Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 87,2005: Ot.prp. nr. 87 (2005) Om lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 29.04.2005

Av i alt 1404 ordformer var 4473 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528101abonnementssalg1
1525318achem1
1527302adhocgruppe3
1527367adhocgrupper3
1527239adhocmøte1
1525578adhoc­ekspertgruppe1
1525488adjaria1
1528617administrasjondepartementet1
1527362administrasjonsavgift1
1526995administrasjonsgruppa2
1524646administrasjonssjefane1
1524173administrasjons­sjefen1
1528601administrations3
1524164admini­strasjon1
1526551affornord1
1524431afgives1
1524792afgøre1
1527353afrikabanken1
1525213afrikafondet2
1525671afrikanskdominert1
1525324agendapunkt2
1525458ahlenius1
1525505akayeva1
1525016aksessoriske3
1525097aksjeforvaltninga2
1524464aksjelovkomiteen1
1526452aksjonering1
1528345aksjonær­avtale1
1528346aksjonæ­rane1
1526368aktionsgruppen1
1527061aktiviseringspolitikk1
1526407aktivitetsplanar4
1526499aktivitetsramma2
1524231aktuarielle1
1524199aktuariske1
1526051aktørfellesskap1
1524866aktørplikta1
1524675aktørpliktene10
1524550aktørplikter23
1525946akuttenesta1
1527197alarmøvingar3
1527487alderskulla4
1525554alderspensjonar3
1526917alimentarius2
1527014alkoholområdet2
1527009alkoholproblematikken1
1527006alkoholsamarbeidet2
1525262allbright1
1526279alliansepartane1
1527556alliansetilpassa1
1525618alliansevedtaket1
1527664allmenngjeringsforskriftene1
1527718allmenngjeringsinstituttet1
1527690allmenngjeringsordninga4
1527691allmenngjeringsvedtak2
1524871allokere5
1524872allokeringa3
1528310alvheimfeltet5
1524543aml2
1524437amtkommuners1
1524433amtskommunar4
1524427amtsmannen1
1527832analyseføresetnader1
1524669analyseverktøya5
1525696andijan6
1526498andnor2
1526642anleggskonferanse1
1528178anleggs­kostnader1
1526435anna­kvart3
1525911anropsstyrt1
1525840ansvarleggjord2
1524357ansvarsforma2
1525601antidopingprogram1
1525599antidoping­konvensjon1
1525663antiterrorfunksjonen2
1524180apotekeres4
1524174apoteketaten52
1524216apotekkonsesjon3
1524191apoteknæringa6
1524176apoteksektoren15
1524201apotekverksemd1
1524182apotek­etaten2
1527672arbeidarklausular1
1525967arbeidsgivaravgiftssats2
1524228arbeidsgivardel1
1524361arbeidsgivarfunksjonen2
1524189arbeidsgivarpartar1
1525972arbeidsgivarsats1
1527694arbeidsgjevarforeiningane2
1527249arbeidsgjevarkonferanse3
1526911arbeidsgruppestruktur1
1526910arbeidsgruppestrukturen1
1527101arbeidshindringar2
1527661arbeidskraftinnvandringen1
1524925arbeidskraftunder­søkning1
1527667arbeidslivspolitisk3
1527717arbeidslivsregulering2
1527107arbeidsløysekassane1
1527117arbeidsmarknadsfeltet1
1527703arbeidsmarknadslov1
1527704arbeidsmarknadslova10
1527715arbeidsmarknadspartane1
1527133arbeidsmarknadsspørsmål1
1527118arbeidsmarknadsutval2
1525536arbeidsme­todar1
1527104arbeidsmiljøfeltet4
1527122arbeidsmiljøforsking1
1527121arbeidsmiljøforskingsutval1
1527100arbeidsmiljøområdet5
1527246arbeidsmiljøpolitikk2
1527671arbeidsmiljøregelverket1
1527102arbeidsmiljøsektoren1
1527716arbeidsmiljøstandard1
1527098arbeidsmiljøstyresmaktene3
1527126arbeidsmiljøutdanning2
1527651arbeidsmobilitet4
1527648arbeidsmobiliteten5
1527120arbeidsrettsfeltet1
1527124arbeidsrettsområdet3
1527125arbeidsrettsproblemstillingar1
1527123arbeidsrettsutval1
1525742arbeidsskuledommane1
1525738arbeidsskulelova3
1526021arbeidstakaroppfinningslova1
1527700arbeidstakerens2
1525982arbeids­marknader1
1525873arbeids­marknads­­område1
1525478arbeids­metodane1
1524204arbeids­takere1
1525824arbetsformidling1
1525383arbitration1
1527774arealbruksmønster1
1528209arealpolitiske2
1525905arealstruktur1
1528046arkivadministrasjon5
1524547arkivløysingar1
1524535arkivordning2
1524546arkivordninga2
1525516arrestar2
1525483asylføremål1
1526321atlantsamarbeid12
1526765atomavfallsproblema1
1526418atominstallasjonane1
1526424atomtryggleiksprosjekt1
1527038atomulukkesberedskap2
1526755atom­installasjonar1
1527128attføringsfeltet1
1527501attføringsstønadene2
1527240austspørsmål1
1526308autorisasjonsstyresmakt1
1526280autorisasjonsstyresmakta1
1525669avdelingsmateriell1
1527965avgiftsfesta1
1527680avgiftskontrollen1
1527687avgiftskriminalitet2
1524270avgjerdseffektivitet8
1524253avgjerdseffektivt8
1524350avgjerdsnivå3
1526816avgjerdspunkta1
1524448avgjerdsreglar1
1525117avkortingssatsane2
1525127avlesarar3
1526888avlsorganisasjonane1
1528380avsetjingsmidla1
1528289avskrivingsrate2
1525856avstandshinder2
1524651avtaleføresegn1
1528144avtaleland7
1527150avtalelover1
1526713avtalescenario1
1527047avtalestat1
1528427avviklingskostnader2
1525331avviklingsstrategiane1
1525959bagatellstøtte10
1525970bagatellstøtteterskelen1
1525055balansepostar3
1527778banesektoren10
1526980bankmessige4
1525081bankpensjon1
1526077barents­samarbeidet2
1527348barnefondet3
1525737barnekriminalitet2
1525584barnepolitisk4
1524728barnevernmyndighet1
1524621barnevernsektoren1
1524326barnevernsforsøk1
1525770barnevernsplassering1
1524565barnevernstenesteområdet1
1526369barnkultur1
1528205barriereeffekten1
1527978barriereverknad5
1524911baselkomitéen2
1526119basestrukturen1
1528253basisføresetnadene6
1526885basiskolleksjonen1
1527510basistilskottet2
1527831basistrafikk2
1526787basrec7
1526029bedriftsutviklingstiltak1
1527711bedriftsvandringar1
1525994bedrifts­etableringar1
1525926befolkningsdekning1
1527349befolkningsfondet1
1525907befolkningssenter2
1526123befolkningstak1
1528203beitevanar1
1525802bekymringssamtalen2
1525752bemanningsnivået4
1525334bennouna1
1528267bensinlagra5
1527912beredskapsavhengige1
1528265beredskapslagre2
1524423beredskapslova1
1524918beredskapsløysingar4
1526811beredskapssamarbeid7
1526930beredskapssamarbeidet3
1524997berekningsavvik2
1527835berekningsverktøyet1
1526335berekraftarbeidet5
1526925beriking1
1527903beslutningsunderlag1
1524494bestillarfunksjonen2
1525910bestillingsbuss1
1528073betalingsfrie2
1525122betalingsmarknad3
1526615betalingsveje1
1524436betjeningsoverenskomster6
1526835bevidstgørelse1
1526690bhsf1
1525675bidragsytande3
1525564bioetiske3
1525406biomangfaldkonvensjonen14
1527091biomateriale3
1527245biometrispørsmål1
1527361bistandsbudsjetta4
1527333bistandseffektivitet6
1527329bistandsharmonisering1
1527325bistandsområda1
1526379bistandsprega2
1527326bistandssjefane4
1526497bjartmarz1
1528302blane7
1525557blodtryggleik3
1525520bogaletch1
1527663boikottlova1
1527615bokmålstilfang1
1528589boktstav1
1526848boligmiljøer1
1525604bolognaprosessen2
1525903bomiljøtiltak1
1527751bompengeavtalar1
1528446bompengebelagt1
1528240bompengepåslag5
1527730bonusprogramma1
1527216brannvernstyresmaktene1
1524371breibandløysingar2
1528219breiddekrava1
1526173breiflabbkvoten5
1528398bremsnesfjorden1
1525732brobyggerprosjektet1
1525812brotsprosenten1
1525885brukarfokus1
1524660brukargarantiar1
1524553brukarkontroll3
1524149brukarrepresentasjonen3
1524159brukarrepresentasjonsordningar1
1528186brustaden6
1527798bruttobudsjetterte2
1525226bruttonasjonalprodukta2
1525078btwo2
1526504budsjettdirektivet2
1526312budsjettekspertgruppe1
1524604budsjettfordeling2
1526323budsjettilvisingane2
1528441budsjettindeksen3
1526313budsjettlayout1
1524345budsjettmyndigheit1
1525447budsjettnivået3
1527800budsjettnøytral1
1527797budsjettnøytrale1
1528604budsjettplikter1
1525268budsjettresolusjonen2
1525214budsjettstyringssystem2
1525415budsjettstøtta4
1525332buergenthal1
1528187buplatået1
1525063busetjingskravet1
1528067busetjingsløyver2
1525894busetjingspotensial1
1527466busetjingstakta4
1525880busetnads­mønsteret1
1528602businesses2
1527768bussmetroen1
1527398bustadadministrative1
1524889bustadmarknadsklatring2
1527395bustadministrane1
1524905bustadpant4
1524887bustadprisutviklinga4
1525897bustad­investeringar1
1525861bustadønske1
1527743bybana11
1527782bybaneprosjektet9
1527568bygdeutviklingslån5
1527397byggadministrative1
1527392byggjespørsmål1
1525892bygningsressursane1
1524463bykommunelova1
1526341bysystema1
1527760bytransport3
1526843bæredygtig1
1526837bæredygtigt1
1526366børnekulturens1
1525071børsmarknad1
1525813bøtesonarar1
1527256bøteutmåling1
1525434caac1
1524298casane1
1527343catie1
1527345ccad1
1526766ceg1
1527344cepredenac1
1527075collaborating1
1525109competitive3
1525708cpg3
1525462cted1
1526514dagsordenane1
1524540databehandlingsansvarleg1
1526707datagruppa1
1525923dataoverføringskapasiteten1
1526365dataspelprogram8
1526329data­spel1
1526968decoupling1
1524483definisjonsmessige1
1525279definisjonsspørsmålet2
1526617definitions1
1525924dekningskrava1
1525540delavtala2
1525558delavtale7
1525497delavtaler1
1524258delegasjonsforbod9
1524571delegasjonsfullmakter2
1524576delegasjonshøvet2
1524581delegasjonslinjer3
1524566delegasjonslæra2
1524517delegasjonsreglar1
1524520delegasjonssperrer1
1524569delegasjonsvedtekt1
1526305delegeringsavgjerd1
1526269delegeringspraksis5
1526293delegeringsprinsippet1
1528238delkomponentane1
1525346delparagraf1
1524354deltakarkommunen10
1524599deltakarrepresentasjon1
1524374deltakerkommune1
1526041deltidslandbruket2
1528335del­taking1
1524322demokratidiskusjonen1
1525523demokratiforuma1
1527733demonstrasjonsforsøk2
1524815densektorvise1
1524710departementsvis4
1525389desa4
1528364designtrygging1
1524742desiserer2
1528525detaljkartleggjast1
1524664dialogbasert4
1525623dialogforum8
1526636dialogverktøy3
1525371differentiated1
1526998dimensjonens1
1524459direktemottakar1
1527255direktørmøte2
1527257direktørmøtet1
1525541disabilities4
1527144diskrimineringsgrunnlag2
1526620diskusjonsmateriale1
1524192dispensasjonshøvet1
1525928distribusjonsformene1
1526043distribusjonsmetodane1
1526036distriktsdifferensierte2
1526058distriktskvoteordning6
1526113distriktskvoteordningar1
1526008distrikts­kontora1
1525854distrikts­politisk1
1526197djuphavsfiske7
1527682dobbelrapportering1
1525774dobbeltforfølging1
1527788dobbeltsporutbygging1
1526664doktorgradsrettleiarar1
1524545dokumentbehandling1
1527617dokumentkategoriane3
1527612dokumentkategorien6
1526299dommerleda1
1525765domsinnsette7
1524512domstolsprosess5
1524643domstolsskapte1
1525560donation1
1524937dotterbank2
1524928dotterbankar11
