Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 21,2006-07: Ot.prp. nr. 21 (2006-2007) Om lov om samvirkeforetak (samvirkelova)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 22.12.2006

Av i alt 22812 ordformer var 898 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1529453advokatsamvirke1
1529018akjseselskap1
1529463aksjeeigarrettar1
1529553aksjeinnskota1
1528977aksjelover1
1529178aksjelovgivningens1
1529662aksjelovgiv­inga1
1529520aksjelovutvalget2
1529494aksjeselskapers3
1528970aksjeselskapsforhold7
1528910aksjeselskapsformen3
1529563aksjeselskapsretten2
1529555aksjesel­skapet1
1529175allmennaksjelovens5
1529207allmennaksjeselskapene1
1529495allmennaksjeselskapers3
1529239allmennselskap1
1529075andelsinnskotet21
1529492andelsinn­skotet1
1529366andelslagene1
1529409ansvarsgjennombrot6
1529161ansvarsinnskot1
1529160ansvarsinnskota2
1529384antennelag1
1529082arbeidssamvirka1
1529352arbeidssamvirkeforetak1
1529104arbeidstakarinteresser2
1529369avdempar1
1529373avgiftsretten1
1529089avhendingsadgangen1
1529087avhengigforhold1
1529184avholdelse3
1529730avsetjingsåret3
1529423avtaleomgrepet1
1529444balanseførte9
1529292bankkonsesjon1
1529110banklovgivinga6
1528926begunstigende1
1529506behandlingsgrunnlaget2
1529408beløpsmessig2
1529731betalingsåret1
1529380biformål1
1528967bilkollektiv7
1528968bilkollektiva3
1529050blomsterprodusenter2
1528893boligsamvirket2
1529528bonuskort3
1528892borettslovutvalgets1
1528966borgarstyrt1
1528965borgerstyrt1
1528980bortfortolkar1
1528979bortfortolke1
1529449bransjepraksis2
1528841brukardeltakande2
1529138brukarnytte2
1528860brukaromsyn2
1528909brukerdeltakelse1
1528908brukerdeltakende1
1529009brukseigarforeiningar1
1529244brønnnøysundregistra1
1529149budsjettpremiss1
1529226burettslagsstyra1
1529220bustadbyggjelagsstyrer1
1529479byggmeisterforretning1
1529541culpøst1
1529010dattersamvirkeforetak7
1529101dekningsgrunnlag1
1529576delegasjonsadgang1
1529673delingsprosess1
1529011deltakaransvar3
1528975deltakaransvaret4
1528943deltakerdemokrati2
1529289direktivskyldnaden1
1529724dotteraksjeselskap2
1529552dotteraksjeselskapet2
1529261dotterforetaket6
1529013dottersamvirkeforetak12
1529012dottersamvirkeforetaka6
1529144earnings2
1529558effektiviser1
1528912eierbegrensninger1
1529257eierforening1
1529259eierforeningen1
1528922eierinnskuddet1
1528917eierkapitalutbyttet1
1528937eigardeltaking1
1529303eigarforeining1
1529645eigarkontinuitet1
1529307eigarkrav2
1529210eigarrepresentasjon2
1529306eigarskapsfunksjonen1
1529136eigenkapitalavkastingskrav1
1529098eigenkapitalforhold3
1529516eigenkapitalomgrepet1
1529211einledda1
1529656einmånadsfristen1
1529622einskildføresegner1
1529415enkeltmedlemmar1
1529504enkeltmedlemmers1
1529190enkeltutsending1
1528983erhvervsdrivende1
1529413erstatningsføresegna1
1529031ervervsformer1
1529524etterbetalingsbeløpet1
1528863etterbetalingsfond36
1529112etterbetalingsfondet14
1529121etterbetalingskonti2
1529621etterhandsbehandling1
1529308faktorprisen1
1528957fellesbehov2
1529194femdels6
