Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 17,2006-07: St.meld. nr. 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.12.2006

Av i alt 16362 ordformer var 1137 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1531727abonnementsbrikke1
1531157accessibility1
1531909administrasjonsdepartements1
1531039adressesystemet1
1531739aksessert1
1531881aksesspunkt1
1530972aksjonærregisteroppgåve1
1531060alleskal1
1531522allmentas7
1531376allminneleggjering1
1531915ansvarsbeskrivinga1
1531803antivirusløysingar1
1531687arbeidsgivarars1
1531057arbeidskraftpolitikk1
1531066arbeidskraftsproduktivitet1
1531071arbeidskraftsproduktiviteten2
1530876arbeidslivspolitikken5
1531995arkitekturarbeidet1
1530888arkitekturprinsipp6
1531588arkitekturprinsippa3
1531565arkivfunksjon1
1531534arkivfunksjonen1
1531538arkivregelverket1
1531536arkivstandard1
1531112arkivverkets2
1531829arrangare1
1530871arvelovar1
1530927attkjenningssystem1
1531992autentiseringsløysingane1
1531491autentiseringsløysingar2
1531098autentiserte1
1531447avgiftsinnkrevjing2
1531461avgjerdsansvar2
1531759avgjerdsløysingar1
1530898avgjerdsstøttesystem2
1531126avtalelisens8
1531508avtaleløysingar3
1530985bangemannrapporten1
1530986bangemannutvalet1
1531549bankrekningar1
1531320barnehagenivået1
1531787basiseigenskapane1
1530976basisferdigheit2
1531671befolkningsundersøkinga11
1531763behandlingsansvarleg10
1531748behandlingsansvarleges1
1531818berekningskraft1
1531303berekningsvitskap1
1531179bestillingssystem2
1531163bestillingstenester1
1531890bevisstgjeringsaktivitetane1
1531838bevisstgjeringsaktivitetar1
1531242bibliotekfaglege8
1531972bildegjenkjenning1
1531052biletbehandling4
1531973biletdatabasar1
1531819botnettverk2
1531856brannmurteknologi1
1531956bransjenormer1
1531086breibandssamband1
1531141brukargrensnitt1
1531564brukargruppane1
1531939brukarkrav1
1531651brukarmasse1
1531820brukaropplevingar1
1530966brukarorienterte3
1531865brukarprogramvare1
1531134brukartenester6
1531458bruksdriven1
1530975bruksmengd1
1530909bruksmønstra1
1531065bruttorealinvesteringar1
1531697bygrave2
1531304campusnetta1
1531323capacities1
1531845ccra1
1531837certar1
1531072computerkrafta1
1531414databasevern1
1531703databehandlingsansvarlege1
1531276databehandlingsverksemd2
1531867databrot1
1531510dataeigaren1
1531195dataferdigheiter1
1531971datainntrengingsanalyse1
1531888datakrimavdelinga5
1531970datakrimområdet1
1531597dataomgrep1
1530940datapolitisk1
1530924datapressa1
1531036datasambanda1
1531678datatilsynsmyndigheiter1
1531055datatransport3
1530936datatunge1
1531708degsamfunn1
1531075dekomponert1
1531975dekryptering1
1531131delingskultur2
1531201delingskulturar1
1531000delpolitikkar1
1530916deltakarnettet1
1531309designorienterte1
1531432digitaliseringsprosessane1
1531119digitaliseringsteknologi1
1531137digitaliseringstiltak1
1531077direktebidrag1
1531076direktebidraget1
1531831diskusjonsplattform1
1531129distribusjonsmåtar1
1531244djuparegåande1
1531318doktorgradsavtalar2
1531108dokumentasjonsmateriale1
1531598dokumentformat2
1531960domenenamnssystemet1
1531959domenenamnsystemet3
1531670domstolsskapt1
1530982driftsinnkjøp5
1530983driftsinnkjøpa1
1531606driftskompetanse1
1531877driftssentralar1
1531805duplisert1
1531192eborgersurvey1
1531362edrift1
1531533eekomloven1
1530995effektanalysar1
1531876effektiviseringsårsaker1
1531523eforvaltningsforskrifta2
1530981ehandel27
1531001ehelse2
1531278eigenutført4
1531302einfrastruktur1
1531233einskildaktørar1
1531167einskildlisensar1
1531277einskildnæringa1
1531754einskildsaksbehandling1