1524324dovre­fjellrådet1
1527080drg2
1528058driftseffektiviserande2
1527559driftsinnsparingsmålet1
1524474driftsrolla1
1526867driftsteknikk1
1528089driftsutgifterpost1
1524290drifts­einingar1
1524967drifts­inntektene2
1528256drivolje2
1527533dromland1
1527228druskinikai1
1528453dugnadsskatt1
1528306dyas2
1526918dyrehelseorganisasjonen2
1526938dyrevelferdsspørsmåla1
1526934dyrevernregelverket1
1527066dødsårsaksstatistikk1
1527082døvblindepersonale3
1527747ecac1
1525607ecml4
1526460econor1
1526658edimension2
1526715effektbaserte1
1526012effektivitetsfremmande1
1524593effektivitetsmessige1
1526468effektstudiar2
1526877eforwood1
1526659ehealth1
1527910eigarmeldingane11
1524886eigedomsmarknader3
1526103eigenbasert3
1525000eigenkapitaleffektar1
1528252eingongsauken2
1524237eingongskostnaden1
1525755eingongslovbrytarane2
1527540eingongspremieinnbetalingar1
1528404eingongsvekst10
1528406eingongsveksten2
1525930einskapsportoen6
1524694einskapsstat4
1524161einskildorganisasjonane1
1524151einskildorganisasjonar1
1525404einskildparagrafen1
1525058eksamensutvalet3
1526326eksilstudentar1
1527956eksosutsleppa1
1527210ekspertgruppemøte1
1525569ekspertgruppene6
1525555ekspertkomiteane1
1526355ekspertkonferansar1
1526353ekspertkonferanse1
1525585ekspert­komiteen1
1524391eksplosjonsvernslova1
1525203eksportsektor4
1526134ekstra­innsats1
1524946ekstremåret1
1527162ekteskapskonvensjonen1
1528556eldirektiv2
1524162eldrerådslova2
1527435elektrisitetsavgifta1
1528567elektrisitetsindustrien1
1526774elektrisitetssamarbeidet4
1528563elektrisitetsselskapa1
1528200elektrostandard1
1525303eliassons1
1528492eligible1
1528585elmarknadsdirektiv1
1524533elsedirektoratet1
1527211eltryggleiksspørsmål1
1526406embetskomiteen3
1527394embetsmannkomiteen1
1526808embetsmannsgruppene1
1526573embetsmannskomiteane3
1527393embetsmannskomitear4
1526352embetsmannskomiteen29
1527238embetsmannsmøtet1
1527403embetsmannsorganet1
1526377embetsmannsplan1
1526596embetsmanns­komiteen1
1526430embetsmøta1
1527269embets­nivå2
1528372emitterte3
1525356endossert1
1526422energiarbeidsgruppa2
1526563energidimensjonen4
1528276energieffektiviseringar1
1526797energifaglege3
1526792energiforsking25
1526788energiforsyningstryggleik1
1526560energigruppa1
1526590energileiing1
1528590energilovgjevinga1
1528550energimarknadspakka8
1528549energimarknadspakke4
1526970energipriselastisitet1
1525716energitryggleik14
1527137energi­styrelsen1
1526495enestam9
1525847enkeltinnsette1
1524649enkeltklientar1
1525713enkeltoperasjonar2
1527904enkeltprosjekta5
1527863enkeltutsleppa1
1527109enkeltutval1
1524870enkelt­sakene1
1524183enkjemannspensjon3
1524222enkjemannspensjonar2
1524184enkjemannspensjonen3
1528105enkjepensjonane2
1525494enp7
1527026enteropatogene1
1527708entreprenørfartøy1
1525983entreprenør­skap1
1526559enveco7
1527033epinorth1
1526438eppr6
1524836erfaringskonferansar1
1528555ergeg3
1526954ernæringsarbeidet2
1526912ernæringsspørsmål4
1526175ers11
1524445ervervsformål5
1527685ervervsverksemd2
1525042etableringsstat1
1526979etatsleiarmøte1
1525845etatsovergripande1
1527981etatsprosjekt5
1527935etatsprosjektet1
1527186etatsspesifikke1
1525721etterforskingsplikta4
1527960ettermonterast1
1525442etterretningskapasitetar2
1528471etterskotsinnkreving1
1528451etterskottsbompengar1
1528450etterskottsbompenger1
1528558etterspurnadsreduserande2
1525608etterutdanningsprogram1
1527959euroklasse1
1527966euroklasser1
1527958eurokrav2
1527961eurokrava1
1527962eurokravet1
1526519europaaktiviteten1
1525556europarådsinstrumenta1
1525612europarådskongressen1
1527278europarådskonsultasjonar1
1525582europarå­det1
1527310europaspørsmåla1
1525480europa­rådet5
1526383euroregional1
1526716eutrofieringsverknaden1
1525327evalueringskonferansen4
1525192exogenous14
1526319fagministerråda15
1526405fagministrane3
1524757fagstatsrådane5
1528018fakturagrunnlag2
1525589familieministrar1
1527160familierettsekspertgruppa1
1528149familie­departementet1
1524532faneføresegn3
1524531faneparagraf2
1525769fangebefolkninga4
1526211fangstregelen5
1527838farleiane1
1527844farleisnormalar1
1524179farmasiforbundet8
1528320fartøytypane1
1524730farvannsloven6
1525668fasher3
1524920fastlandsinvesteringane2
1525002fatfs1
1525365fattigdomsstrategiane2
1525079fbl3
1528041fellesavdelingane6
1525065fellesbank3
1525714felleskapasitetar1
1527799felleskapittel2
1527698fellesoverenskomsten1
1528494fellesskapsnivå6
1528476fellesskapsområdet1
1528588fellesskapsrettsakter3
1526451feltmanual1
1525428femårsmarkeringa2
1525533fengselsavtale1
1525535fengselsforvalting1
1527184fengselsfunksjonærars1
1525849fengselsinnsette4
1525534fengselsreglane2
1525753fengselsreglar2
1525537fengselssaker2
1527219fengselssystem2
1527231fengselstenesta5
1525790fengslingsperiode1
1525723fengslingstidspunktet1
1526246ferdsskrivarar5
1528415ferjeavløysningsprosjekt1
1525909ferjeprisar1
1526059ferskfiskstrategi2
1526055ferskfisktrålarflåten2
1526053ferskfisktråleflåten1
1525068fexco1
1528542filtreringsprogram2
1524940finandepartementet1
1528443finansieringsalternativet1
1528407finansieringsevna3
1525199finansieringsforholda2
1525196finansieringsinstitusjonane1
1528419finansieringsplane1
1525656finansieringsspørsmål3
1528413finansieringsvurderingane4
1528469finansierings­planen2
1525181finansmarknadsspørsmål5
1526973finansministermøta4
1525107finanssektorane6
1526199finkval1
1528433finnøysamband8
1526054fiskefordelingsindustrien1
1526809fiskeindustriar1
1526060fiskeres­sursane1
1526708fiskerigruppa1
1526156fiskerimakta1
1525328fiskeripraksis2
1526155fiskerireglane2
1526181fiskerisida3
1526584fiskeristrategi4
1526585fiskeristrategien1
1526905fiskeriøkonomi2
1526179fisk­eslag1
1525437fistula5
1528295fjernings­tilskotlova3
1526804fjls2
1526778flaskehalshandtering3
1525648fleiretnisitet1
1524595fleirtalsmetoden1
1526653flexibelt1
1527993flodbølgekatastrofa2
1524876fluktasjonar2
1525734fluktbakgrunn2
1525364flybillettbidrag1
1527237flyktning­spørsmål2
1525567flyplassproblematikk3
1527337fndp1
1527092folkehelseutdanning1
1527085folkehelsevitskap7
1525461folkerettskommisjon3
1525962folketettleikskriteriet3
1525529folke­rettsleg1
1525862folke­talet1
1525184fondsaktivitetane2
1525180fondsfinansane2
1524175fondsoppbygd2
1525222fondsverksemda1
1524973fonds­forvaltningsselskap1
1526839forarbejdningsvirksomhedernes1
1527963forbodsløysing1
1527379forbrukaremne2
1526916forbrukarhelsa1
1526913forbrukarinformasjon9
1527371forbrukarlovgjeving2
1527366forbrukarministrane5
1526915forbrukarpåverknad1
1527370forbrukarrett3
1526311forbrukar­samarbeidet1
1527377forbrukarøkonomi1
1528491forbrukerinvestorar1
1524419forbundsavtalen1
1524873fordringsinstrument2
1527932fordskningsråd1
1524235foretakspensjonsloven2
1524513forfatningslova2
1525338forhandlingsgruppene1
1525339forhandlingsgrupper1
1528086forhandlingslokala1
1526359forhandlingsmann1
1528513forhøgde3
1525491forhøyrsteknikkar2
1526463formannskapane5
1526327formannskapar3
1527405formannskapsfunksjonen1
1526502formannskapsinitiativ1
1526358formannskapsinitiativet1
1527103formannskapskonferansen2
1526346formannskapsperiode3
1526503formannskapsprogram2
1527111formannskapsprogramma6
1525593formannskapsprogrammet26
1526354formannskapspulja2
1527105formannskapsseminaret1
1526897formidlingssenteret3
1524955formuesgjenstandar1
1524344formuesmassen4
1524339formuesrett1
1524341formuesretten1
1524984formuesverknad1
1524859formålseffektivitet4
1528003fornebuområdet2
1528363fornyingsavgifta1
1528619fornyingsprosessane1
1524259forpliktingselementet1
1524340forpliktingssubjekt1
1524333forretningspreg1
1524526forretningsprega«1
1524949forretningsvolum1
1524950forretningsvolumet1
1526000forretnings­idear1
1525084forsikringsagentverksemd4
1525017forsikringsagentverksemder1
1528387forsikringsdekkinga1
1525011forsikringsdel1
1525018forsikringsformidlarar5
1525015forsikringsformidlaren1
1525013forsikringsformidling6
1525014forsikringsformidlingstenester1
1525085forsikringsmeklingsføretaka1
1524956forsikringsproduktet1
1525131forsikringssektorane2
1524954forsikringstilbydarar2
1525108forsikringstilsyn4
1525023forsikringsverksemder2
1526794forskarstudentar1
1525933forskarutdanningsopplegg1
1527188forskingseiningar1
1526661forskingsfinansiering2
1527686forskingsinstansar1
1526667forskingskjelder1
1526462forskingskonferanse2
1526540forskingskoordinator4
1527920forskingsnasjon1
1526759forskingsreaktorar1
1526660forskingsråda4
1526854forskningssamarbejde1
1524709forskoterast1
1527495forskottsbeløpet3
1528449forskottsbompenger1
1527496forskottsgjelda1
1527467forskottsutbetalinga2
1527087forsk­ing2
1525080forsl1
1527771forstadsbaner2
1524993forstanderskapet10
1526712forsurings­belastninga1
1524561forsvarlegheitsprinsipp1
1527531forsvarseigedomar2
1525679forsvarsmininistermøtet1
1525699forsvarsministernivå1
1525709forsvarspliktene1
1527317forsvarssida6
1528054forsvars­departementet4
1524605forsøksavtalen1
1524331forsøksforskrifta1
1527750forsøksordningane1
1524329forsøksvedtektene1
1527189foruma5
1526846forurening1
1524747forurens­ninger1
1526015forvaltarmiljø1
1527541forvaltingspolitikk2
1525531forvaltingsrett3
1526207forvaltingsrådgiving2
1525730forvaltingssamarbeid4
1525842forvaltingssamarbeidet1
1526220forvaltingsstrategien3
1524311forvaltningsfenomen1
1524263forvaltningsklagesaker1
1528277forvaltningskostnadar1
1526099forvaltningsmyndet1
1526145forvaltningsmåla5
1526691forvaltningsoppdrag1
1524585forvaltningsorganers1
1524473forvaltningsorganmodellar1
1524477forvaltningsorganmodellen2
1524271forvaltningssamarbeid1
1524785forvaltningsskjønet2
1524492forvaltningstradisjonen1
1524602forvarlege1
1527634for­måls­tenlege1
1524202for­sikringsvirksomhet1
1528570for­syning1
1525162for­ventningane1
1525914fraktutjamningsordningar1
1525512framand­frykt1
1525477framand­kulturelle1
1525312fredsbyggingsaktivitetar1
1525263fredsbyggingskommisjon13
1525287fredsbyggingskommisjonen31
1525311fredsbyggingsoperasjonar1
1525430fredsbyggingsprosessar1
1525309fredsbyggingsstrategiar4
1527870fredskriser5
1527291fredsoperative1
1527297fredstryggingssamarbeidet1