1529594femdelskravet1
1529298finansforetakenes2
1529123finansieringsinstrument5
1529146finansieringsinstrumentet1
1529132finansieringsomsyn1
1529404finansieringsplikt1
1529391finansieringsplikta1
1529256finansieringsvirksomhetslovens1
1528999finanssamvirket1
1529620firemånadsregelen1
1529327firmaattestar1
1529279fisjonsavtalen1
1529668fisjonsbegrepet1
1529274fisjonskapitlet2
1529675fisjonsomgrepet4
1529682fisjonsplan2
1529664fisjonsreglane1
1529681fisjonsvarianten1
1529678fisjonsvederlag1
1529003fiskerisamvirket2
1529418fleirledda1
1529195fleirtalsinteressene1
1529179flertallskrav2
1529728forbrukarsektorane1
1529712forbruksmessige1
1529387fordelingskriterium3
1529168fordelingsmekanisme1
1529163fordelingsnorm5
1529134fordelingsnorma6
1529396fordelingsnormer1
1528987foreiningsrett3
1528986foreiningstrekk1
1529315foreldrebarnehagar1
1528903foreningsformen1
1528938foretaksforma1
1528981foretaksformer5
1529351foretaksformuen4
1528995foretaksgruppa5
1528992foretaksgruppe4
1528866foretaksgrupper12
1529343foretakskapitalen1
1529153foretakskreditorane2
1529041foretaksnamn11
1529713foretaksnamnelova8
1529346foretaksnamnet13
1529311foretaksnøytral2
1529027foretaksnøytralitet5
1529490foretaksorgan10
1529235foretaksregisterets4
1529097foretaksregisterlova30
1529025foretaksregistrering1
1529401foretaksskyldnadene3
1529390foretaksskyldnader2
1529212foretaksstyra1
1529632foretaksteiknar1
1528942foretakstypane1
1529358foretakstypar2
1529014foretakstypen2
1529498foretaksvedtak1
1529722foretaks­namn1
1529714foretaks­namnelova1
1529347foretaks­namnet1
1529643forfallsgrunn2
1529683formuerettar1
1529078formuesandel11
1529619formuesforvaltinga1
1529618formuesforvaltninga1
1529676formueskomplekset1
1529559formuesstillinga1
1529378formålskriteriet4
1529376formålskriterium1
1529367forrentar1
1529702forretningskommuna1
1529589forretningskommunen1
1528949forskingsinstiutt2
1529061forsyningssamvirke3
1528963fortenestebaserte2
1529000forvaltingsfunksjonane1
1529567forvaltingskompetansen3
1529434framandkapitalfinansiert2
1529588fram­møte1
1529561frigivast2
1529436frigjeringstidspunktet2
1529432fristutløysande1
1529383fryserisamvirke1
1529727frådragsordninga1
1528939fråvikelege6
1529399fråviken3
1529475fullmaktsforhold1
1529581fullmaktsgivar1
1529634fullmaktsoverskriding1
1529582fullmaktsreglar1
1529580fullmektigane1
1529281fusjonerende1
1529275fusjonskapitlet4
1529637fusjonsomgrepet3
1529646fusjonsplan7
1529636fusjonsreglar1
1529647fusjonstilfelle1
1529663fusjonsvarianten1
1529655fusjonsvedtak2
1529654fusjons­planen1
1529124förlagsinsatser2
1528868føderativt35
1529051førararkort1
1529718føreseng1
1529430føresenga1
1529720førstegangsmelding2
1529445førstegangsmeldinga1
1529131førstegenerasjonslov1
1529053garasjelag3
1529022gebyrbelagt1
1529468generalklausulane1
1529661gjeldsovertaking1
1529679gjennomskjeringssynspunkt1
1529339godkjenningskompetansen1
1529625grunn­givinga2
1529236handhevingsspørsmålet1
1528929handlingsmuligheter1
1529570handverkerteneste1
1529595heftereglar1
1529015heilegde2
