Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 15,2006-07: St.meld. nr. 15 (2006-2007) Om verksemda i Avinor 2006-2008

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.12.2006

Av i alt 4777 ordformer var 220 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1530737aerodrome2
1530698afis6
1530758airspace1
1530838asap5
1530863avgiftsregelverk2
1530845avior1
1530812bagasjehandteringssystem1
1530673bagasjehandteringssystemet1
1530700bakketenestene3
1530701bakketenester3
1530745banebruk2
1530807basisframtidsbiletet2
1530686booz14
1530740bsl2
1530834definisjonsfasa1
1530756definisjonsfase1
1530808dess­utan10
1530668driftsavbrott4
1530771effektiviseringane3
1530712eigardepartement3
1530725eigarverkemiddel1
1530843eigarverkemidla1
1530867eigenkapitalsituasjon1
1530815einetilbydar3
1530811ekspedisjonsområde1
1530830entry2
1530705felleseuroepiske1
1530754felles­europeiske1
1530757flexible7
1530697flygeinformasjonstenesta13
1530656flygeinformasjonsteneste4
1530704flygeleiarbemanninga1
1530675flygeleiarkapasitet2
1530750flygeleiarsertifikat1
1530670flykontrollsystemet4
1530660flynavigasjon1
1530696flynavigasjonstenesta3
1530735flyplassenes1
1530702flyplassverksemda1
1530663flysikring8
1530690flysikringsdivisjon2
1530693flysikringsdivisjonen25
1530658flysikringstenesta55
1530706flysikringstenestene11
1530655flysikringstenester32
1530683flysikringstjenester1
1530694flysikrings­tenesta2
1530692flysikrings­tenestene1
1530724flysikrings­tenester1
1530717flysik­ringstenesta1
1530657flysik­ringstenester2
1530825flystøysonekart3
1530703flytryggleken1
1530788flytryggsleik1
1530719flytrygg­leiken1
1530716forretingsområdet1
1530687forvaltingsbedrift7
1530648forvaltingsbedrifta1
1530708forvaltingsbedrifter4
1530710forvaltings­organ1
1530806framtids­bileta1
1530713generalforsamlingsmøte1
1530748gjennomføringsregelverk2
1530786godkjenningsprosess2
1530747grunnforordningar1
1530768hasteforskrift1
1530649heileigt8
1530688heil­eigt1
1530801helikoptertryggleik2
1530802helikoptertrygg­leiken1
1530774innanlandspassasjerar2
1530782innanlandsreiser16
1530779innanriksreiser3
1530836innflygingskontrollen8
1530841innflygingskontrolltenester1
1530858innflygingstenester1
1530672innretinga2
1530709innstruere2
1530824isoleringstiltak2
1530718ivare­teken1
1530819jernbanebasert1
1530772kjøpsbeløpet4
1530821kollektivdel4
1530852kollektivdelar1
1530661kontrollsentralane7
1530659kontrollsentralar12
1530722kryssubsidieringa3
1530778kundemåling1
1530777kundemålingar6
1530665like­eins3
1530674luftahvn1
1530784luftfartssystemet1
1530789luftfartsulykker2
1530695lufthamndivisjonane5
1530691lufthamndivisjonar1
1530699lufthamndivi­sjonane1
1530664lufthamndrift7
1530848lufthamndrifta2
1530851lufthamneigar1
1530714lufthamneigarar1
1530850lufthamnenes1
1530847lufthamnområda1
1530773lufthamnsida2
1530684lufthavndrift1
1530832luftromsblokk5
1530752luftromsblokkane3
1530751luftromsblokkar3
1530762luftromsforvaltinga2
1530764luftromsstyringseining1
1530733lufttrafikktenestene4
1530732lufttrafikktenester3
1530734lufttrafikk­tenesta1
1530818lågkostselskap1
1530689marknadsretting1
1530676marknadsverdivurderte2
1530835matesektorfunksjon1
1530842matesektorfunksjonen2
1530650meldingsteksta1
1530729nettverkstanke1
1530840offshoresektorane1
1530685organisasjonseining1
1530654overskottsflyplassar1
1530728overskottslufthamnene1
1530662parkeringsverksemd4
1530827prosedyretiltak1
1530775punktlegaste1
1530803radarinstallasjon1
1530804radarinstallasjonane2
1530800radarprogram1
1530805radarprogrammet6
1530781reisefrekvens1
1530780reisemiddel1
1530730reisevaneundersøkingar3
1530770resultatforbetringsprogrammet2
1530667resultatsforbetringsprogram1
1530828resultatsforbetringsprogrammet1
1530783ringverknadsstudie1
1530749rådsforordninger1
1530666samferdsels­departementet9
1530715samlekonsesjon1
1530677sektoroppgåvene2
1530755sesar8
1530653stamlufthamnene2
1530831sturup3
1530711styringssituasjon1
1530853støyforskrift4
1530854støymålet5
1530743støyulempene4
1530726takstpolitikk5
1530844takstpolitikken3
1530846takstreduksjonane1
1530671takstreduksjonen3
1530723tenestenene1
1530810terminalsida1
1530769tidsluker2
1530820tilbringersystem2
1530679tilrådte1
1530744toleransekorridorar1
1530796trafikkmønstra1
1530793trafikkreguleringssystem3
1530837trafikkreguleringssystemet1
1530753trafikkstraumane3
1530652transportmønsteret2
1530742traseforskrifta1
1530792treningsflygingar1
1530767tryggingsavgift4
1530736tryggleiksområda15
1530860tårntenesta2
1530861tårntenestene1
1530859tårntenester4
1530727underskottslufthamn1
1530731undersøk­ingar1
1530862undervegsavgift2
1530856undervegsavgifta8
1530776undervegstenesta3
1530839undervegstrafikken1
1530813uteleige1
1530797utflyginga1
1530798utflygingane2
1530741utflygingstrasear2
1530790utflygning1
1530823utleppa1
1530817utviklingsfora4
1530833utvik­lingsprogrammet1
1530720utvile1
1530866verdiberekninga1
1530864verdsetjingstidspunktet1
1530746vidareutvik­last1
1530669­avinor4