1525968fribeløpsordning3
1525971fribeløpsordninga4
1524321fridomsaspektet1
1525819fridomsrøvinga2
1525725fridomsstraffa5
1526851friluftsoplevelser1
1525821friomsorgskontora3
1525827friomsorgskontoret2
1525891frivilligheitsregister1
1525890frivilligheitssentralane4
1526619frivilligpolitikken1
1526056frosenfiletindustrien1
1526682frukostmøta1
1526557fråkople2
1527479fråversgrad1
1527478fråverslengde1
1524447fullmäktige«1
1524522funksjonsfordelingsreglar1
1526393funksjonshemmaspørsmål2
1524168funksjonsnedsetjingane1
1527741furusetbanen2
1524801fusadommen1
1524155fylkeskmomunane1
1524488fylkeskommunemodellen1
1526140fylkeskom­munal1
1525888fylkeskom­munar1
1525974fylkeskom­munen1
1524838fylkesmannsinstruksen1
1524823fylkesmannsmodellen1
1528465fylkesvegdelen2
1528027fyrhus1
1524424fællesskaber1
1526061fôrkvotar3
1524416förbundsdirektion1
1524412förbundsfullmäktige2
1524415förbundsstyrelse1
1524418förbundsstyrelsen1
1526958fødevaredirektorat1
1528334følgjemiddel5
1525975følgjestudie2
1526112førarkortkandidatane2
1528128førebells1
1525568førebyggingsdelen1
1526350føregangsregion12
1525116føretaksobligasjonar9
1524888førstegongsetableringar2
1528068førtidsdimittering1
1526516gaerc2
1525034garantiavtalar3
1525121garantibank2
1528376garanti­premie1
1526443gassaktivitetar2
1528598gassmarkeds­direktiv2
1528592gassmarknads­direktiv1
1528262gassrøyrleidninga1
1528308gassrøyrleidningssystemet1
1525521gebre1
1528062gebyrfinansierast1
1524400gemensam1
1526884genbankverksemd1
1527200generaldirektørane1
1525289generalforsamlingspresident1
1525306generalforsamlingsresolusjon1
1524241generalføresegn14
1524525generalføresegna3
1524499generalistkommuneprinsippet4
1526578genressursarbeidet5
1526582genressurskomité1
1526570genressursråd6
1526880genressurssamarbeidet6
1526891genressursstrategien1
1526887genressursutvala1
1526878gensamarbeidet1
1525204gjeldsavtaler3
1525380gjeldsberekraft2
1525390gjeldsdialogen1
1525385gjeldsdomstol2
1525378gjeldsituasjonen1
1527354gjeldslettekostnadene1
1527352gjeldsletteordninga1
1525292gjeldssletteinitiativ1
1525386gjeldsstruktureringsmekanismane1
1525382gjeldsstruktureringsmekanismar1
1524899gjeldsvekta2
1524975gjelds­instrument2
1525215gjelds­tyngde4
1524962gjenforsikringsdelen1
1525822gjengangarproblema1
1525235gjeninnføringar1
1527964gjennomfartsårer1
1524303gjennomføringsansvar1
1525726gjennomføringsformer4
1528568gjennomføringsfrister1
1528611gjennomføringsprinsipp1
1525807gjennomsnittsdommen1
1526218gjennomsnittsfangst1
1524312gjennomsnittsrådet1
1528411gjennomsnittstakstar1
1526214gjennomsnittsutbyttet8
1525637gjenoppbyggingsteam1
1525638gjenoppbyggingsteamet3
1526233gjenreisingsplan3
1526234gjenreisingsplanen3
1526027gjen­nom­ført1
1527355gjevarengasjement1
1527328gjevarengasjementet1
1527327gjevargrupper1
1527293gjevarkoordinering1
1527996gjevarlandsforumet1
1527997gjevarmøtet1
1527971godkjenningsopplegg1
1524260godkjenningsvurderinga1
1527406gollegiella2
1526276graderingsnivået3
1525610granadakonvensjonen1
1525595granneområde1
1525493granneskaps­politikk1
1528189grendavegen1
1526474grensehindersamarbeidet2
1526512grensehindringane2
1526771grensehindringsarbeidet1
1526773grensehindringsproblema1
1526475grensehindringsproblematikken1
1527198grensekommunalt3
1526428grensepasseringsstadane1
1527223grensesamarbeidet5
1527232grensestyresmakter1
1525130grossistrolla3
1526847grundvandet1
1524262grunnavtalen4
1525606grunnlags­dokument1
1528371grunnlag­et1
1526509grunnpremissane1
1524295grunnskole­opplæring1
1527341grunnutdanningssektoren1
1524213grunn­beløpet1
1524293grunn­finansiering1
1526114gruppekvotane5
1526129gruppeunntak1
1526130gruppeunntaket1
1527295gruppleiaren1
1526957grønlandskontoret1
1527645grønsakproduksjonen4
1526025gründerbank2
1526206gytetidspunktet8
1526709göteborgprotokollen5
1527793haldeplassregister1
1528385halv­annan1
1526763halvårege1
1524386hamnesamarbeid1
1524383hamnesamarbeidet1
1524385hamnesektoren2
1526908hamnestatkontroll2
1526907hamnestatregime1
1527316handelssjefsmøte1
1526003handels­departe­mentet1
1528358handels­minister1
1527707handhevingsaspektet1
1526193handhevingsregime2
1528475handhevingsstrukturar1
1527081handikappspørsmål1
1527129handikap­politisk1
1525072handlereglar1
1525878handlingrom1
1524318handlingseffektivt1
1526604handlingsprogramperioden7
1526005handlingsrom­utvalet1
1525720handlingstidspunktet6
1525586handlings­planen3
1526046handlings­strategiane1
1528269handsamingsgodtgjering1
1525349handvåpenområdet1
1525347handvåpenresolusjon1
1527726hand­saming3
1528350hand­saminga1
1528191haradsstyre1
1528228hardangerbua1
1526732harmonized1
1526065havbeite22
1526720havmiljøa1
1524390havnesamarbeid2
1527814heimekontorordningar1
1525642helikopterbidraget3
1527046helseberedskapsavtalen4
1527037helseberedskapskonferanse1
1527042helseberedskapsområdet1
1527036helseberedskapssamarbeid4
1527049helseberedskapssamarbeidet3
1527055helseberedskapsspørsmål1
1527044helseberedskaps­avtale1
1527050helsedepartementa1
1524541helseforvaltninga3
1527043helseministermøtet2
1525322helsepersonellkrisa1
1525435helserettar4
1525321helsesystema1
1527724helsevenleg1
1525559helse­tenester1
1527072helse­økonomi1
1526480helsingforsavtalen11
1526718helsinkikonvensjonen1
1524758helstilsyn1
1526714hemisfærisk1
1524720hendingsbasert2
1524809hensiktsmessigheitsskjønn1
1525672hjelpeoperasjonar3
1526522hospitantordning1
1528474hovedføremålet1
1528384hovedstollen1
1525375hovuddokument3
1527721hovudgrunngjevingane1
1524165hovudgrupperingane1
1527281hovudkvarterkapasiteten1
1525439hovudmandat1
1526630hovudmodular1
1527558hovudomstillingsmåla1
1527677hovudoppdraget3
1527676hovudoppdragsgjevaren2
1527796hovudstadområdet1
1527277hovudstadsnivå9
1526645hovudstadsregionane1
1528045hovudstudiet4
1528436hovudtunnelen2
1525229hovud­aktivitetar4
1528030hunsund1
1528439hurtigbåttilbod1
1525622hurtigreaksjonsstyrken9
1527909hurtigrutemuset1
1527908hurtigrutemuseum2
1526579husdyrgenetiske10
1528566hushaldskunder1
1527928hydrogenstrategi1
1526655hässleholm1
1526603hållbar2
1525759høgaktive2
1527897høghastigheitskommunikasjon1
1525710høgintensive3
1527332høgnivåforumet3
1525260høgnivåkommisjonen1
1525459høgnivåmøtets1
1526758høgradioaktivt6
1524903høgrisikodelen4
1526756høgrisikoreaktorar1
1525939høgskoleprosjekt1
1525775høgsterettsavgjersla1
1526656høgut2
1524496høyhetsrett1
1524152høyringsbehandlinga1
1524814høyringsuttalelse1
1524154høyrings­notatet4
1524172høyrslefunksjon1
1525243iais1
1528606idabc12
1526840identificere1
1528063identifiseringsteam1
1526640idrettsavtale1
1525598idrettskomiteen1
1526641idrettsspørsmål1
1527351ifad4
1526091ilandføringar1
1525232imfcs3
1526906implementing3
1528596importmoglegheitene1
1528597importmoglegheiter1
1524926importprisvekst1
1526845imødegå1
1526855inddragelse1
1526577indikatorrapporten3
1525859industriavhengige1
1528078industritjeneste4
1525158inflasjonsforventningene1
1524847informasjonsfunksjonen1
1527115informasjonsgruppe1
1525552informasjonsoversikter1
1524610informasjonsrett2
1524614informasjonsretten1
1526996informasjonsutvekslingar1
1526001informasjons­utfordring1
1524306informasjons­utveksling2
1528023infrastrukturarbeidet2
1525920infrastrukturdekning1
1525674ingeniørstyrkane1
1525673ingeniørstyrkar2
1527975innandørsstøy2
1527729innanriksluftfarten1
1526044innan­for4
1525792innbringelse1
1524171innbyggjargrupper1
1524552innbyggjarkontroll3
1525865innbyg­gjarane2
1527780innfartsparkering4
1528011innkjøpsbilaget1
1524478innkjøpsverksemd5
1527699innleigemarknaden1
1527696innleigeverksemd1
1528511innleiiing1
1525083innlånsverksemd1
1526770innovasjonsboka1
1526333innovasjonscenter10
1525991innovasjonsinnsatsen1
1526501innovasjonsområdet3
1526331innovasjonspolitisk2
1526023innovasjonssatsing2
1526334innovasjonssektoren1
1526411innovasjonsveksten1
1525992inno­vasjon4
1526931innsatsbeskrivingar1
1525629innsatsstyrkane3
1527841innseglingsleia1
1525760innsetjingar2
1525811innskjerpingssamtale1
1525247innskotsgarantiordninga7
1525010innskotspensjonsføretak3
1524261innskotsplikta5
1524987innskuddsgarantiordningen1
1524991innskyternes2
1527530innsparingspolitikk1
1524554innsynsbehovet1
1528381inntektsløyving6
1528403inntektsprognosen1
1524524inntektssikringsansvaret1
1524964inntekts­utvikling1
1527647innvandringslandet1
1526726inn­spel1
1524917institusjonsnivå3
1525771institusjonsplasseringa1
1525938institusjon­ane1
1527713instituttprogrammet1
1526302instruksjonsadgang1
1525998instrumenteringsklyngen1
1525100instrumenttypar5
1527119integrasjonsområdet1
1527258integrasjons­arbeidet1
1526644integreringsperspektiv4
1525579integrerings­spørsmål1
1525248interbankbetalingar1
1528580interconnectors1
1526064interdeparte­men­tal1
1526478intereg1
1528090interimsorganisasjon1
1527875intermodal1
1528464internkommunikasjonen1
1524717internkontrollbasert2
1525700interoperabiliteten1
1527206intervensjonsteam1
1527380intervjumateriale1
1528237intervjuundersøkingane1
1524305inter­­­kommunale1
1525513intole­ranse1
1528104invalidepensjonane2
1526747invasive2
1525094investeringsaktivitetane2
1525030investeringsanbefalinger1
1528507investeringsføretaka1
1528055investeringsporteføljene2
1524982investeringstakt1
1528488investeringstenesta2
1528485investeringstenesteytarane1
1527512investeringstilskottet3
1526007investeringstøtte1
1528179investerings­tilskotet1
1526141invester­ingar1
1528478investororienterte1
1528479investorvern4
1525503isayeva2
1524936islandsbankis1
1526202iuu1
1527335jasz1
1528255jernbanebyrå1
1526397joining1
1526827jordbruksforskinga1
1525630jordskjelvskatastrofen7
1526639journalistcenter1
1528438judaberg7
1527161justisdepartementa4
1527462justisforvalting1
1527227justisministermøta5
1527168justisministermøtet3
1525692justisreform2
1526400justissaker2
1525510justis­departementet11
1526496jónína1
1525929kabeldekning1
1526574kalmarerklæringa2
1525476kampanjearbeid3
1525592kampanjekomité2
1527270kandidaturspørsmål1
1527731kapasitetsavgrensingar2
1525711kapasitetsinitiativet1
1526011kapasitetsutvidingar1
1528473kapitaldekningsgraden1
1524916kapitaldekningsreglane10
1525076kapitalforvaltningsforskrifta2