1529395heil­eigd1
1529392heil­eigde5
1529569heimelskravet5
1529433hend­inga1
1529258holdingmodellen2
1529260holdingsselskap3
1529493hovedstilling1
1529177hovedstruktur1
1528879hovudstillingar1
1529233hovudyrkesfiskarar1
1529575høvesgåver3
1529412identifikasjonsansvar1
1529397identifikasjonssynspunkt1
1529107ifric10
1529583individualrett1
1529461individualrettar2
1529145indivisible1
1529660innfusjonerast2
1529590innkallingsfristen1
1529587innkallingskompetanse2
1529092innlåsingseffektar3
1529349innlåsings­effektar1
1529472innmeldingsperiodane1
1529459innmeldingsreglane1
1529607innsendingsplikta1
1529295innskotsmidlane1
1529437innskotsobjekta1
1529400innskotsplikt10
1529296innskotsprodukt1
1529443innskotsskyldnad2
1529019innskotsskyldnaden3
1529026innskotsskyldnadene6
1529471innskotssummane1
1529470innskotssummen1
1529293innskotstenester1
1529440innskotstypane1
1529290innskotsverksemd2
1528885innskuddsplikt1
1529544inntektsligningen1
1529517inntektsstraum1
1529697insolvensvilkåret1
1529474instruksbrot6
1529122introdusering3
1529125investeringssertifikat1
1529126investormedlemmar1
1528954isomorfose1
1529242iverksetjingsføresegn1
1529348juristorganisasjonar1
1529287justisdepartementete1
1528848kapitalandel3
1529133kapitalavkastingskrav3
1529152kapitalavkastingsreglar1
1529030kapitalavkastingsrenta1
1529028kapitalavkastingsrente1
1529550kapitalavkastings­reglane1
1528918kapitalavkastningen1
1528850kapitalbaserte3
1529425kapitalfleirtal1
1529084kapitalforetak1
1529086kapitalforetaka2
1529341kapitalforhold3
1529135kapitalinnehav6
1529109kapitalinstrument5
1529119kapitalinstrumenta6
1528862kapitalkjelda1
1528861kapitalomsyn1
1529142kapitaloppbygging3
1528859kapitaloppbygginga2
1528842kapitalselskap12
1528936kapitalselskapa11
1528856kapitalvern11
1529157kapitalvernregel2
1528857kapitalvernreglane5
1529100kapitalvernreglar4
1529515kapitalvernssystemet1
1529154kapitalvernsystemet2
1529344kjønnsrepresentajon1
1529237kjønnsrepresentasjonskravet1
1529174klassifiseringsvurderinga1
1529310konkurranselovgiv­inga1
1529312konkurranse­nøytralitet1
1529545konsernbidraget7
1529255konserndannelse1
1529251konserndefinisjonane2
1529267konsernforetak4
1529254konsernlignende1
1529250konsernreglane2
1529252konsernspiss5
1529262konserntilskot35
1529549konserntilskotet1
1529265konserntilskotsreglane1
1529723konsernunntaket1
1529114konsolideringsbehovet1
1529113konsolideringsformål2
1529115konsolideringsformålet1
1529533konsolideringsomsyn1
1529640kontinuitetsomgrepet2
1529371kontinuitetsprinsipp1
1528873kontinuitetsprinsippet2
1529270kontinuitetssynspunkt1
1529639kontinuitetsverknader4
1529671kontinuitetsvirkningene1
1529669kontinuitetsvirkninger1
1529355kontraheringsplikt2
1529280kontraktbrotsanksjonar1
1529659kontraktspartar3
1529501kontraktsrettslige1
1529709kostnad­ene1
1529526kraftsamvirke1
1529455kraftsamvirket1
1529017kreditorinteresser3
1529103kreditorperspektiv1
1529658kreditorvarsling1
1528932kreditorvern90
1529386kredittforeining2
1528997kredittforeiningane3