1531586einskildsektorar1
1531752einskiltvedtak1
1531946ekomforskrifta2
1531024ekspertutveksling1
1531010eldredeltaking1
1531085elevdatamaskinar1
1531335emobility1
1530878endringsbehova1
1531834enisa3
1531839enisas2
1531144enkeltilgjengelegheiter1
1530915epostbruken1
1531064erfarde1
1531527esignaturloven2
1531184eskills1
1531684establishing1
1531823etsi3
1530997etterevaluering1
1531978etterforskingskompetanse1
1531301evitskap1
1531824fagarenaer1
1531908fagdepartementas1
1530929fagfolkas1
1530926fagomgrepet1
1531841fagstandardisering1
1531667faktabedømming1
1530948fakturasentral1
1531336fellesfinansieringa1
1531446felleskomponentane6
1530891felleskomponentar27
1531450felleskomponentlag2
1531580felleskomponentlaget5
1531132fellesskapsforståing1
1531115filbehandling1
1531942fjellanlegga2
1531114fjernsynsområdet2
1531026flaggskipprogrammet1
1531017flaggskipsprosjekt4
1530925folksonomiar1
1531407fondsinvesteringer2
1531891forbrukarlojalitet1
1531933forbrukarmyndigheiter4
1531490forfalskast1
1531528formfridom7
1531433formidlingspliktføresegner1
1531618formidlingssentralar2
1531466forretningskritiske1
1531357forretningstenester6
1531387forretningsutsiktene1
1531382forretningsutsikter2
1531317forskarkarrierar1
1531368forskingdriven1
1531331forskingsagendaer1
1531367forskingsbase2
1531404forskingssatsing5
1530984forsvarsteknologien1
1531307forteljarmåtar1
1531457forvaltningsbruken1
1531601forvaltningsstandarar1
1531493forvaltningsstandard2
1531999forvaltningsstandardane1
1531452forvaltningsstandardar9
1531600forvaltningstandardar1
1530931fråein1
1531785fungare1
1530881føregangsskule3
1531753førehandsbehandling1
1531544føremålstenlig3
1531984førse1
1530947førsteå1
1531826gac3
1531828gacs1
1531738generalnøkkel2
1531388gevinstpotensial1
1531604gjenbrukspotensiale1
1531718gjennomregistrert1
1530877grenseoverskridandeog1
1531259grensesetjarar3
1531631grensesnittdefinisjonar1
1531273grunnforskingsmiljøa1
1531283grunnforskingsverkemiddel1
1531963gruppeorientert1
1531853hackarmiljøa1
1531029halvleiarteknologien1
1531341handlingsprogramsom1
1531725hendingsdata1
1531918hendingshandtering1
1531840hlig2
1530937holkortbaserte1
1531917hovudansvarsområda1
1530908hovudbodskapar2
1530967hovudgrenseflata1
1531696hovudloven1
1531386hovudmarknadene4
1530965hovudområdeter1
1530969hovudområdetgjeld1
1530968hovudområdeti1
1531990hovudreiskapar1
1530990høgkunnskapsbaserte1
1531391høgkvalitetstenester1
1531827icanns4
1531733identifikasjonskontroll1
1531502identifikatorar3
1531412idétilfang1
1531830igf1
1531312immaterialrettslege2
1531599implementerert1
1531267industrilokomotiv2
1531270industristandarden1
1531871informasjonsheleri1
1531795informasjonsinfrastruktur2
1531980informasjonsinfrastrukturen5
1531240informasjonskompetansen6
1531596informasjonsmodellar1
1531003informasjonsområde2
1531554informasjonsportalane1
1531469informasjonspublisering2
1531932informasjonsstad1
1531361informasjonssøk1
1531833informasjonstryggleiksområdet6
1531835informasjonstryggleiksspørsmål1
1531983informasjonstryggleiksstrategien1
1531272informatikkforsking1
1530955infrastrukturprosjekta2
1531020infso1
1531172inkluderingsperspektiv1
1531081inkluderingspolitikken5
1531442inkubatorstipend2
1531814innbrotsdetekteringssystem1
1530889innbyggjarportalen11
1531015innbyggjarvennleg1
1531562inngangspunkt1
1531726innhaldsdata1
1531427innhaldsforedlingsindustri1
1531135innhaldsproduksjonen2
1531191innhaldsressursane2
1531088innhaldstilbod3
1530934innhaldstilbydarar2
1531539innkjøpsformer3
1531211innkjøpsguiden1