1527364kapitalpåfylling2
1525999kapital­marknad1
1526969karbonskattar1
1527815karriererådgiving1
1524281kartleggingsstudien2
1527040katastrofemedisin1
1527284kata­strofehjelp1
1525504khashiyev1
1526737kjemikaliearbeidet2
1527039kjemikalieberedskap1
1526735kjemikalieforvaltning2
1526704kjemikaliegruppa2
1526724kjemikaliegruppe1
1526725kjemikaliereguleringa1
1527866kjemikaluhell1
1526760kjernetryggleik3
1526761kjernetryggleiksforsking1
1528519kjølseksjonen2
1527140kjønnslikestilling6
1524598kjønns­representasjon3
1524480kjøparkommunen1
1527375kjøpslovgjeving1
1527896kjøpsordningane5
1526933kjøtkontrollregime1
1528044kkis5
1526301klagealternativet1
1524510klagebehandla1
1524626klagehåndteringen1
1524693klageinstituttet1
1524623klagemyndigheita1
1524622klagereglar3
1526284klarerar1
1526296klareringsansvaret1
1526304klareringsorganer1
1526268klareringsstruktur4
1526266klareringsstyresmaktene6
1526288klareringsstyresmaktsstruktur1
1526291klareringsstyresmaktstrukturen1
1524790klarleikskrav2
1524791klarleikskravet2
1524813klarleikskriteriet1
1527073klassifikasjonssenteret2
1528493klienthandsaming1
1525033klientmidlar4
1524572klientutval6
1526564klimagruppa4
1526420klimarelevante1
1525408klimaresolusjonen1
1526466klimasamarbeidet6
1526464klimastudie3
1525370klimateksta1
1527942klimaverkemidlet5
1524441kls1
1528193kobberstille5
1525187kodeinitiativet2
1527766kollektivkøyretøy1
1527787kollektivløysinga1
1527767kollektivtakstane2
1527791kollektivtransportsystem4
1527779kollektivtransporttiltak7
1527773kollektivvenlege1
1526240kolmula1
1527742kolsåsbanen4
1528582komitologiprosedyren1
1525654kommandofunksjonar2
1528554kommisjonavgjerda1
1528551kommisjonsavgjerd7
1528553kommisjonsavgjerda6
1526799kommisjonsforslaga1
1524399kommunalforbund7
1524413kommunalforbundet4
1524257kommunalförbund3
1524417kommunalförbundet1
1524410kommunalförbundslagen1
1524397kommunallagen2
1524411kommunallova3
1524336kommunallovgivinga1
1524392kommunalrettslege1
1524325kommuneansvaret1
1528535kommunebinding1
1524590kommunedelsutval2
1524721kommunedialog1
1524443kommunefullmaktsreglane2
1524570kommunelovproposisjonen1
1524515kommunelovutvalet9
1524467kommunelovutvalget1
1525958kommuneplanprosessar1
1524673kommunepliktene8
1524549kommuneplikter26
1524355kommunerepresentanten1
1524348kommunestyrelova2
1524461kommunestyrelovene2
1524387kommunetilpasningslova1
1524671kommune­sektoren5
1525881kommune­økonomi1
1528270kompenseringsoppgjer1
1526024kompetane1
1524521kompetanseforhold1
1527809kompetanselekkasje1
1524563kompetansemanglar1
1528085kompetanseoppbyggjing1
1527883kompetanseoverføringa4
1526137kompetanse­retta1
1525511kom­misjonen1
1526032kom­munar1
1525633konaré3
1526370konferanseopplegget1
1525624konfliktprega1
1525796konfliktrådsbehandling3
1525833konfliktrådslova1
1526148kongekrabba8
1524904konjukturutviklinga2
1524881konjunkturbiletet2
1527847konjunkturfølsemd1
1526960konjunktursyklusen1
1524878konjunkturutsikter2
1526079konkreti­sering1
1525855konkreti­seringa1
1527254konkurransedirektørane1
1525981konkurransefaktorar1
1524948konkurranseintensitet1
1524960konkurranseintensiteten2
1524951konkurransekorrektiv1
1527792konkurransenøytralt2
1528533konkurranseulempa2
1526063konkurranse­dyktig1
1524439konkurrenceudsatte1
1524898konkursprediksjonsmodell2
1524897konkursraten3
1525857konkur­ranse1
1526039konkur­ranseutsett1
1525825konsekvenspedagogikk1
1525285konsensusbasert1
1525283konsensusgruppa6
1524507konsensusprinsipp1
1525397konsensussignal1
1525400konsensusvilje1
1525113konsernkonto7
1525118konsesjonsarbeidet2
1526062konsesjonsbiomasse2
1526057konsesjonsdokumenta2
1524915konsesjonsførebudde1
1528245konsesjonskraftkvantum2
1528244konsesjonskraftmidlane4
1525955konsesjons­søknad1
1527630konsulentfunksjonen1
1527319konsultasjonsmekanismane1
1526508konsumentsamarbeidet1
1526237konsumlanding5
1525804kontaktbetjent1
1525803kontaktbetjenten2
1525702kontaktland3
1525703kontaktlanda17
1526806kontaktorganmøte1
1526944kontaminert2
1525089kontantdepot11
1528330kontingentoppkallinga3
1527811kontorprosjekt1
1524291kontraktsbaserte1
1527182kontraktsforhandlingar7
1528579kontraktspartane1
1524851kontrollbasert1
1526161kontrollekspertar5
1524486kontrollinjene1
1527673kontrollkostnader3
1524665kontrollrolle1
1524613kontroll­utvalet1
1526198konvensjonsendringa1
1525502konvensjonsføresegner3
1527413konvensjonstekst4
1527414konvensjonsutkastet4
1527596konverteringsfond2
1527590konverteringsfondet9
1524466kon­kludert1
1527340kooperasjonsrørsla1
1526472koordineringseining2
1526511koordineringsoppgåve2
1528541koordineringsorgan1
1528613koordineringsrollen1
1526465koordinerings­eining1
1524990koplingssal1
1527045koppeerklæring1
1525411korrupsjonsdebatten5
1525485korrupsjonslover1
1525412korrupsjonsresolusjonen1
1525004kortavtalen1
1524933kortbaserte3
1527697korttidsarbeidsmarknad1
1525783korttidsperspektivet1
1526920kosthaldsendringar3
1526924kosthaldsrelaterte2
1526955kosthaldsundersøkingar2
1528283kostnadsendringane1
1527892kostnadsmodellar4
1524943kostnadsoverforbruk1
1528248kostndsramma1
1528577kraftflyten5
1524816kreditorbeslag60
1524895kredittauke2
1525021kredittforsikringsselskapenes1
1524932kredittføretaket6
1525532kredittsamfunnet1
1525218kredittunion8
1525098kredittvurderingskarakter2
1528088kretsmeklingsmennene1
1525655krigsfolkerett2
1525444krigsforbrytartribunala2
1525690krigsforbytartiltala1
1528103krigspensjonistar9
1526201krillressursar5
1527183kriminalitetsformer1
1525831kriminalitetsmønster1
1525823kriminalvård1
1527283krisehandteringsinnsats1
1526427krisehandteringsøvinga2
1525198kriselåna4
1527285kriseplanlegginga1
1528524kristiansandsfjorden3
1527385kriterieredaktør1
1527853kryssingsalternativ4
1527852kryssutbetring2
1526858kulepunkta3
1526594kulturarvkomiteen1
1525590kulturkonvensjonen3
1526829kulturlandskapsforsking1
1526699kulturmiljøfeltet1
1526700kulturmiljøforvaltarar1
1526696kulturmiljøgruppa1
1526599kulturmiljøprosjekt1
1526702kulturmiljøvern1
1526362kulturministermøtet1
1526593kulturminneforvaltningane1
1527977kulturminnesamferdselsanlegg1
1527632kulturrikdomen1
1526071kulturturismeprosjektet1
1525868kultur­baserte1
1526626kultur­samarbeidet2
1524958kundeflytting1
1524959kundemobiliteten1
1528490kundeordre1
1526080kunnskapssatsinga1
1525932kunnskaps­miljøa1
1526629kunstkomiteane2
1526633kunstnarresidensane1
1526485kunstnarresidensar4
1526634kunstsamarbeidet1
1526663kursstipend1
1528220kurvaturkrava1
1524705kvalitetsnormene1
1525889kvalitet­ane1
1528530kvikksølvbehaldane1
1528529kvikksølvbehaldar2
1528518kvikksølvbehaldarane3
1528517kvikksølvbehalderen1
1528528kvikksølvflaska1
1528531kvikksølvforbindingar1
1528516kvikksølvnivå3
1528521kvikksølvnivået3
1526678kvikksølvstrategien1
1528514kvikksølvverdiar5
1525337kviterusslands2
1527689kvitvaskingsteamet1
1525223kvoteendringar3
1525403kvotefridom1
1527604kvotekrava3
1526567kvotemarknaden2
1525224kvotestorleik7
1526242kysstatane3
1526052kystkultursatsinga1
1526184kyststatsavtalen24
1527888kysttransportberedskap1
1527911køyretøyområdet2
1527950køyretøyteknologi3
1528271lagrande1
1528532lakseløyve1
1525191landanalysar2
1526898landbruksmiljøsamarbeidet1
1526549landbruksministermøtet1
1526035landbruksnæringar2
1525896landbruks­eigedom1
1526810landdistriktsutvikling4
1524938landesbank1
1524462landkommunelova2
1527017landlæknir1
1527234landredningsavtale1
1524317landsdelsretta1
1526093landselane1
1525308landsituasjonane1
1525288landsituasjonar3
1524455landskapsförbunden1
1526098landskapsvern­område1
1526606landskaps­konvensjonen1
1524408landstingene1
1526120langtidsperiode1
1525784langtidsperspektivet2
1526188langtidsstrategi5
1526340lanseringskonferanse1
1527139lanseringskonferansen1
1524577legalkompetanse2
1524587legalkompetansen1
1526357legemiddelsamarbeidet1
1527030legionellose3
1527138leiingsnivå1
1525780lengstestraffen2
1527381lenkeoversikt1
1526457levekårsstudie1
1526086leverandørutviklingsprosjekt2
1524422levnedsmiddelkontrollenhed1
1525665liaisonelement2
1525626liaisonordningar1
1525670liaisonrolla1
1527785lieråsen1
1525527likestillingsapparat1
1527142likestillingsministermøtet1
1526339likestillingsministrane2
1527143likestillingssamarbeid1
1525377likestillingsteksta1
1524803likhetskrav1
1524356likvidasjonsutbytte1
1524909likviditetskrava1
1524908likviditetsregelverk1
1528571liquified1
1524198litra3
1524930livsforsikringsmarknaden4
1526255loddebestandane1
1525639logistikkelement4
1527761logistikkforbetring4
1527051logistikksamarbeid1
1526118lokaliseringsvedtaka1
1525482lokalkammeret1
1526852lokalsamfundet1
1524328lokalsamfunnstiltak2
1526076lokalutviklingsretta1
1528286lokasjonsbytter1
1527839lostenester1
1524523lovbaserte4
1525757lovbrytargruppa1
1524375lovedringa1
1524491lovgivarsynspunkt1
1527155lovgjevingsprosessane3
1526740lovgjevingsprosessen2
1527151lovgjevingssamarbeid1
1526345lovgjevingssamarbeidet1
1527158lovgjevingsstyresmakter1
1527159lovgjevingstradisjonar1
1524751lovheimling2
1527153lovkomitear1
1524630lovlegskapsklage2
1524631lovlegskapsklager1
1524242lovlegskapskontroll48
1524632lovlegskapskontrollen2
1524672lovlegskapstilsyn22
1524812lovlegskapstilsynet1
1524805lovlegskaps­tilsynet1
1524865lovlighetstilsyn1
1524627lovområda1
1524755lovpliktene2
1527149lovprosjekt2
1526479lovsamarbeid8
1527148lovsamarbeidet10
1524472lovutgreiing2
1524471lovutgreiinga1
1524244lovutgreiingsarbeid4
1524284lovutgreiingsarbeidet1
1524153lov­for­slaget1
1524696lov­givinga2
1524465lov­reglar1
1524252lov­regulerte1
1526710lrtap2
1527846luftfartsføremål3
1527746luftfartsorganisasjonane1
1526703luftforureiningsgruppa4
1527894lufthamntenester16
1527969luftkvalitetsmål1
1527786lysakerområdet1
1524395länsgrensene1
1526654lärande1
1525431lågkasteborn1
1527954lågutsleppssone11
1527951lågutsleppssoner15
1526981låneaktivitetane4
1525207lånebehova2
1527595lånekassas2
1527511låneløyving2
1524890låneprodukt9
1525208lånestrukturen2
1524879låntakars2
1528609lækjemiddelsamarbeid1
1525858læringsevna4
1526108læringsverdi1
1524186lønnsaukane1
1527709lønnsfastsetjing3
1524370lønnskontor1