1529299kredittforetak3
1529253kredittforetaket1
1529562kredittgivingsforetaket1
1529560kredittgivingstidspunktet2
1529557kredittmottakarane1
1528998kredittsamvirke1
1529556kredittytaren2
1529473kundelister2
1529417kvartærsamvirke3
1529382lagersamvirke1
1529531lagsavgift1
1529420legaldefinerer1
1529197leiingsorgana1
1529379leverandørsamvirke1
1529680likvidasjonsfisjonar1
1529442likvidasjonsoverskot3
1529441likvidasjonsoverskotet4
1529688likvidasjons­overskot1
1529670lovfestingen2
1528947lovgivingsforsøk1
1529316lovgivingstradisjon1
1528933lovsforma1
1529208lovskrav1
1529431lovstadene3
1529416lovteks­ten1
1529007lovtolkingsprinsipp1
1529108låneinnskot3
1529565långivarsamvirket1
1529564låntakarsamvirket1
1529029maksimalrente2
1529439maksimalrentesats1
1529364maksimumsrenta1
1529363maksimumsrente1
1529354marknadskopling1
1529006marknadsreguleringsansvar1
1529317maskinringar1
1528923medeierskapet1
1529499medlemmets2
1529172medlemsandelar1
1528845medlemsdeltaking7
1529573medlemsforetak1
1529218medlemsforetaka3
1529033medlemsforholdet7
1529609medlemsgruppering1
1529353medlemsinnskota2
1528864medlemskapitalkonti67
1529074medlemskapitalkonto25
1529360medlemskapitalkontoane2
1529362medlemskapitalkontoar2
1529361medlemskapitalkontoen1
1529733medlemskapskonti1
1529221medlemskrins1
1529389medlemsomsetninga4
1529102medlemsperspektiv1
1529466medlemspliktene7
1529056medlemsplikter10
1529216medlemsrepresentasjon1
1529215medlemsrepresentasjonen1
1529058medlemsrett7
1529464medlemsrettane2
1529062medlemsskare1
1529406medlemsskyldnader3
1529128medlemsstatus1
1528993medlemsverksemda1
1529534medlems­kapitalkonti1
1529411medverkaransvar2
1529414medverkingsføresegn1
1528982med­lemmane1
1529571meieriforetak1
1529717meieriselskapslova1
1529322meldingsinnkomst1
1528852mindretalsinteresser3
1528858minimumskapital2
1529198minimumsrepresentasjon1
1529610minimumsrepresentasjonen1
1529551minoritetsaksjeeigarar1
1529272minoritetsmedlemmane1
1528940minoritetsmedlemmar2
1528876minoritetsmedlemmer2
1529512misbruksbestemmelsene1
1529593misbruksfare2
1529601misbruksføresegna1
1529598misbruksterskelen1
1529630misbruksvurder­ing1
1529497mishaldsomgrepet3
1529034mishaldssanksjonar5
1529465mishaldsspørsmål3
1529460mishaldsverknader1
1529500misligholdssanksjoner1
1529421morforetak8
1529105morforetaket19
1529008motstridssituasjon1
1529546mottakarselskapet2
1529537mottakstidspunktet1
1528959mutuals1
1529513myndighetsmisbruket2
1529137målfunksjon4
1529684mønst­eret1
1529592møteleiarar1
1529480naturalskyldnader1
1529450nektingsgrunnar1
1529350nettoandel1
1528849nysamvirke3
1528921nyttiggjør1
1529345næringslivsrelevant1
1529203næringslivsrelevante3
1528898nærskilt1
1529628nærståandedefinisjonen1
1529627nærståandeomgrepet1
1529304oeconomica1
1529004offentleg­rettsleg1
1529283omdanningsføresegna1
1529698omdanningsomgrepet1
1529700omdanningsplan4
1529701omdanningsplanen7
1529268omdanningsreglar1
1529708omdanningstidspunktet2
1529716omfattatar1
1528990omsetningskriteriet25
1529377omsetningskriterium1
1529001omsetningsmonopol2
