Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 61,2006-07: Ot.prp. nr. 61 (2006-2007) Om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.05.2007

Av i alt 3767 ordformer var 152 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1530505artistskatt5
1530435artistskatteloven2
1530509artistskatten2
1530446artistskattlova2
1530554atlanterhavspaktens1
1530495attendehald3
1530455avgiftsmyndigheit4
1530538avgiftsunntekne1
1530534avkleding2
1530533avkledinga2
1530462bidragsinnkrevingslova2
1530463bidragsinnkrevingsloven4
1530549boligsamvirkets1
1530496counterfeit1
1530487designrettar1
1530566ekte­skap1
1530503erstatningsansvarlege5
1530477fastsetjingane1
1530504femdagarsperioden1
1530560finasinstitusjoner1
1530466folkeregistermyndigheit2
1530421folkeregistermyndigheita11
1530465folkeregistermyndigheten4
1530536fordelingsproblematikken1
1530422forskottsutskrivinga3
1530420forvaltningslovane1
1530519framførbart1
1530544fylkes­kommuner1
1530514følgjelig3
1530556førehandsskatten2
1530567helse­personell1
1530550husleietap1
1530460ileggelse3
1530500immaterialrett15
1530461innkrevingsmyndighet2
1530457kompensasjonsberettigede2
1530545kompensasjonsoppgåva1
1530419kompensasjonsoppgåve12
1530426kontoreining6
1530441kontorenhetene1
1530484kontrollføremåla1
1530488kretsmønster1
1530527kulturunntaket1
1530430ligningskontorer1
1530453ligningsmyndigheter1
1530438ligningsnemnder1
1530449ligningssjef1
1530424ligningssjefen2
1530476likningsfastsetjinga1
1530482likningsfastsetjingane1
1530437likningsinstans2
1530443likningslov2
1530452likningsmyndigheiter1
1530492lisenshavaren1
1530481marknadsføringsbedrifter1
1530480marknadsføringsføremål1
1530542meirverdiavgiftsgrunnlaget1
1530507mellomdepartemental1
1530531merverdiavgiftsreformen1
1530543merverdi­avgift1
1530497nacg1
1530525nemneverde1
1530473offentleg­lova3
1530472offentliggjeringa1
1530568offent­lige1
1530524oljeprissikring1
1530448oljeskattekontoret16
1530447oljeskattemyndigheitene1
1530508omdømming1
1530523oppbyggingsfasa1
1530547opphaldslandet4
1530532opplevelsessentra1
1530516pantsettast2
1530479papirskattelistene1
1530474personpplysningslova1
1530485personprofilar3
1530569person­navn1
1530521pertra3
1530450petroleumskattelova3
1530434petroleumsskatteloven6
1530565petroleums­forekomster1
1530489planteforedlarrettar1
1530540porthuset1
1530518prosjektverdien1
1530541reklamesalet1
1530539rekneskapsføraranes1
1530451rørleidningtransport1
1530501sannsynsovervekt3
1530511selvangivelsesfritak1
1530559sjølvskuldnarkausjon1
1530475skatteavisar1
1530464skattefogdene1
1530431skattefogdkontorer1
1530440skatteklagenemnd4
1530444skatteklagenemnder1
1530433skattelovens1
1530445skattemyndigheit1
1530439skattemyndighet1
1530520skatteposisjon1
1530423skatteskyldig4
1530425skatteskyldige2
1530428skatte­kontoret1
1530478skattleggjinga8
1530483skattytaranes2
1530470skattytarens13
1530454skattytargruppene1
1530471skattytars3
1530442skattytergrupper2
1530468skattyters3
1530432skipsallmennaksjeselskap1
1530530storvikutvalet1
1530526stripteaseframsyningar1
1530456særavgiftslova9
1530553tenestegjør1
1530555tilleggsforskot6
1530491tollbehandling9
1530418tollmyndigheitene50
1530493tollov4
1530562tollovforskrifta1
1530557trekkansvar8
1530469tre­vekersperioden1
1530512trygde­avgift1
1530570tviste­loven3
1530528underhaldningssektoren1
1530515undersøkingskostnader1
1530552utanrikstenestelova1
1530517utbetalingskravet1
1530506uten­landske1
1530546ut­måling1
1530490vareeigaren7
1530502varemottakaren2
1530535vareomsetning1
1530436vidare­føring1