1528123lønnssubsidie6
1526793lønsbidrag1
1528034lønskompensasjonen6
1528099lønssubsidiar1
1528098lønssubsidie2
1525197løpetidsvilkåra4
1528395løvyinga2
1528618løysingseksempel1
1528015løyvingsoverslaget1
1526009maksimalsatsane4
1526006maksimalstøttesatsar1
1524203maksimumsgrensene3
1524193maksimumsgrunnlaget1
1525611maltakonvensjonen1
1528069mannskapstalet1
1528070mannskapsårsverk1
1528024marinaene3
1528031marinaområdet1
1526722marinstrategidirektivet1
1526719marinstrategien1
1525031markedsmisbruk1
1525024markedsmisbruksdirektivet1
1525922marknadsdrivne2
1528594marknadsdsbasert1
1527374marknadsføringslovgjeving1
1527373marknadsføringslovgjevinga2
1524639marknadsinvestor1
1524638marknadsinvestorprinsippet1
1527215marknadskontrollaktivitetar1
1526396marknadskontrollar1
1526092marknadsnettverk2
1528481marknadspraksis1
1527315marknadssaker1
1525025marknads­misbruksdirektiv1
1526769mark­nads­tilgangen1
1525246massebetalingssystemet1
1525651materiellstøtte4
1527523matforvaltinga1
1528610mathelse2
1526902matministerrådet1
1526947mattryggleiksområdet1
1526927matvaresamansetjing1
1526069mat­departe­mentet1
1526042mat­tradisjonar1
1526953mat­tryggleiken1
1525258mdgs1
1526796mdkk1
1525217mdri31
1525325medformann3
1525384mediation1
1526364mediedagar8
1526637mediekonvergens1
1526360mediesamarbeidet11
1527062medisinalstatistisk1
1527064medisinalstatistiske1
1525719medlemskapar3
1527217medlems­landa4
1524148medverknadsarenaer1
1525952med­verknad1
1528607meiradministrasjon1
1527737meirverdiavgiftsdel1
1527802meirverdiavgiftsopplegget3
1527806meirverdiavgiftsregimet1
1528157meklingsgodtgjersle3
1528083meklingsinstitusjonen5
1528084meklingsinstitusjonene1
1527987mellomrapportering1
1525417menneskerettskontroll1
1525422menneskerettsmaskineriet1
1525418menneskerettsrådets1
1525472menneskeretts­domstolen6
1525487menneskeretts­kommissæren1
1525471menneskeretts­konvensjonen5
1525524menneske­handel2
1525492menneske­rettar1
1525479menneske­rettssystemet1
1525733mentorprosjektet1
1525474men­neske­rettsbrot1
1526109merkurs3
1524287metodemessige1
1525996microsystems3
1525662middelhavspartnarar1
1526223middelvekt5
1526978mifd1
1526576mifi8
1527247migrasjonsområdet2
1525583migrasjons­spørsmål1
1525580migra­sjon1
1526752miljökonsekvensbeskrivning1
1525298miljøaktivitetane1
1526421miljøarbeidsgruppa4
1526680miljøarbeidsgruppene1
1527947miljødifferensieringa1
1527945miljødifferensiert9
1527946miljødifferensierte2
1526992miljøfinansiering4
1526447miljøfinansieringsinstitusjonen1
1525264miljøhjelp2
1526419miljøinvesteringsprosjekt1
1526591miljøkommunikasjon1
1526749miljøovervakingsmetodikk1
1526423miljøpartnarskapsfondet1
1526674miljørådsmøta2
1526597miljøtemaa1
1526374miljøtryggleik2
1527732miljøulempa8
1526450miljøulukker2
1528211miljøutgreiinga1
1526683miljøutviklingsfondet1
1526836miljøvenligt1
1526441miljøvernavtalar1
1526558miljøøkonomigruppa4
1526552miljøøkonomiområdet5
1526562miljøøkonomisk2
1526553miljøøkonomiske4
1527520mindreutgiftene11
1526417mineralutvinning5
1526882ministeravgjerd1
1526814ministeravgjerdene1
1526807ministerfråsegner1
1526309ministerråda10
1526378ministerrådsaktivitetane1
1526318ministerrådsbudsjetta1
1526315ministerrådsbudsjettet5
1526671ministerrådsforslag1
1526805ministerrådsmøta4
1526380ministerrådssamarbeidet1
1526900ministerrådssekretariatet1
1526889ministerrådsstrategiane1
1526507ministerrådsstrukturen9
1527010ministervedtaket1
1525484minister­komiteen1
1525735minoritetsbakgrunnen1
1527693minstelønnsordningar1
1528429minsterammene1
1528428minstereglar1
1527298minste­standardar2
1526994misbruksmønster1
1524206misfor­ståast1
1524902misleghaldssannsynet2
1525664missiltorpedobåtar13
1526542mjs7
1526753mkb3
1526074mobiliseringseffekten1
1526701mobiliseringstiltak2
1526628mobilitetsfunksjonane1
1526631mobilitetsstøtte1
1528303moc1
1525138modellarbeidet2
1528009moderniserings­departementet1
1527027molekylærepidemiologiske1
1524941monchebank4
1528560monopolbasert2
1524332morkommunen1
1524953motorvognforsikringar1
1525749mottaksrutinar2
1526648mru1
1528526mudringsarbeida1
1525470multi­laterale1
1525350myanmars1
1524482myndigheitsforhold2
1524516myndigheitsforholdet1
1524384myndigheitsfunksjonar1
1524843myndigheitskrava1
1524574myndigheitsområda1
1524323myndigheitsoppgåver11
1524503myndigheitstildelinga1
1524748myndigheitsutøvar5
1524266myndigheitutøving2
1524854myndighetskrav1
1524432myndighetsudøvelse1
1527636målbrukrapportane1
1527637målbruksrapport1
1526748måleparametrar2
1527629måljamstillinga2
1527607måljamstillingsarbeidet6
1524320målkonfliktane2
1525231møteinnlegg2
1525352møteopplegget1
1526373nabolandsbudsjett1
1526534nabolandsinstrument1
1526371nabolandspolitikken3
1528455naboparti1
1526324nabosamarbeidet1
1526532naboskapspolitikk1
1526533naboskapsprogram2
1526395narkotikaforsking9
1525566narkotikaområdet2
1527001narkotikasamarbeidet5
1526775narsarsuaq1
1526698naturavtalar1
1528569naturgassektoren3
1527949naturgassferjer1
1526097naturmangfaldlovgiving1
1525609natur­forvalting1
1527998naudhjelpstiltak3
1528426navigasjonshjelpemiddel3
1528194navragjelet3
1527226nbcg8
1527263nbtf4
1526297nedanstående1
1526684nefcos4
1526547nejs1
1526300nemndsløysing1
1524404nemndsreglement1
1525697nettobidragsytarane2
1527597nettoføre2
1527723nettoinnvandrarane1
1528321nettolønsordningar1
1528325nettolønsrefusjon2
1527738nettoordninga1
1527801nettordning2
1527803nettordninga1
1524978nettoteikninga14
1526861nettverksaktivitetane1
1526860nettverksaktivitetar1
1526874nettverksaktiviteten1
1527029nettverkskomiteen1
1526622nettverksmøtet1
1526385nettverksoppbygging2
1526390nettverksprogramma5
1526672nettverksprogrammet2
1527924nettøkonomien2
1526367netværk1
1526822ngb10
1526823ngh9
1526066nisjeartar1
1526705nkg11
1527384nmripp1
1526764nncg1
1527023nnm1
1527065nomesko7
1526965nopp1
1527084nopus5
1526535norbuk12
1526539norbuks2
1527323nordac7
1526952nordbalt1
1527079norddrg1
1526780nordel8
1526320nordforsk24
1526548nordfram3
1526638nordicom1
1526487nordisketax5
1525860nordområdearbeidet1
1526491nordområdespørsmål3
1526493nordområdespørsmåla1
1527193nordred6
1525172norex2
1525758normalpopulasjonen2
1525743normalreaksjonen1
1526471norrbackrapporten1
1527280norskinitierte2
1526404nososko6
1524877noteringsrekordar2
1525964notifikasjonen12
1526826nsfp5
1527135nsoaf1
1527289nubafjella2
1527083nud4
1525465nukleær4
1524995nullstillinga2
1525864nullsumspelet1
1527734nullutsleppsteknologi15
1526652nvl2
1525764nyinnsetjingar3
1526541nyri5
1526116nyskapingsarbeid9
1527154nyttebasert1
1524680nytteeffektar3
1525960ny­etableringar1
1525986ny­skaping1
1524401nämnd3
1524409nämnda1
1524396nämnder1
1526923näringsrekommendationer1
1526751nätverk1
1526031næringsfondssaker1
1525993næringshagesatsinga1
1526095næringskontaktar1
1524896næringslivslån2
1524906næringslivslåna2
1526473næringslivsområdet2
1526909næringsmiddelsamarbeid1
1526901næringsmiddelsektoren1
1526904næringsmiddelsida1
1526332næringsministrane5
1526717næringssalttilførsler1
1524207nærings­drivande1
1525984nærings­livet4
1524900nærings­marknaden2
1525872nærings­miljø1
1526034nærings­område1
1525985nærings­retta1
1524279nærings­samarbeid2
1526026nærings­utvikling1
1525957nærings­utviklinga2
1525978nærings­verksemd4
1525870nærmarknader2
1526376nærområdeprogrammet2
1527891nærtrafikktenester5
1526812nødebo3
1525882nøkkelleverandør1
1526271objektstryggleik1
1526402observatørland4
1527288observatøroppgåver1
1525538observatørrolle2
1527666offshoredelen1
1528268oljeberedskapslager1
1524922oljeprisauken3
1528260omdaninga1
1527990omdisponeringsfullmakt3
1526881omfa­ttar1
1526322omfordelingspost1
1525707omformingsarbeidet1
1524509omgjeringskompetanse4
1524508omgjeringskompetansen2
1524285omgjeringsmyndigheit5
1524353omgjeringsmyndigheita4
1524586omgjeringsreglane1
1524511omgjeringsretten3
1524583omgjøringsadgangen1
1524584omgjøringsreglene1
1524557omgrepsavklaring1
1524558omgrepsavklaringar1
1528278omkalkuleringa1
1526500omprioriteringspost1
1526316omprioriteringspulje1
1524647omredigeringar1
1525875områdetypar1
1527781omstigningsplassar1
1525980omstilingsutfordringar1
1525194omstillingsbehova1
1526128omstillingsinnsats1
1528057omstillingskritiske3
1526121omstillingssituasjonar1
1527914omstillingsverkemiddel1
1525182openheitspolitikken2
1525269operasjonaliserer2
1525636operasjonsplan1
1528575operators1
1524440opgaveområder1
1525526oppattnemnd1
1525570oppattnemne1
1528616oppfølgingsaktivitetar2
1528397oppfølgingsform1
1527826oppfølgingsgrad3
1525605oppfølgingsgruppa6
1525751oppfølgingsgrupper3
1528361oppfølgingsinvesteringar1
1527759oppfølgingsområde13
1525299oppfølgingsprosessen4
1525800oppfølgingsteama2
1525826oppfølgingstemaet1
1525277oppfølgingsvedtaka1
1527336oppfølgingsverktøy1
1525509oppfølgingsvitjing1
1528360oppfølgings­investeringar1
1525160oppgangsperiodar2
1525242oppgjørsbanken1
1524662oppgåvetildeling1
1527432oppjusteringane1
1528448oppkreving1
1526070opplevings­produksjon1
1524848opplæringsoppgåver1
1525317oppnemningane2
1525797opportunitetsprinsippet4
1524366oppseiingstidspunktet1
1526075oppstartsstøtte4
1528591oppstraumsgassrøyrleidningar1
1525360opptrappingsplanar3
1528096opptrappingsprofil1
1527593opptrekksrente2
1528343opsjonsprogram1
1528489ordreslutning1
1528484ordreslutningssystema2
1528486ordreutføringsmetodane1
1528483ordreutføringsmetodar1
1524528organisasjonsalternativ1
1527560organisasjonsendringstiltak1
1524160organisasjonsgrunnlaget1
1524247organisasjonsmodellane4
1524642organisasjonstilbod1
1527176organised5
1524768organseringsmodellar1
1525159orventningar1
1528100ovenfornevnte1
1524741overformyndarane1
1524744overformynder1
1524743overformynderirekneskapane1
1528037overføringsforslag1
1525931overføringskostnadene2
1525801overføringssak1
1528581overføringssambindingar1
1528593overføringssnetta1
1528562overføringsverksemd1
1525602overgangstiltak1
1524502overordningsforhold8
1525767overrapportert2
1525915overskotsflyplassar3
1528337overskridingsfullmakt6
1528116overslagsløving1
1528319overslags­løyving7
1527290overvakingsansvaret1
1527020overvakingsavdelingane1
1525419overvakingskomiteen1