1529529omsetningsmonopolsystemet1
1529064omsetningsplikt2
1529467omsetningsplikta1
1529597omsetningsplikter1
1529159omsetningsprisane2
1529527omsetningsprisar2
1529393omsetningsvilkåret1
1529704opningsbalansedagen2
1529331oppdateringsfrekvens1
1529140opphøyrssituasjonen1
1529692oppløysingsgrunn1
1529693oppløysingsgrunnane1
1529284oppløysingskapitlet1
1529370oppløysingstidspunktet1
1529696oppløysingsvilkåra1
1529230oppstillast2
1529049ord­lyden1
1528988organisasasjonsform1
1529147organisasjonsformens1
1528915organiseringslogikk1
1529649overdraganda1
1529666overdragende2
1529313overføringsprisen1
1529579overordningsforholdet5
1529657oversete3
1529695oversetne2
1529388overskotsbruk2
1529394overskotsfordeling1
1529166overskotsfordelinga3
1529356overskotsutbetaling1
1528946overskuddsmaksimering1
1529521overtakelsestilbud1
1529667overtakende2
1529481panteavtale1
1529482panteavtalen1
1529094pantsetjingsadgang1
1529090pantsetjingsadgangen2
1529091pantsetjingsreglar1
1529484pantsetjingstidspunktet1
1529320papirblankett2
1528890partlag5
1529606passivitetsreglar1
1529167patronasje5
1529165patronasjeprinsippet5
1529542pengekravsrettslege1
1529566personelt6
1529083personforetak3
1529085personforetaka1
1529454personklausular1
1529073planleggingsomsyn1
1529130plasseringsandelar1
1529263primærnivået1
1529200primærsamvirka20
1528869primærsamvirke53
1529199primærsamvirket16
1529578prinispielle1
1528964privatiseringssamanheng1
1528906produsentgrupper1
1529631prokurafullmakt1
1529665prosedyrereglene1
1529228prosentkrav4
1529234prosentregel2
1529162prosentuell1
1529734provenyauke1
1529735provenyauken1
1529689provsbyrde1
1529604rammelovgiving1
1529732rapporteringsforskrifta1
1528916rasjonaler1
1529485realisasjonsstadiet1
1528984realitets­endring3
1529032realmedlemskap7
1529648redigeringsmessige1
1529222regelregimet1
1529448registermeldinga1
1529326registerutskrifter1
1529329registreringsblankett1
1529469registreringsdatoen2
1529332registreringsgebyret2
1529446registreringsmeldinga1
1529334registreringsmeldingar1
1529071registreringsmyndigheten1
1529318registreringsoppgåvene2
1529719registrerings­pliktige1
1529518regnskapslov2
1529690regressoppgjeret1
1529227reguleringsbehov2
1529005reguleringslov13
1529156rekneskapslikt1
1529116rekneskapsregel2
1529117rekneskapsrettslege5
1529052renovasjonsforetak1
1529568rentefordel4
1529574representasjonsforskrifta1
1529225representasjonskrav1
1528941representasjonsrett5
1529191representasjonsretten4
1529711representasjonsspørsmålet1
1529585representerterte1
1529155reservefondsordning1
1529120reserverfond1
1529543restitusjonskrav1
1529525resultatomgrepet2
1529143retained1
1529286rettargangs­reglar1
1529321rettleiingssbehov1
1528934rettsavklaring5
1529375rettsfellesskap2
1529600rettskjeldemateriale1
1529340rettskonfliktar1
1529644rettskontinuitet1
1529248revisjonsbehovet1
1529635revisjonsoppdraget1
1529247revisjonsplikta4
1529243revisjonsreglane1
1529586revisjosnmelding1
1529245revisorfagleg3
1529246revisorfråsegner1
1529653revisorkontrollen1
