Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 33,2006-07: Ot.prp. nr. 33 (2006-2007) Om lov om endringar i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter m.m. (gjennomføring av den europeiske patentkonvensjonen)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 23.03.2007

Av i alt 2143 ordformer var 67 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1529846alpharma3
1529838arbeidsgrupperapport1
1529842behandlingsspråk2
1529894behandlingsspråket2
1529860delavtalen9
1529859designloven1
1529874design­loven1
1529864domstolsbehandlinga3
1529867domstolsprøvinga1
1529837forvaltningsrådet2
1529891fristoverskridinga3
1529880gyldigheitsspørsmål1
1529856gyldigheitsspørsmålet2
1529845healthcare5
1529858inngrepssak2
1529892innleveringsdag1
1529893innleveringsdagen2
1529898iverksetjings­føresegna1
1529853lisenshavarar4
1529871motsegnsbehandling3
1529862motsegnsfristen5
1529875motsegnssak5
1529876motsegnssaka1
1529878motsegnssaker2
1529885motsegnsstadiet1
1529870oppklaringane1
1529881overprøvingssaka1
1529841patentavgrensing7
1529861patenteringshøvet1
1529866patenteringsvilkåra1
1529854patenthavar4
1529852patenthavarar2
1529844patentingeniørers7
1529831patentkonvensjonen47
1529863patentkrava10
1529855patentperioden3
1529872patentregisteret2
1529839patentsamarbeid2
1529873patentstyrets3
1529833patentsøkjar2
1529836patentsøknadssystem1
1529889patentverka1
1529834patentverket55
1529868patentvernet15
1529895prioritetsdagen1
1529869prosessordninga4
1529886rasjonalitetsomsyn1
1529847rettbeskyttelse2
1529882rettskraftreglane1
1529832revisjonsakten1
1529888samleomgrepa1
1529887søknadsgjenstanden1
1529835ugyldigheit14
1529865ugyldigheita2
1529877ugyldigheitsgrunn1
1529883ugyldigheitsgrunnen4
1529857ugyldigheitssaker2
1529843ugyldigheitssøksmål5
1529884ugyldigheitsverknaden2
1529879ugyldigheits­saker1
1529849vitnebevis1
1529896­tvisteloven1