1525433overvakingsmekanisme6
1525615over­vakingsoperasjonen1
1526879o­g1
1526437pame9
1528145pantobligasjoner1
1527608parallelltekstar1
1525799paraplynemninga1
1524506parkeringsvedtekter1
1526434parlamentarikarkomiteen1
1526433parlamentarikarorganisasjonar3
1526964participating1
1524460partisamansetjinga1
1525680partnaroperasjonar1
1525693partnarordning1
1525695partnarskapsaktivitetar2
1525621partnarskapsordningane3
1525676partnarskapsrammene2
1525688partnarskapsråd9
1525677partnarskapsstrukturar1
1527296partnar­skapsråd1
1527202partner­ship3
1524343partsevne4
1524559partsforholda1
1524770pasientrettigheitar1
1528410passasjerbetaling11
1528414passasjerbetalinga2
1528066passinntektene2
1527242pass­kontrollavtalen1
1527813pendlarstønad1
1527821pendlesituasjon1
1524979pengemarknadsfonda4
1524194pensjonsberekninga2
1525008pensjonsføretak6
1524187pensjonsgrunn­laget1
1524197pensjonskassedirektivet5
1524217pensjonslovgivinga2
1524205pensjonsmessig2
1524236pensjonsoppteninga5
1524181pensjonsordingar1
1524208pensjonsordningas4
1524233pensjonsproduktet1
1524195pensjonsreguleringa2
1524998pensjonsskyldnader2
1524211pensjons­givande2
1524238pensjons­ordning1
1525007pensjons­ordningar4
1524188pen­sjonsordning1
1527905periodiserte7
1528352perio­de1
1527662permisjonsrettar5
1524428personalretslige2
1527060personalstatistikk1
1527071personalstatistikken1
1527250personalutval4
1527925personbilbruk2
1526292personellsikkerhetsføresegna1
1526275personelltryggleiken2
1526274personelltryggleiksteneste1
1526286personkontrollprosessen1
1527899persontrafikktenester1
1524539personvernlova5
1526469petroleumsaktivitetar1
1527665petroleumsanlegg6
1527670petroleumsanlegga5
1526084petroleumsprovins2
1526081petroleums­aktivitet1
1528292petroleums­forsikringsfond1
1526743pfas1
1527953piggdekkavgifta3
1527837piggfridelar1
1526431pilotfelt1
1525587pilotrolle1
1525432pinheiros1
1527474pionerdykkerane1
1527933planegging1
1525846planeigar1
1524363planleggingsmyndigheit1
1524750planleggingsoppgåvene1
1526602planläggning1
1526605plansamarbeidet1
1525953planstyresmakter3
1526607planstyresmaktsmøte1
1526825planteråd6
1525074plasseringsavgrensing3
1525163plasseringsrammene1
1524776pliktføresegna3
1528539pliktingar1
1524766plikttypane1
1527175politiforvaltningssaker1
1527409politikarnivå1
1525234politikkimplikasjonane1
1525189politikkrelevante6
1527181politimateriell1
1525754politiregistera1
1527170politisamarbeidsavtalen4
1527179politisambandsmenn3
1527180politisambandsmennene1
1527171politistyresmakt1
1527172politistyresmakta1
1527169politistyresmaktene7
1525565pompidougruppa10
1525096porteføljeforvaltarar2
1527906porteføljeperspektiv3
1524893porteføljevala2
1526195postavstemming6
1525429postkonfliktområde1
1524947premieendringar1
1524185premiefastsetting2
1524229premiesats1
1524927premieveksten4
1525448pressverkemiddel2
1525304primærstandpunktet2
1525446prinsipptilslutning1
1524862prioriteringseffektivitet7
1527147prioriteringsmidlane1
1526505prioriteringspulja1
1528430prisingspraksisen1
1528440prisomrekninga1
1525682pritz1
1526448problemeigaren1
1526742problemstoff1
1527898produksjonsoppgåvene1
1526688produksjonsprogram1
1527090produktdatabase2
1526049produktidear1
1524957produktpakketilboda1
1526745produktregistera1
1526744produktregistersamarbeid1
1527214produkttryggleiksforum1
1527212produkttryggleiksområdet2
1526834produktudvikling1
1526398produkt­tryggleik2
1528065prognoseendringa1
1525161prognosemakarar4
1528235prognoseår1
1524912programfeil1
1528332programmiddel3
1527503programområdane3
1525195programrelasjonen2
1527396programsamarbeidet1
1526317proratareduksjon1
1527619prosentdesimalen1
1524619prosessdyktig1
1528311prosessfasilitetar1
1524826prosessmessig1
1526429prosjektaktør1
1526446prosjektfondet1
1526543prosjektinitiativ1
1526982prosjektinvesteringslån5
1528249prosjektkostnadane3
1528318prosjekt­ansvaret1
1525036prospektdirektiv1
1525037prospektkontrollen1
1525038prospektplikt1
1525040prospektreglane2
1525035prospektreglar1
1525039prospektregler1
1525965provenynøytral5
1525977proveny­nøytral1
1524178provisorar8
1524212provisors2
1525814prøvelauslate1
1525820prøvelauslatinga3
1526386pskov2
1527178ptn2
1527789publikumsanlegget2
1527266publikumsinnsyn1
1527614publiseringsmåtar1
1526104punktproblem1
1524226p­ensjonsordninga1
1528454pådrivararbeid2
1525887pådrivarkraft4
1526476pådrivarordning3
1526772pådrivarordningar5
1527358påfyllingsprosessar1
1524769påpekar1
1524855påpeking2
1525795påtalerelaterte1
1525793påtreffes1
1527190påverkingsprogram1
1524347påverknadsformer2
1527376påverknadskanal1
1524670påverknadsmåtane4
1524667påverknadsmåtar17
1524678påverknadsordningar1
1524703på­verknadsmåtar1
1528331radarsat3
1527763radiokommunikasjonssystem1
1527790radiokommuniksjonssytem1
1527829rammefordeling1
1524514rammelovgivinga1
1527681rapporteringsbøra1
1525271rapporteringsliner2
1525329rapporteringsperiode1
1527610rapporteringsperioden4
1527616rapporteringsskjemaa1
1527613rapporteringstekniske1
1527631rapportkrav2
1528196raspunkta1
1527669reaksjonsbruk1
1524722reaksjonsmidla2
1524739reaksjonssida2
1527425realavkasting4
1527745realnivå26
1527116redaksjonsrådet3
1528199redningskommunikasjon1
1527048redningstenesteavtale2
1527191redningstenestesamarbeid1
1527192redningstenestesamarbeidet5
1526217referansealdersgruppa1
1524891referansebana9
1527024referanselaboratoria1
1525295reformagendaen2
1525351reformengasjementet1
1525267reformfreistnadene1
1525286reformfreistnader2
1524821regeletterleving3
1527668regelforståing2
1527157regelproduksjon1
1524806regelprodusentane1
1524534regelsetta14
1526939regelutviklingsarbeidet1
1524830regelverksgruppe1
1527114regelverksutforming3
1526477regionalministerrådet2
1526768regionalsektoren4
1526131regionalstøttereglane1
1525876regional­politikk4
1525852regional­politikken2
1525979regional­politiske5
1525102regionfordelinga2
1525947regionforvaltninga1
1526621regionkonferansar1
1524313regionrådssamarbeida2
1526105regio­nalt1
1528010regjeringsbygningar1
1524402regressrett3
1526781regulatorane5
1525597reguleringsorgana1
1528552reguleringsstyresmakter13
1528077rehabil4
1525736rehabiliteringsperioden1
1526893reindriftsforsking2
1526894reindriftsforskinga1
1526895reindriftsrelaterte1
1526459reindriftssamarbeidet1
1526456reinprodukt2
1526528reisefridomsområde1
1527776reisekvalitet1
1528233reiserelasjonar2
1528226reisevaneundersøkinga8
1526263rekeprisar3
1525596reklamefenomen1
1524469rekneskapsmedarbeidarane1
1524611rekneskapsrevisjon2
1525137rekneskapsstatistikken3
1528176rekneskapsutviklinga1
1526850rekreationsmuligheder1
1528172rekrutteringskapasiteten1
1526068rekrutteringsordningar2
1528462rennfasttunnelane1
1524914renommérisiko3
1528420renteavtale7
1525104rentebyteavtalar44
1525169rentebærande2
1528246renteopsjon3
1525167renteplasseringane7
1525146renteprognosen23
1525152rentereglane5
1525151rentereglar8
1525105renteutgiftar4
1525099rente­berande2
1524625representasjonskravet2
1524150representasjonsordning19
1524146representasjonsordningar12
1526757reprosesseringsanlegga3
1527878reservebruer5
1525219reservekonti2
1526627residensverksemd1
1527303responders1
1527926ressurseffektive1
1526492ressursførekomstane1
1524700ressursramme1
1525853ressurs­grunnlag1
1525211restanselanda5
1525798restorative7
1528026restutgraving1
1525057resultatstorleik1
1524200retnings­linjer1
1524800rettingspålegg1
1524690rettleiingsaktivitetar3
1524729rettleiingsansvar2
1524849rettleiingsbasert1
1524844rettleiingsomgrepet1
1528508rettsaktene13
1524810rettsanvendelsseskjønn1
1524760rettsbrukarane3
1524778rettsbruksskjøn2
1524788rettsbruksskjønet1
1524334rettsfellesskapar1
1525777rettsfølga1
1525841rettshandhevarar1
1527222rettshandhevingsorgan2
1526347rettshjelpsordningar2
1527156rettslikskap3
1526348rettsterminologi2
1524692rettstryggleiksmiddel1
1524498rettstryggleiksspørsmål2
1524697rettstryggleiksvern1
1525746rettsulikskap1
1524775rettsverna1
1524453revisionsnemnd1
1524451revisionsnämnd1
1525276revisjonskomité5
1525290revisjonsprosessane1
1525313revisjonsrutinar2
1525460revisjonssystem2
1525050revisjonstenester2
1525060revisorutdanning1
1525059revisorutdanninga1
1526687revolverande1
1526461reykjavikdeklarasjonen1
1527173rikspolitisjefane4
1528111rikstrygdeverkets1
1526087ringverknadsprosjektet1
1526940risikobasering1
1528258risikodeling1
1524913risikokategori2
1528019risikoklassar3
1527902risikooverføring1
1526762risikoreaktorar1
1527867risikostyringsverktøy1
1525244risikovektinga1
1528351risiko­låneordningane1
1527455romaniavdelinga1
1525574romanikvinner1
1528036romartaksvedtak1
1525571romkvinner1
1525186roscs15
1525314rotasjonsordningar1
1525816rusbehandlingsinstitusjonar2
1526356rusmiddelproblematikk1
1526096russlandskompetanse1
1526325russlandsprogrammet4
1525653rustamiyah1
1528434ryfylkepakken3
1528435ryfylkeregionen2
1528612rådavgjerd1
1524163rådenes1
1525026rådgivingsforbod1
1525027rådgivingsforbodet1
1528208rådgivingsgruppa1
1526647rådgjevingsgruppene3
1528340rådgjevingsutgifter1
1528393rådhusgaten1
1526739rådsbehandlinga1
1525046rådsdirektiva1
1526676rådsfasen1
1526101råstoffpotensialet1
1525101råvarekontraktar2
1526067råvaremarknaden4
1525741rømmingsproblem1
1525049rørledningstransport3
1525376røysteforklaringar2
1525095røystgjeving4
1526736saicm1
1524600saksbehandlarrutinar1
1527606saksbehandlingspliktene1
1524562saksbehandlingsprosedyrar3
1524588saksbehandlings­reglane1
1525525sakshandsamingsspørsmål1
1526945salmonellahaldig1
1528341salsprovisjon1
1526022saman­heng1
1526416samarbeidsapparatet1
1525475samarbeidsarkitekturen3
1524485samarbeidseininga6
1525632samarbeidserklæring2
1526586samarbeidsfelt3
1524267samarbeidskommunen67
1526592samarbeidskoordinatorar1
1524274samarbeidsmotiva2
1527404samarbeidsmøta1
1527141samarbeidsperioden1
1525698samarbeidsrammene3
1524316samarbeidssaker1
1524282samarbeidssamanslutningar2
1524289samarbeidssektorar2
1526632samarbeidssirkelen1
1528336samarbeids­avtale1
1524609samarbeids­avtalen3
1525976samarbeids­konstellasjonar1
1528272samarbeids­verksemd7
1524300samarbeids­viljen1
1524429samarbejder2