1531246innleveringsfristar3
1531561innloggingsmekanismar1
1531099innloggingsteneste1
1531286innovasjonsarena3
1530988innovasjonskulturen1
1531395innovasjonsprosessen1
1531370innovasjonsstudiar1
1531393innovasjonsutfordringar2
1531941innplasserte1
1531463innrapporteringsløysingar1
1531673innsynsrettane1
1531674innsynsrettar1
1531558innsynstenester1
1531171interaksjonsformer1
1531701interesseavvegingar1
1531702interesseovervekt1
1531054internetteknologi4
1530928internettfenomen1
1531958internettilbydarane1
1531977internettkriminaliteten2
1531860internettprotokoll1
1531046internettprotokollen1
1531825internettretningslinjer1
1531721internettsøkjemotorar1
1530930internettutviklinga2
1531817internettåtak1
1531328interrrisk1
1531724irisavlesing2
1531772jobbinformasjon1
1531069jorgenson1
1530943kalddusjar1
1531774kameramobilar1
1531406kapitaltilbodet1
1531985kapittelinndelinga2
1531105kartleggingsstudie1
1531632katalogtypen1
1531811katastrofeøvingar1
1531121kjøkenmaskinar1
1531224kjøpeskjema1
1531136kkds1
1531550klagemoglegheiter1
1531120klikkefilmteneste1
1531737kodekaoset3
1531413kommersialiseringspotensial1
1531019kommissærens1
1531150kommunikasjonsfeltet2
1531151kommunikasjonshandikap1
1531937kommunikasjonsprotokollar1
1531962kommunikasjonssentralar11
1531314kommunikasjonsteknologiens2
1531948kommunikasjonstenestene1
1531190kompetansearena2
1531237kompetansearenaene1
1531186kompetansearenaer2
1531408kompetansebasar1
1531375kompetansebiletet1
1531374kompetanseforvaltning1
1531875kompetanseutfordringane4
1531578komponentlag1
1530919konferansefora1
1531892konkluder1
1531372konkurranseparametre1
1531027konkurransevne1
1531456kontoordninga1
1531512kontraktgrunnlag1
1531438konvergensgruppa2
1531437konvergensgruppe1
1530956koordineringsbehova1
1531546koordineringsmandat1
1531919koordineringspunkt2
1531004koordineringstiltak1
1531903koordineringsutval2
1531165korrekturprogram5
1531061kortsikt1
1531389kostnadssensitive1
1531854kredittkortdetaljar1
1530870krigsforskinga1
1531415krinsmønster2
1531947krisehandteringsevna1
1531745kryptografi2
1531746kryptopolitikk2
1531018kulturarvspolitikken1
1530911kundebetening2
1530935kundebeteninga1
1531403kundepartnar2
1531410kunnskapsflyt3
1531396kunnskapsinnhald3
1531394kunnskapsøkonomiar1
1531693lagringstryggleik1
1531769lagringsønska1
1531239langtidsarbeidsløyse2
1531200leiingsmessig1
1531675lekfolks1
1531243lesestrategien2
1531540leverandøranes1
1531402leverandørbedriftene2
1532001leverandøreigd1
1531593leverandøreigde2
1531354leveringsmåtar5
1531436likarta1
1531084linjane1
1532003linjeansvar2
1531521linjeansvarsprinsippet5
1531988lisenshandtering1
1531656lisensieringsvilkår1
1531649lisensvilkår1
1531730lokaliseringsdata1
1531479lokalplanar1
1531761lovgivingsprosess3
1531695lovgivingsprosessar1
1531130lydbokavtalen1
1530912lynmeldingar2
1530914lynmeldingstenesta1
1531202lærarinstitusjonar1
1531249læringsbehova1
1531418læringseffektar1
1531251læringskontekst1
1531198læringsomgivnadene1
1531204læringsomgrepet1
1531228læringspakke2
1531096læringsplattformer6
1531218læringsprogram1
1531252læringsspel1
1531050marginalkostnader1
1531348marknadsinnpass1
1531379marknadskompetanseselskapet1
1531927marknadsvridande1
1531291maskinvaresida2
1531756massesaksbehandling2
1531221mediekonsumentar3
1531205mediesjangrar1
1531209mediestudiar1
1531005medieøkonomien1
1531225medlemsskjema1
1531582meldingsboks1
1531563meldingsboksar1
1531296mellomvare1
1531780menneskerettsforplikting1
1531520metodeverk1
1531030mikroprosessoranebygde1
1531053mikroprosessorprodusenten1