1529021revisorstadfesting5
1529447revisorstadfestinga1
1529196rollekombinasjonen1
1529305råvareverdi1
1529624røyste­reglar2
1529451saklegstandarden1
1529325saksbehandlingssystemet3
1529530salgslaget1
1529599samanslutningsforhold1
1528989samanslutningsform2
1529374samanslutningsomgrepet1
1529605samanslutningsrett1
1529398samanslutningstype1
1528911samhandlingsmåter1
1529057samhandlingsplikt2
1528901samhandlingsprinsipper1
1528889sammenslutningsform1
1528883sammenslutningsformer3
1529294samnhengen1
1529072samtykkar5
1529456samtykkeordning1
1529476samtykkepraksis1
1529477samtykkespørsmålet2
1528844samvirkebasis2
1528976samvirkedefinisjon3
1528973samvirkedefinisjonen11
1529302samvirkeelement1
1528843samvirkeforetaka114
1529182samvirkeforetakene1
1528924samvirkeforetaket50
1528867samvirkeforhold22
1529193samvirkeforholdet1
1528955samvirkeform2
1528882samvirkeformen16
1528907samvirkeformens2
1528874samvirkeformål8
1528847samvirkeformålet4
1528948samvirkegrupperingane1
1529266samvirkekonsern5
1528891samvirkelagenes2
1528880samvirkelagsformen2
1529176samvirkeloven1
1529150samvirkelovene1
1529503samvirkelovens2
1528969samvirkelover2
1529068samvirkelovgiving9
1528930samvirkelovgivning1
1528951samvirkelovutvalets11
1529674samvirkelovutvalget1
1528962samvirkemodellen1
1528855samvirkeomgrepet10
1528839samvirkeorganisering20
1528914samvirkeorganiserte1
1528944samvirkeorienterte1
1528931samvirkeprinsippene1
1528928samvirkeretten7
1528996samvirkerettsleg10
1528877samvirkerettslege15
1529002samvirkesektorane1
1529206samvirkeselskapene1
1528899samvirkestyra7
1529202samvirkestyre1
1529141samvirketankegang2
1528897samvirkeutvalget10
1529224samvirkeutvalgets1
1529368samvirkevedtekter1
1528953samvirkeverdiar2
1528872samvirkeverksemder2
1528896samvirke­foretak1
1528952samvirke­organisering1
1529314sektorreguleringa1
1529223sekundærforetaka1
1529127sekundærnivå13
1529264sekundærnivået1
1529214sekundærsamvirka4
1528991sekundærsamvirke75
1529458sekundærsamvirker1
1528870sekundærsamvirket37
1528886selskapsformuen1
1528854selskapslovene6
1528888selskapslovgivningen1
1529309selskapslovgiv­inga1
1528985selskapsomgrepet1
1528887selskapsorganene1
1528884selskapsrettslige1
1528851serviceproduksjon2
1529357sideformål1
1528895skattelovgivningen1
1529736skatteregel1
1529403skriftlegkravet1
1529641skyldnadskontinuitet1
1529652skyldnarposisjonen1
1529651skyldnarskifte2
1529642skyldnarskiftet1
1528950småskalasamvirke1
1528905småskalavirksomhet1
1529301soliditetsmessige1
1529365sparebankrente1
1529614startidspunkt1
1529721statsforetaka1
1529209statsforetakene1
1529615stats­borgarskap1
1529616stats­borgarskapet1
1528840statusløft4
1529424stemmefleirtal2
1529426stemmefleirtalet1
1529626stemmeregler1
1529427stemmerettsavtale1
1529435stiftar­ane1
1528945stiftelsesreglene1
1529706stiftelsestilsynets2
1529438stiftingsføresetnader1
1529023stiftingskostnadene1
1529016stiftingsprosessen4
1529338stift­elsestilsynet1
1529633stillingsfullmakta1
1529333styreendringar1
1529613styrefunksjonen2