1527005sambandsmenn3
1527407sameministrane5
1527402sametingspresidentane9
1527415sametingsrepresentantar1
1527979samferdselsanlegg9
1527880samferdselsetatane22
1527748samferdselsforsking7
1527872samferdselsgreinene18
1527869samferdselsgreiner2
1527725samferdselsinfrastrukturen3
1527765samferdselsstatistikken1
1525908samferdselstilbod1
1526666samfinansierast1
1527342samfinansierer8
1527331samfinansieringsavtalar1
1526795samfinansiert5
1527346samfinasieringsmekanismar1
1525838samfunnsstraffdømde1
1525808samfunnsstraffer2
1525815samfunnstenestedom1
1525886samfunnsutviklarrolla2
1525879samfunnsutviklingsrolla3
1524294samfunns­interesser1
1526082samfunns­økonomisk2
1526106samhandlingsprosess1
1527412samiskrelaterte1
1524449samkommunane4
1524330samkommunes1
1524264samkommunesamarbeidet1
1524243samkommunestyret17
1524617samkommune­modellen1
1525379samleinnlegg1
1527305samlokaliseringsambassadane1
1527306samlokaliseringsstader1
1527714sammensetjinga2
1526937samordnas1
1528314samordningsavtala1
1524767samordningsbehov2
1524684samordningsbehovet2
1524616samordningseffekt1
1524839samordningsfunksjon3
1524824samordningsføresegnene1
1525542samordningsinstrument1
1524860samordningsmekanismane2
1527205samordningsmekanisme2
1527208samordningsmekanismen2
1524869samordningsmyndigheita1
1525877samordningsmåtar1
1524841samordningsplikta1
1525949samordningsproblem5
1524825samordningsprosedyrane1
1524688samordningsprosedyrar1
1524820samordningsprosessen4
1524551samordningsreglar1
1524861samordningstiltaka1
1525544samordnings­instrument1
1527868samros6
1527314samrådsgruppa2
1524296sam­arbeida1
1524389sam­arbeide1
1524304sandas1
1526439sdwg3
1527842seglingsleier20
1524438seisast1
1525357sekretariatsprodukt1
1524170sekretariattilknyting1
1525450seksmånadersbudsjett1
1526381sektorbudsjett1
1524753sektorlov2
1524677sektorlovene3
1527131sektornettverk2
1527132sektornettverket1
1525874sektorpolitikkane1
1526349sektorprogrammet5
1526310sektorreform1
1524754sektorregelverk3
1524756sektorregelverket2
1526033sektorretta1
1524676sektortilsyn3
1524674sektortilsyna4
1524910seldent1
1524468selskapslov5
1524352selskapslovgiving11
1524256selskapsmodell2
1524248selskapsmodellar7
1524476selskapsmodellen1
1524999selskapsrekneskapane2
1527165selskapsrettens1
1524444selskapsskipingar2
1527984seniorrådgjevarane1
1525685sentralasiatisk1
1525129sentralbankdepot4
1526138sentralfylka3
1528595sentralnetta1
1528087serversammenbrudd1
1524679servicegarantiar2
1526490servicenettverk2
1524489serviceytingar1
1527642sesongarbeidstakarar1
1525088setelproduksjonen3
1525090seteltrykkeriets2
1525193shocks15
1528437sidetunnelen1
1525927signalpakke5
1524734sikkerheitslova1
1526004sikkerheitsstilling1
1528317sikkerhetsportalen6
1526295sikkerhetssavdeling1
1526290sikkerhets­loven1
1525128sikringselementa2
1527913sikringsfunksjonane1
1528198sikringskrava2
1524698sikringsmekanisme3
1526896sirkumpolare1
1526436sirkumpolart3
1525768sitjetid1
1527300sivilberedskapsarbeidet1
1527207sivilberedskapssaker1
1524342sivilprosessuell1
1528074siviltenesteleiren1
1525205sjokkfasilitet2
1527074sjudomsklassifikasjon1
1527077sjukdomsklassifikasjonen1
1527067sjukdomsklassifisering1
1525548sjukehjelpskonvensjonen1
1524458sjukehuskommune1
1528115sjukepengedager1
1528110sjukepenger1
1528112sjukepengeutbetalingar3
1524210sjukepleiarordninga1
1524457sjukvårdsdistrikten1
1524394sjukvårdslagen1
1524406sjukvårdsområdet1
1527919sjøfartssektoren1
1528367sjøfarts­direktoratet2
1527224sjøgrensekontrollen2
1527152sjølovene1
1525455sjølvstenda1
1527235sjøredningsavtale3
1527236sjøredningsøvingar3
1527163sjørettsområdet1
1526455sjøruter5
1527840sjøtrafikktenester1
1525572skadebotordningar1
1524985skadeforsikringsselskapenes2
1527011skadetypar1
1524942skade­forsikringsmarknaden1
1526038skalaulemper2
1525921skalerbar1
1527688skatteattestordninga1
1525943skattefunnsøknad1
1526962skattekonkurranse5
1526157skattemakta1
1524421skatteministeren3
1525178skatteoppkrevjingssystem2
1526486skatteportal6
1526488skatteportalen11
1526489skatteproblem2
1524420skattestyrelsesloven1
1525942skattfunnordninga1
1524454skattleggingsmyndigheit1
1525745skeivfordelingar1
1527857skiltfornying4
1528309skinfaks7
1526454skipsavfall1
1526589skipsteknologi2
1528369skips­registra1
1527974skjenesliping3
1526556skjeringsflata1
1527622skjermmiljø2
1526028skjønnstildelinga2
1524783skjønsfridom1
1524782skjønsfridomen1
1524784skjønsfridommen1
1524497skjønsområdet1
1526824skogbruks6
1526544skogbrukssamarbeidet2
1526859skogforskinga1
1526813skogministrane1
1526892skogsgenetiske2
1526868skogspatologi1
1525333skotnikov1
1526856skovbrugets1
1526844skovdrift1
1526831skovejere1
1526838skovejernes1
1526833skovenes3
1526842skovrejsning1
1527532skrapjernsprisen1
1526643skuleidrett1
1524799skønsmæssige1
1527625slingsringsmonn1
1527294slmm3
1528460sluttbehandlingen1
1526779sluttbrukarmarknad5
1528482sluttinvestorar1
1526545sluttrapporterte1
1528221smelteverkstangenten1
1524923smitteverknader2
1527016smitteverninstitutta1
1527028smittevernsamarbeidet2
1527022smittevernutfordringar1
1527057smitt­same1
1524736smitt­somme1
1527338småfarmarar1
1526088snøhvitområdet1
1526085snøhvitut­bygginga1
1525781socialtjänsten1
1524874soliditetskriser2
1525012soliditetstrua1
1527391sommarmøta2
1527035sonderingsarbeidet1
1527967sonegrense1
1526187sonetilgang13
1525748soningsformer3
1525724soningsinnhald1
1525828soningsslutt1
1525518sonings­situasjonen1
1527013sosialministermøtet2
1527015sosialministrane2
1526403sosialstatistisk2
1524727sosialtenestelovområda1
1524740sosialtenestelovområdet1
1526394sosialutfordringane2
1524725sosial­departementet1
1525061sparemidler1
1525233spareressursane1
1524894spareåtferda2
1524456specialomsorgsdistrikten1
1525871spesiali­serte2
1524414spesialkommune1
1524644spesiallovene1
1524269spesialmerknader1
1525416spesialrapportørar2
1524250spesialregulere7
1524268spesialreguleringar2
1524335spesialregulert2
1527834spi7
1526662spissforskingseiningar1
1528022spks1
1525245spreiingsrisikoen1
1526668språkdeklarasjon1
1526670språkdeklarasjonen36
1527628språkkonsulentstillinga1
1526673språkkonvensjon4
1527605språkonsulentteneste1
1527633språkstyrkingsperspektiv3
1525486srebrenicagruppa1
1524156srff1
1527322stabiliseringsoperasjonar1
1525614stabiliseringsoperasjonen11
1525250stabilitetsproblem2
1525190stabsvurderingane2
1525901stadidentitetar1
1527727stamvegruter1
1527089standardiserings­komitear1
1525549standardsetjingsinstrument1
1525551standardsetjings­instrument1
1528418standardteksten1
1525898startlåneordninga1
1528183statistikkdirektivet5
1527059statistikkåret1
1528377statkraftlån1
1527021statsepidemiologmøte1
1525577statsløyse1
1526494statsministermøta2
1524249statsstøtterettsleg3
1524530statsstøtterettslege4
1527609statstenestepost1
1525575stats­borgarspørsmål1
1525646statusforhandlingane2
1525647statusprosessen4
1526440statusrapportane2
1525426stavenhagen3
1525893sta­didentitet1
1525225stemmeinnverknad2
1528216stigningsparti1
1528195storagjelet1
1526205storleiksgruppe5
1527442stortingskvartalet1
1525481stortings­representantar1
1528201storurfonna1
1525744straffart1
1525779straffebudet2
1527167straffefullføringsordninga1
1525817straffegjennomføringsalternativ1
1525818straffegjennomføringsforma1
1525728straffegjennomføringsformer2
1525729straffegjennomføringslova86
1525844straffegjennomføringstida1
1525805straffelovgivinga2
1525791straffelovkommisjonens1
1525843strafferettsetatane1
1527166strafferettsgruppe1
1525794straffesaksbehandlinga3
1525772straffeskulding1
1525330straffetiltalte1
1525778strafflindringsgrunn1
1525179strategidiskusjonane5
1525147strategiperioden4
1528173stratton2
1525249stresstestane6
1525240stresstestar19
1526037strukturdifferensierte4
1527004strukturendringsprosessen1
1526298strukturløysinga3
1526506strukturpulje1
1527980strømsparingsprogram2
1525937studentgrunnlaget1
1527097studentmånader1
1525935studenttilgang1
1526657studiestøtteordningane1
1525185styrediskusjonane6
1524425styrelsesloven1
1527885styresmaktsnivå2
1526267styresmaktsområde3
1524358styrevedtektene1
1526391styringsgruppene7
1524592styringshøva2
1524360styringskompetanse1
1524359styringskompetansen2
1525945styringskrava1
1525948styringslinje1
1524470styringslinjene1
1524251styringslinjer2
1524426styringslova9
1525581styrings­komiteen3
1525658styrkevern1
1527563stålforbruk1
1524634støttebegrepet1
1526132støtteelementet1
1525963støttegrenser1
1526127støtteintensitetane1
1526124støtteintensitetar4
1525307støttekontor3
1525310støttekontoret1
1524484støttetenestepreg1
1526133støttetidspunktet1
1527557støtteverksemda1
1527976støvforureining1
1527833støyplageindeksen6
1527972støysituasjonen1
1525210subsidiemidlar11
1525209subsidietilskot3
1524804subsumsjonen2
1524781subsumsjonsfridom3
1524789subsumsjonsfridommen3
1524779subsumsjonsskjøn1
1524786subsumsjonsskjønet1
1527416sumtalet20
1526470svalbardregionen2
1527386svanemerkte6
1524796svarmulighed1
1524794svarmuligheder1
1526651svl5
1525363svoltinitiativ1
1525913sykkelinnsats1
1526832synliggøre1
1527719sysselsettingsraten3
1525119systemically2
1528559systemoperatørar5
1528561systemoperatøren3
1524719systemrevisjonsmetodikken1
1524856systemrevisjonstilsyn1
1524209s­tatens1
1526013såkornkapitalordningar1
1528359såkorn­ordninga1
1524699sårbarheitsanalytisk1
1524919sårbarheitsforholda1
1524707sårbarheitstenking1
1524218særaldersgrensa2
1524434særkommune1
1524863særlovgivninga1
1524518særlovgivningen3
1524519særlovsbestemmelser2
1524373særlovsføresegner2
1524591særlovsnemndene1
1524435særlovsområde1
1524762særlovsreglane3
1524687særlovsreglar2
1524867særlovs­reglar1
1524686særlov­givinga1
1526936særregelverk1
1527816sørlandsbesøk1
1527818sørlandskommunane1
1528402takstfastsetjing1
1527775takstreduksjonar1
1528412takstretningslinjer6
1528468takststyresmakt8
1528431talgjefjorden1
1525712tankflyprosjektet1
1527862tankkøyretøy1
1527086tannbehandlingsmateriale2
1528051tannlegetenestene4
1524403tannpleietenester1
1527569tapsdekking2
1525900tapsdeling1
1528353taps­avsetjingar1
1524190tariffavtalepart1
1524177tariffområda3