1531339mikrosystem2
1531281mikroteknologi3
1531298mikroteknologiforsking1
1531421minimumsharmonisering1
1530994ministerfora1
1531035minnepluggen1
1531868mobilnettverk2
1531880mobiltelefoninett1
1531203multiplayer2
1531111museumskatalogane1
1531913myndigheitsansvaret1
1531791myndigheitsnivå1
1531553målbilete2
1531894mønsterbrukar1
1531798mørketalsundersøking3
1531800mørketalsundersøkinga2
1531797mørketalsundersøkingane1
1531812mørketalsundersøkingar1
1531969mørketalundersøkingar1
1531021navprogram1
1531023navprogramma1
1531355nettauksjonar5
1531034nettbloggen1
1531044nettnøytralitet5
1531261nettressursane1
1531155nettsideansvarlege1
1531485nettskjema1
1531935nettsvindelforsøk1
1531974nettverksanalyse1
1531409nettverksberarar1
1531400nettverksdrift1
1531360nettverkseffektar1
1531873nettverkseigarar1
1531878nettverkstenester1
1531295nisjekunnskap2
1531997normalbehovet1
1531454normalårsverk4
1531416npi8
1530920nyheitsgrupper1
1530921nyheitsmedium2
1530923nyheitsredaksjonar1
1531653nyttekostnadsvurderingar1
1531444næringslivportalen1
1530890næringslivsportalen4
1531489næringslivsskjema1
1531468næringslivstenester2
1531636nødnettprosjektet3
1531747nøkkeldeponering1
1531102offentlegloven16
1530885ogbruk1
1530917ohmynews1
1530971omsetnadsoppgåve1
1530980omsetnadsoppgåver1
1531253omverdorientering1
1531768oppbevaringstida2
1532004oppgåveløysning1
1531016opphaldsland2
1531989opphavsrettseigarane1
1531125opphavsrettsreglane1
1531683opplysningsvern1
1531168ordbokapplikasjon1
1531169ordbokapplikasjonen1
1531645organisasjonsutviklingstiltak1
1530913oroni1
1531870overbelastningsangrep1
1531043overføringshastigheit1
1531711overvakingsnivået1
1531467papirrutinar1
1531428partnarsøk1
1531511partsavtale1
1531509partsfinansiering1
1531736passordkalkulatorar1
1531420patentsamarbeidsavtalen1
1531180pengetransaksjonen1
1530993personellutveksling1
1531722personidentifikasjon1
1531731personidentifisering5
1531712personopplysingsloven1
1531665personopplysningsforskriftene1
1531681personopplysningsvern3
1531781personverndebatt1
1531715personverndiskusjonar1
1531663personverneffektane1
1531744personvernformjande1
1531682personverngarantiar1
1531692personverninngrep1
1531661personverninteresser6
1530897personvernkommisjon11
1531764personvernkonsekvensane1
1531676personvernkonsekvensar1
1531740personvernkrav3
1531424personvernlovgiving1
1531664personvernomsyna2
1531766personvernopplysningar2
1531741personvernperspektiv2
1531734personvernprinsipp2
1531783personvernproblemstillingar2
1531760personvernsaspektet1
1531751personvernspørsmåla1
1531710personverntruslar3
1530896personvernutfordringane7
1531709personvernutgreiing1
1531713personvernvennleg1
1531042phishing7
1531014pilareni1
1531492pki9
1531925policyorienterte1
1530992politikkutføring1
1531729portalløysingar1
1531802postalt1
1531572postjournalar2
1531659preferansepolitikk2
1531449presentasjonslag3
1531584presentasjonslaget1
1531156presentasjonsmateriell1
1531481preutfylde2
1531068prisinflasjon1
1531688processed1
1531855produksjonsløyndommar1
1531951produksjonssystema4
1531371produktivitetsberekningar1
1531369produktkatalogar3
1531397produsentbedrifter1
1531333programaktivitetar1
1531118programbanken1
1531657programkoden1
1531116programmaterialet1
1531049programprodukt1
1531048programvarebedrift1
1531349programvareindustri1
1531621programvarekomponentar1
1531592programvareleverandørar2
1531654programvaremarknaden1
1531293programvareorientert1
1531883programvareplattformer2
1530892programvarepolitikk1
1531652programvareporteføljen1