1529623styreinstruksen1
1529629styremedlemm1
1529328systemendringane1
1529324systemtilpassingane1
1529319systemtilpassingar1
1529547systerforetak1
1529638særtilfellet1
1529603søksmålsreglane1
1529118tapsabsorberande4
1529407terminvis5
1528994tertiærsamvirke7
1529539tilbakeføringsplikta1
1529129tilleggsandelar1
1529381tilleggsformålet1
1529725tilleggsopplysingar1
1529522tilleggsvederlag10
1529650tilleggsvederlaget1
1529188tilsetterepresentasjon16
1529231tilsettvalde1
1529273tilvisingsteknikk2
1529020tingsinnskota2
1529707tingsinnskotet1
1529536tingsuttak1
1529691ting­retten3
1529171tolkingsbidrag2
1529173tolkingsbidraget1
1528978tolkingsvanskane1
1529457tomånadersfristen1
1529055tomånadsfristen1
1529217toppleddet3
1529269transaksjonstypane3
1529572transaksjonstype1
1529385transportformidlingssentralar1
1529672tredjepersoner1
1528853tredjepersonsinteresser4
1529602tremånadsfristen4
1529080tungvegande1
1529694tvangsoppløysingsgrunn1
1529285tvangsoppløysingsgrunnen1
1529337tvangsoppløysingssaker2
1529336tvangsoppløysningssaker1
1529487tvangssalssituasjon1
1529483tvangsselt5
1528925ulovfestede2
1528881ulovfestet4
1529069umeldingsfrist1
1529703underkursforbodet1
1528927undervisningsinstitusjoner1
1529729utbetalingsåret1
1528913utbyttedeling1
1529687utdelingsadgang1
1529540utdelingsalternativa1
1529535utdelingsføresegnene1
1529577utdelingsføresegner1
1529532utdelingsramma4
1529079utdelingsreglane1
1529523utdelingsskrankane1
1529158utdelingsskranke3
1529554utdelings­reglane2
1529059utestengingsføresegna1
1529505utestengingsgrunn2
1529095utestengingssaker2
1528878utgreiingssjef5
1529486utleggs­pant1
1529510utløsning16
1529514utløsningen2
1529511utløsningsadgangen1
1529509utløysingsvilkåra1
1529048utmeldingsadgang2
1529044utmeldingsadgangen9
1529045utmeldingsfristane1
1529060utmeldingsfristar13
1529066utmeldingsperioden1
1529067utmeldingsreglane2
1529043utmeldingsreglar1
1529065utmeldingsrett1
1529081utmeldingsretten1
1529489utmeldingsskrankar4
1529452utmeldingsskranken1
1529063utmeldingsspørsmålet1
1529047utmeldingstid2
1529462utskyte1
1528894utvalgene4
1529040utvalsforslaget228
1529405valdgiftsklausulen1
1529608valforsamling1
1529201valkomitéar2
1529612varamedlemmane3
1529584varautsendingar3
1529070varselsfristen1
1529335varslingsplikter1
1529276vederlagskrava2
1529677vederlagskravet4
1529402vedtakingskrav1
1529185vedtakskrav15
1529278vedtakskrava2
1529277vedtakskravet14
1529548vedtaksreglane1
1529042vedteksfridomen1
1529372vedtektfestast1
1529180vedtektsendringer1
1529096vedtektsfastsetjast1
1529491vedtektsfastsetje2
1529183vedtektsfestede1
1528865vedtektsfridom12
1528875vedtektsfridomen30
1529181vedtektsfrihet1
1529189vedtektsheimel11
1529076vedtektspraksis5
1528935vedtektsregulering10
1529596vedtektsregulert1
1529617verksemdplanen1
1529502vesentlighetskriterium1
1529519årsberetningens1
1529428årsmøteprotokoll1
1529187årsmøterepresentantar1
1529148årsoppgjersdisposisjon2
1529359års­overskotet1
1529705åttevekersfristen1
1528846økonomiforhold11
1529342økonomiforvalting2