1532151kundeidentifikasjon9
1532285kvotedel7
1532278kvoteformelen18
1532147leverandørspesifikasjonar1
1532129likningsmessig1
1532086likvida1
1532101likvider1
1532099likviditetskrav7
1532100likviditetskravet2
1532197likviditetskriser3
1532085likviditetsreglar2
1532060livsforsik­ringsselskapa2
1532011lågkostnadsland3
1532257långiving3
1532236lønnsinflasjon1
1532020lønn­ingane1
1532069marknadsrenter7
1532062marknadsrørsler3
1532077moodys2
1532070månadersveksten1
1532094nettbanksystemet1
1532074nettofinansinvesteringsraten1
1532059nettorenteinntekter1
1532208oberthur2
1532172omdømerisiko1
1532084omfinansiering3
1532202om­løpet1
1532170oppgåvenes2
1532246over­føringsfondet1
1532154parex9
1532118pensjonsleverandørar1
1532039porteføljeoverføring2
1532180postering­ar1
1532124premieberegning3
1532125premieforskjellar1
1532127premieutjamning1
1532032premie­inntekt1
1532230prisforventningar5
1532228prismåla2
1532193pris­ane1
1532222produktmarknadene2
1532014realinntektsveksten1
1532140regnskapsførerloven1
1532145rekneskapsførarselskap4
1532225renteavgjerdene8
1532215rentebana6
1532232rentebanar1
1532238renteprognosar2
1532098resultatutsiktene1
1532173revisjonskomiteen3
1532171revisjonsordningane4
1532176revisjonsressursar1
1532152revisorlovgivinga1
1532114risikostyringsmodellar1
1532250saarenheimo2
1532148salsdokument1
1532024samarbeidsbankane1
1532258samarbeidskulturen1
1532061selskapsansvar1
1532142selskapsrekneskap1
1532141selskapsrekneskapar1
1532181sentralbankpengar2
1532175sentralbankrevisjonen8
1532174sentralbankrevisjonens2
1532110sikringsmasse1
1532112sikringsmassen1
1532155sjøtrygdgruppen2
1532106soliditetsregler1
1532056soliditetstilsynet2
1532066solvensregelverk1
1532025sparebanknæringa1
1532204spesialpreg5
1532168sportmann1
1532169statistikkverksemda3
1532200stengjedoktrinen1
1532119stillingsandel2
1532063stresstesten4
1532065stresstesting2
1532264styrediskusjon1
1532231styringsparameter3
1532188systemeigar2
1532184systemløysinga1
1532136teiingsplikta1
1532009temaboksar1
1532018terminprisane2
1532237tilsetjingsvanskar1
1532191tilsynsmøta1
1532012trendvekst1
1532167tryggingamidstödin1
1532249tuomas2
1532111utbringar1
1532143utlånsforskrifta1
1532270utlånsprogram1
1532229uvisseintervall1
1532290valutakurspolitikk10
1532227vekstregelen4
1532259verds­økonomien2
1532116verksemdsreglane2
1532137yrkeskvalifikasjonar25
1532187­ikkje1
1532179økonom­ien1