1531294programvaresystem2
1531338programvareteknologi1
1531271programvareutvikling7
1531624proprietære4
1531351prosjektetableringsstøtte1
1531287prosjektformer1
1531643prosjektorganisasjonar1
1531265prosjektrundar2
1531248publikumsetatars1
1531103publikumsterminalar8
1531101publikumsverksemder1
1531571publiseringsteneste1
1531113radioarkiv2
1531964radiodekninga1
1531689rammeføresegnene1
1531002rammeprogramma8
1531009rammeregelverket2
1531690rammevedtaket2
1530949rapporteringsystem1
1531315realfagsutdanna3
1531859redningseiningar2
1531862redningsetatar1
1531153referansekatalog5
1531154referansekatalogen5
1531056regelmakaren1
1531311regelverksaspekt1
1531902regelverksforvaltarar1
1531629regelverksharmonisering2
1531487regelverksinformasjon1
1531087regionsvis1
1531628registeransvaret1
1531007reguleringsrammeverket1
1531032reknebrikka1
1531031reknebrikke1
1531322relasjonsbygginga1
1531714renonsert1
1531025resultatmålingar3
1531124rettshavaranes2
1531127rettshavarorganisasjonar1
1531313rettsinformatiske2
1531758retttryggleiksgarantiar1
1531006revideringsprosess1
1530906rfid4
1530932ringjetonar14
1531222safts2
1531557saksbehandlingsprosess2
1531777saksbehandlingsprosessar1
1531321samarbeidsarenaen2
1531961sambandssystemet1
1531660samfunnsrelasjonar1
1531575samhandlingsarkitektur1
1531465samhandlingsbehovet1
1530903samordningsansvarfor1
1531914samordningsansvarleg1
1531907samordningsdepartement4
1530895samordningsfunksjonar2
1531091samordningsgrep1
1531906samordningsnivå1
1531905samordningsperspektiv2
1531547samordningsutfordringar2
1532005samordningsutvalet1
1531904samvirkegruppa1
1531589sektoranes3
1531893sektordepartementet1
1531901sektorkoordineringa1
1531858sektorkrav1
1531850sektormyndigheitene1
1530942sektorplanane1
1531717sektorprega2
1530907sensornettverk1
1530977sentralforvaltinga3
1531530sertifikatklassane1
1531531sertifikatklassar1
1531844sertit1
1531285sff6
1531234sikkerbruk1
1531810sikringsnivå5
1531770sikringsåtgjerder1
1531269simula2
1531282simulasenteret1
1531475sjølvbeteningsløysing1
1530887sjølvbeteningsløysingar23
1531499sjølvdeklarasjonsordning1
1531529sjølvdeklarasjonsordningar2
1531359skalafordelar4
1531045skalering2
1530872skivebordskuff1
1531483skjemaarbeid1
1531581skjemaframstilling1
1531486skjemainformasjonen1
1531488skjemakatalog1
1531626skjemaleverandørar1
1531620skjemamotor4
1531623skjemamotorar1
1531566skjemaportalar1
1531610skjemautvikling1
1531991skjemavariantar1
1531145skriftstorleik3
1531241skulesektor3
1531250spelformatet1
1531806spenningsvern1
1531231spesialbilag1
1531232spesialbilaget1
1531928spesialdeltakar1
1531666spesialorganet1
1531464spesialtilpasningar1
1531078spillovereffektar1
1531979sporingsinformasjon2
1531719sporingsmoglegheitene1
1531123språkteknologiressurser1
1531591standardarsom2
1531625standardformat10
1531842standardiseringsorganisasjonane1
1531594standardiseringsprosessar2
1531152standardiseringsråd4
1531176standardiseringsrådet7
1531595standardområdet1
1531177statres15
1530951statssekretærrapporten2
1531541statusgjennomgangen1
1531976steganografi1
1531350stimulanstiltak1
1531070stiroh1
1531284storforsk1
1530938stormaskinar2
1531895strategitiltaka1
1531638styringsutfordringane2
1530952superhighways1
1531821svartebørsmarknader1
1531128synsproblem6
1531148syseutvalet3
1531952systemavhengige1
1531603systemkomponentar1
1531451systemlag1
1531297systemprogramvare2
1531920systemtilgjengelegheit1
1531822sårbarheiter5
1531836sårbarheitshandtering1
1531930sårbarheitsinformasjon1
1531755særlovar1
1531669særloven1
1531552søkjeteknologien2
