Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 57,2005: St.prp. nr. 57 (2005) Om samtykkje til ratifikasjon av protokoll nr. 13 til Konvensjonen om beskyttelse av menneske­rettighetene og de grunnleggende friheter, om avskaffelse av dødsstraff under enhver omstendighet, av 3. mai 2002

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 29.04.2005

Av i alt 431 ordformer var 218 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528811aktivapostane2
1528621angje1
1528637antarktissekretariatet1
1528632antarktistraktatsystemet1
1528671assurtjern4
1528631atcm16
1528719avtaleår13
1528676betongtunnelen1
1528710billetteringssystema1
1528819bodgivar2
1528667brannvernstyresmakta1
1528745bruttoutgifter2
1528804budsjettpolitiske4
1528687dagsona1
1528834datalevering1
1528661deltidsbrannvesen2
1528665deltidsbrannvesenet1
1528790dimsjonsgodtgjersle1
1528756drøftingsordninga1
1528821eigarsamensetinga1
1528641eksekutivsekretæren1
1528778ektefelletillegg25
1528649evakueringsruter1
1528766fastlønns­ordning3
1528732fellesreglane2
1528682ferjebudsjettet4
1528703ferjetakstsystem1
1528679ferjetilskota1
1528674fjelltunnelen1
1528725forhandlingsoppgjeret1
1528763formuestillegg5
1528622forskrift­endringar1
1528789forsørgjartillegg2
1528700frekvensavhengig1
1528620føre­segnene2
1528647grensekryssingar1
1528650havarilommer1
1528723hovudlønstabell1
1528721hovudlønstabellen4
1528643hovudseteavtalen2
1528738hovudtariffavtalane4
1528735hovudtariffavtalar2
1528803innan­landske1
1528809inndragingsbehovet1
1528826inngåingane1
1528801justeringsoppgjeret4
1528800kapteinsstillingar1
1528685kjørekostnader1
1528688kjøreretningane1
1528696kjøretøyklassar3
1528699kjøretøyklasser1
1528693kjøretøytakstane1
1528694kjøretøy­klassar1
1528828konjunkturstatistikk4
1528630kontorteknisk1
1528775korporalstillegg4
1528832korttidsforordninga1
1528830korttidsstatistikk5
1528663kostnadskomponenten1
1528669kostnads­overslag4
1528795krigsoppsetningane1
1528634kvalfangstnæringa4
1528623københavnsområdet1
1528806likviditetsinndragningen1
1528805likviditetsreservar6
1528636lokaliseringsarbeidet1
1528799lr6
1528624luftfartsektoren1
1528802lågtlønsgruppene1
1528808lånefullmaktane1
1528807låneopplegg3
1528798lønsansiennitet1
1528724lønsplasseringar1
1528712lønsregulering23
1528737lønsreguleringa3
1528747lønsreguleringane2
1528675lørentunnelen3
1528708løyveområda1
1528746løyvingsanslaget3
1528812marknadsgjeld2
1528814marknadsgjelda13
1528796mobiliseringsstillingar1
1528640møtedokumentasjon1
1528698næringslivtransportar1
1528733omsorgsgrunnar1
1528749omstillingsperioda2
1528692passasjertakstane1
1528838prisstatistikkar1
1528695prøveregulativet2
1528706prøvetakstregulativet1
1528709rabattkortet1
1528707rabattstrukturen1
1528666redningsoppgåver1
1528833referanseperiode1
1528697reiseføremål1
1528827renteavgjerda8
1528813rentebyteavtaler7
1528810rentekurve4
1528823replasseringar2
1528820reporammene4
1528642rettsevna1
1528691riksregulativ4
1528638samrådsmøta2
1528629samrådsmøtet17
1528626samrådspartane10
1528627samrådspartar4
1528701sesongdifferensiering1
1528825skatte­betalingsordninga1
1528633statsvelde1
1528658stigningsgraden1
1528730stillingskoder1
1528797styrkeprodusentane3
1528625suverenitetsspørsmåla2
1528704takstforsøka1
1528646tauern1
1528772ta­kstoppgjera1
1528713tenestemannsorganisasjonanes2
1528715tenestemennenes2
1528734tenestetvistar4
1528662toløpstunnel1
1528655tryggleiksforvalting1
1528656tryggleiksgodkjenning3
1528645tunnelinstallasjonar2
1528660tunnelmannskapet1
1528654tunnelpersonalet1
1528653tunneltryggleiken2
1528718undervedlegg6
1528784utdanningsbonus9
1528831utvalsgranskingar1
1528793vab11
1528639vertsregjeringa1
1528659vidareopplæring1
1528670vinterbru4
1528657walkway1
1528716yrkesorganisasjonanes6
1528824­marknadslån1
1528628­miljøvern1
1528720årslønsauke2
1528677økerntunnelen4