Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 37,2006-07: Ot.prp. nr. 37 (2006-2007) Om lov om endringar i friskolelova

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 23.03.2007

Av i alt 8229 ordformer var 181 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1530084ansvarslinje1
1529958asistencial1
1530039atkristne1
1529957atterinnføre1
1529932bindingslista2
1529961bistandsrelatert1
1529993bjerkely5
1530006bjørkely2
1529925cosans1
1529996dispensasjonsføresegn2
1529976driftsopphør1
1530024elevsamansetjinga3
1530012elevteljingane1
1530009elevteljingar2
1529931fagkrets1
1529984fagskolegodkjenning2
1529915fagskolelova18
1529909fagskoleloven2
1529989fagskoleutdanningar3
1529911fellesskoletanken1
1529912fellesskoletenkinga1
1529926femtenårings1
1529983folkehøgskolepreg1
1530002foreiningslov1
1529933forskjellsbehandlast1
1529980forsøksføresegna1
1530018fotterapeutskole1
1529975friskoleorganisasjonar3
1529948friskolepolitikken1
1529940friskoleverksemda1
1529950friskulepolitikken1
1530046funksjonsbeskriving1
1530014føreberekneleg2
1530086gartnarnæringa2
1529938gjentaksbrot1
1529965grendeskolane1
1530015grunnskoletrinnet1
1530008handverkskolen1
1530017hjelpepleierskole3
1529952holdningsdannande1
1529916høringsutsendinga1
1529943innfortolka1
1530085innlosjeringsføresegna1
1529986inntaksføresegner1
1529987inntakspraksis1
1530016intensivgymnas1
1530005jærtun2
1530029kommunekorreksjonsfaktor6
1530026kommunekorreksjonsfaktoren4
1530030kommunekorreksjonsordninga1
1529934konkurransevriande1
1530019kvalifiserar2
1529924kvinnediskrimineringskonvensjon1
1529923likebehandlingskravet1
1529939lovtitlar1
1529992lov­pålagd1
1530060mang­lande6
1530010minimumskriteriet1
1530022modningsfag1
1529962nffl20
1529954nyutviklingar1
1529918offentlegåtte1
1530023omsorgsutdanningar2
1530049opplæringsarenaer1
1529994opplæringsprofilen1
1529942opp­læring1
1529928overkjørast1
1529944presiseringsforslaget1
1530045privatskolelovene1
1530044privatskoleregelverket1
1529990registreringskravet3
1530087rekneskapsforvaltning1
1530043rettsriktige2
1530090revisjonslovgiving1
1529960rojales4
1530007ryenberget4
1529927seksårings1
1529963sertifiserast4
1529971skjønnsfridommen1
1529972skjønnsmynde1
1530064skolepengebetaling1
1529966skoletettleik1
1530025skoletype4
1529977skuleverksemda1
1529956steinerhøgskole1
1529955steinerskoleforbundet8
1529953stiftelsesdokumenta1
1530082styreoppgave1
1529991tilskotsforvaltar1
1529999tilskotsforvaltaren2
1529969toppidrettsskular1
1530027toppidrettstilskot3
1529985treskjerarfaget2
1530013treårsregelen7
1529998undereining2
1530000undereiningar1
1529949undervisningsfilosofi3
1530072undervisnings­personale1
1529935utdanningslovgivinga1
1530042utdanningsmyndigheit1
1530038utdanningsstøtta2
1529945utdanningsstøttelova4
1530003utdanningstilbydar1
1529959utenlandsskolers7
1530055utgiftsdekkinga1
1530020venteperioden1
1530021vinterlandbruksskulane1
1530011yrkesmoglegheitene1
1529910­geografi1
1530069­permisjon1
1529970­skolane1
1529937­skolen1
1529946økonomiforskrift2