1531356søkjetenester7
1531170talekommandoar1
1531166taleløysingar1
1531182talesynteseprogram1
1531181talesynteseprogramvaren1
1531143taleteknologi5
1531668teiepliktføresegner3
1531966teiepliktig3
1531347teknologiavtale1
1531223teknologibruk3
1531308teknologifaga3
1531319teknologifakultet1
1531262teknologiområda3
1530882teknologiområde11
1531334teknologiplattforma1
1531353teknologiplattformar1
1531330teknologiplattformene3
1531329teknologiplattformer4
1531346teknologisamarbeid2
1531257teknologivanar1
1531247teknologivande1
1531051tekstbehandlarar1
1531038telefoninettet1
1530933telefonopplysning1
1531944teleinfrastrukturen2
1531872telekommunikasjonsbedrageri1
1530905telekommunikasjonsmarknadene1
1531532telekstenester1
1531847telemyndigheit1
1531954telemyndigheita1
1531950telenettas1
1531943telenettene1
1531846telestandardisering2
1531292teleteknikk1
1531471temaportalar2
1531398tenestebedrifter1
1531635tenestebeskrivingar1
1531399tenestedrift1
1531630tenestekatalog2
1531852tenestenektangrep2
1531235tenestenektsangrep2
1531611tenesteomtale1
1531864tenesteplattform1
1531576tenesteportalane1
1530978tenesteportalen1
1531474tenesteprosessen1
1531477tenestetrappa3
1531633tenesteutviklarar1
1531459tenesteutviklingsprosjekt1
1531749tilgangsrettar2
1531122tilgjengeliggjøring1
1531173tilkomstlov3
1531149tilkomstrett1
1531178tilkomstskrav1
1531164tilleggsverktøy2
1531998tilpassingskostnadene1
1531139tilpassingsordningar1
1531773tilspissast1
1531197tiltaksdeltakarane6
1531619tollmeldingar1
1531041toppdomena1
1531040toppnivådomene4
1531067totalfaktorproduktivitet1
1531013totalforskinga1
1531861trafikkvegar2
1531728transaksjonssystem1
1531381trolltech1
1531808trusseleksponeringa1
1531816trusselrapporter1
1530901tryggingsbrot2
1531325tryggingsforsking1
1531804tryggingsloggar1
1531784tryggleiksbrot4
1531945tryggleiksevaluering3
1531866tryggleiksevalueringar1
1531886tryggleikshendingar4
1531612tryggleiksinfrastruktur1
1531857tryggleiksloven1
1531874tryggleiksløysingane2
1531614tryggleiksløysingar4
1531613tryggleiksmekanisme1
1531921tryggleiksmyndigheitene1
1531794tryggleiksorgan3
1531981tryggleiksplanlegging1
1531496tryggleiksportal2
1531640tryggleiksportalen3
1531503tryggleiksportaltenestene1
1531501tryggleiksportaltenester1
1531524tryggleiksprodukt2
1531227tryggleiksråd7
1531789tryggleikstilstanden3
1531884tryggleikstruslar5
1531236tryggleiksutfordringane12
1531879tryggleiksvern1
1530873trykkingas1
1530999underprogrammet1
1530963undervegsrapport1
1530970undervegsrapporten2
1531210undervisningsførebuing1
1531226univeros1
1531274universitetsstudiene1
1531380universium1
1530946utdanningssektorenhadde1
1531219utforskingspakkar1
1531765utgreingsarbeid1
1531095utstyrstilgangen1
1531290utviklingsaktivitetane2
1530941utviklingsretninger1
1531762utviklingssituasjonar1
1531680utviklingstrekket1
1531037vanlegere2
1530869vannevar3
1531900vdis1
1531514vedlikehaldsavtalar1
1531263vekstmekanismane1
1531138velferdstilbudene1
1531392verdiskapingsevne1
1531924verifikasjonssystem1
1531441verkemiddelapparata1
1531587verksemdkritiske1
1531627verksemdlaget1
1531790verksemdsansvaret1
1531577verksemdsarkitektur1
1531545verksemdsbaserte1
1531568verksemdsgrenser2
1531579verksemdslag4
1531583verksemdslaget2
1530996verksemdsvurderingar1
1531058vertikalisert1
1531422vidarebrukast1
1531426vidarebruksdirektivet1
1531423vidarebruksføresegnene1
1531425vidarebruksføresegner1
1531383vidareforhandling1
1531117videoband3
1530884virkemiddelapparata1
1530979volumtenester1
1531158wai3
1531473webskjema3
1530944winix1