1527692tariffspørsmåla1
1524239tariff­avtalane1
1527916tbo1
1524536teiepliktføresegnene1
1524537teiepliktreglar3
1526565teikningsrunde1
1526566teikningsrunden1
1525407tekstframlegga2
1527736teleforsking16
1527923teleforskinga8
1528231teljesnitta1
1526351temadiskusjonen1
1526609temagruppa2
1526608temagruppe1
1526363temakonferansar1
1527069temaseksjon1
1524481temavala1
1524764tenesteavtalar5
1527441tenestebustadar1
1526040tenesteelementet1
1527808tenestegjering4
1527196tenestehandbok3
1524633tenestekonsesjon5
1524372tenesteleveranseavtale1
1526344tenestemannsgruppe4
1525613tenestemannskomité1
1527185tenestemannsutveksling1
1527099tenestemigrasjon2
1527652tenestemobilitet5
1524221tenestepensjonsberekna1
1524275tenestesamarbeida3
1527253tenesteutveksling2
1527252tenesteutvekslinga4
1527251tenesteutvekslingsordning4
1527106tenestevandringar1
1526089teneste­verksemda1
1526139tenestilbod1
1525157terminrenta1
1528322terminutbetalingar1
1527876terrorførebyggjande4
1525278terrorismearbeidet1
1525467terrorismekonvensjonen3
1525490terror­handlingar1
1525904tettstadslandskap1
1525902tettstadsprogram1
1526790tga2
1526689tgf3
1525319tibaijuka1
1525183tidsetterslepet2
1525508tilbakeførde6
1528315tilbakelevere1
1528557tilbodsprosedyre1
1527812tilbodsprosess2
1525912tilbringartransport1
1525806tildømde3
1528432tilknytingsveg3
1528192tilknytningsvegar1
1524988tilleggsdekning1
1527970tilleggsgebyret4
1525576tilleggsinstrument1
1528263tilleggsinvesteringar2
1525445tilleggskutt1
1524225tilleggsordingene1
1524224tilleggsordningar2
1525869tilleggsutfordring2
1525405tilleggsverdien3
1526568tilsegnsperioden2
1527710tilsetjingsforholda5
1528257tilskotsavtalen1
1527893tilskotsavtaler1
1526010tilskotsløyvingane1
1525495tilskotsytarane5
1528520tilstandsklasse2
1524833tilsynsaktivitetane1
1524852tilsynsaktivitetar2
1524842tilsynsbasert4
1524845tilsynsbaserte1
1524827tilsynsbyrda2
1524829tilsynsdatabase1
1524683tilsynsetat6
1524837tilsynsetatane10
1524685tilsynsetaten5
1527820tilsynsfaglege3
1524658tilsynsformer2
1525133tilsynsformål2
1524738tilsynsforpliktinga1
1524737tilsynsforpliktingar1
1524713tilsynsfrekvens1
1524653tilsynsføresegnene2
1524831tilsynsgrupper1
1524682tilsynsheimel3
1524712tilsynsheimelen6
1524702tilsynsheimlar11
1524832tilsynskalendrar1
1524735tilsynsloven1
1524681tilsynslovene3
1524715tilsynsmetodar4
1524761tilsynsmetodikken1
1524853tilsynsmiljøer1
1524795tilsynsmyndigheden1
1524797tilsynsmyndighedens1
1524835tilsynsmøte4
1524689tilsynsobjektet5
1524704tilsynsomfang1
1524654tilsynsomgrepet16
1524834tilsynsplan1
1524661tilsynspraksis6
1524656tilsynsprofil1
1524759tilsynsregime5
1524752tilsynsreglane4
1524858tilsynsrollen1
1524846tilsynssituasjonen2
1524708tilsynssubjekt2
1524657tilsynssystem10
1526959tilsynssystema1
1524666tilsynssystemet2
1525239tilsynsutfordringar1
1524548tilsynsutvalget1
1526941tilsynsutøvinga1
1524868tilsynsvirksomheten1
1528094tiltakssamansetjing1
1527884tiltaksstrategi1
1527968tiltaksutgreiinga1
1524771tilvisingsføresegn1
1527985timeintervall5
1525043tinglysingsavgifter1
1528540tipslinjene1
1528356ti­lbakebetalingstid1
1524745tjenestemannsforseelse1
1528472tjenster1
1524378tobakkskadelova4
1524379tobakkskader2
1526171tobiskvotar1
1527973togtypar2
1527859tohjulsmoped2
1526209toktresultat10
1527177tollsamarbeidet1
1524479topartsforhold1
1525899topplån1
1525392toppmøtedokumentet3
1525252toppmøteerklæring1
1525280toppmøteforhandlingane1
1525266toppmøteforhandlingar2
1525297toppmøteoppfølginga1
1525253toppmøteprosessen1
1525281toppmøteteksta4
1525270toppmøtevedtaket1
1526115torsketrålarane3
1524885totalsikkerheita2
1524288total­kartlegging1
1528425tourisme1
1525454toårssyklus2
1525409traficking1
1527930trafikkinformasjonen2
1528251trafikkkvekst1
1528230trafikknivået2
1527843trafikkovervakning1
1528405trafikkprognose1
1528217trafikksikringseffekt1
1527012trafikktryggingsråd1
1527854trafikktryggleiksgevinstar1
1527858trafikktryggleiksinspeksjon1
1527849trafikktryggleikspolitikken3
1527855trafikktryggleiksretta1
1528223trafikkverknadane1
1528222trafikkvurderingane3
1525006transaksjonsbeløpet1
1526991transformasjonsland1
1525561transplantation1
1527917transportberedskapsforum1
1527871transportberedskapsordninga3
1527915transportberedskapsorganisasjonen1
1527772transportbruken1
1527845transportetatar2
1527889transportfaglege1
1527728transportforhold2
1526935transportforordninga1
1527735transportforsking21
1527927transportforskinga7
1527850transportgreinene10
1527864transportmaterialet1
1527952transportmiddelfordeling3
1528234transportmiddelval2
1527389transportministermøtet4
1528225transportmodell15
1528229transportmodellane2
1528227transportmodellen4
1525918transportplanarbeidet3
1527390transportsamarbeidet5
1527805transportsektorane10
1527591transportstøtteordningen1
1527890transporttilboda7
1527848transporttryggleik34
1527879transportulukke1
1527795transportutfordringane7
1525906transport­krevjande1
1525789trappetrinnstankegang1
1525740trassinnstilling1
1526047trebransjen4
1526050trebruk5
1526248tredjelands12
1528287tredjeparts3
1528506tredjestat2
1526869treforsking1
1525717treningsrolle3
1526160trepartforhandlingane4
1525106trepartsmøte8
1525546trygdeavtalene1
1525553trygdedekning11
1525550trygdekodeksen1
1525545trygdekonvensjonen1
1525543trygdeområdet17
1527058trygdestatistikk1
1527031tryggingsklasse1
1527052tryggingsnivå2
1525916tryggingsområda1
1526273tryggingsorgan7
1525645tryggingsrådsmedlemmene1
1525686tryggingsstrukturar4
1526278tryggleika1
1527983tryggleiksbehov1
1527695tryggleiksforhold2
1526307tryggleiksfunksjon1
1526282tryggleiksgraderte1
1526277tryggleiksnivåa1
1526306tryggleiksoppfølgjing1
1527882tryggleiksoppgåvene2
1526270tryggleiksteneste18
1526285tryggleksmessige1
1527611trykksider1
1526841træprodukter1
1524283trøndelagsrådet4
1528574tso10
1528210tunnelutgreiinga2
1526072turistvegprodukt1
1526336tusenårsevaluering1
1525359tusenårsmålbaserte2
1525773tvangsinngrepet1
1525573tvangs­steriliserte1
1525594tverreligiøse1
1525839tverrfaglegheit1
1524996uamortiserte2
1525681ubåtredningsøving3
1527488uføretendens2
1525473uhandsama1
1527861uhellsbiletet1
1527860uhellsstatistikken1
1524850uklarleik7
1528409ulempeskostnadane1
1528408ulempeskostnader3
1524337ulovfest4
1524505ulovfeste3
1524793ulovlighed1
1528304ulx1
1527851ulykkesdata1
1524157ulykkesskaddes1
1524272ulykkesvern5
1525456undergeneralsekretærnivå1
1524628underinstanskompetanse1
1525530underkomitear9
1525438underlivsskadar1
1527675underoppdrag3
1527678underoppdragstakarar2
1525631underorgana1
1524376undersøkelsesmuligheter1
1524637undertakings1
1525997undervannsteknologi1
1525936undervisningskomponenten1
1528400under­søking2
1524711under­søkinga3
1525747ungdomsfengselsstraff1
1525591ungdomsfondet7
1525336ungdomsinnlegget1
1525829ungdomskontrakt6
1525830ungdomskontrakten3
1526537ungdomsperspektiv4
1525782ungdomsvård1
1525522ungdoms­organisasjonar2
1526203ungfiskens1
1526142unilateralt4
1525934universitetsstrukturen1
1528362universitets­byane1
1527282unmis2
1524158unntaksordning1
1527350unpfa1
1528512ureiningsfaren3
1524749ureiningsmyndigheita2
1528523ureinningsfaren1
1525427urfolksarbeid1
1525424urfolkserklæring2
1525425urfolkserklæringa7
1527401urfolksgruppe1
1526426urfolkskontor1
1526414urfolksrepresentantane1
1526425urfolkssamarbeidet2
1528206urofaktorane1
1525739ustrekt1
1525132utanlandsbetalingsstatistikk2
1527444utanriksforvalting2
1527308utanrikshandelsministrane4
1527309utanrikshandelspolitiske11
1527311utanrikshandels­politiske5
1527994utanrikstenesten1
1527304utanrikstenestene8
1528323utbetalingsrapportar1
1528281utbyggingsaktivitetar1
1525956utbyggingspotensial9
1527428utbytebetalingar1
1528390utbyteløyvinga2
1528388utbytespørs­målet1
1526481utdanningsfellesskap1
1525863utdanningsflytting1
1526019utdanningsinstitu­sjonar1
1527187utdanningsmodellane1
1527679utenlandssaker15
1526083utforskingsstrategi1
1525398utgangsteksta1
1525355utgangstekster1
1524299utgifts­fordeling1
1528171utgreiingsfasa1
1526229utkastpåbodet4
1527701utleietjenester1
1527241utlendingsutval7
1525517utlendings­internat1
1527220utlysingsrunda1
1525251utlånsmengda1
1524983utlånssamansetjinga1
1525995utpeikingar1
1528092utredningsverksemd3
1525041utskrivarens1
1525052utskrivarføretak1
1525372utsleppar1
1527955utsleppseigenskapane1
1526561utsleppskvoter1
1525051utstederforetaks1
1528091utstyrsanskaffing1
1528168utstyrsnyskaffingar1
1524362uttreding12
1524615utvalsstruktur1
1527639utvidingsavtala1
1525296utviklingsforum3
1527347utviklingsorgana1
1525396utviklingsresolusjonen1
1526110utviklingsstøtta3
1525358utviklingsteksta1
1525987utvikling­saktørar1
1526107utvik­lingsarbeid4
1526746utvik­lingstendensar1
1524307ut­fordringar1
1525335uwonkunda1
1526650vaksenlæring3
1527019vaksinearbeid1
1526929vaksineberedskap1
1527018vaksinemøte2
1528072valdsforebyggjande1
1524594valførleiksreglane2
1524992valgdagar1
1527272valsamanhengar2
1525155valutakursforventningene1
1525156valutakursforventninger1
1527579valutakursreguleringar5
1525003valutapåslag1
1525005valutapåslaget2
1525136valutastraumar2
1524596val­periode1
1524944varekvalitetar1
1525851varetektsinnsetjingar1
1526102varmeleveransar1
1526158vasstrekk8
1526159vasstrekkprosedyrane5
1526685vassutslepp1
1524606vederlagsbetaling1
1525066vedtaksdatoen2
1524589vedtaksførleik4
1526818vedtakspunkt2
1525449vedtaksufør1
1527804vegfritaket3
1528445veglovens1
1525323vegtrafikktryggleik1
1524857veiledningsinstans1
1525145vekesrentene5
1527621vekslingsreglane1
1527620vekslingsrutinar2
1524921vekstbidraget2
1526734vekstverknader1
1527944vektgradert4
1527943vektårsavgifta7
1526665velferdsforsking7
1526337velferdspilaren1
1524773velferdsproduksjonen3
1527655velferdsutgifter1
1526530vennskapsavtalar1
1528138ventetillegget1
1526413vepsarar1
1525867verdikjedeperspektiv1
1526048verdikjedeutvikling1
1528487verdipapirforetaket1
1524907verdipapirgjeld1
1528495verdipapirkjeda1
1526977verdipapirmarknadsområdet2
1525135verdipapirmarknadsstatistikken2
1525032verdipapir­foretakenes1
1524875verdipapir­marknadene2
1526090verdiskapingsløft1
1525988verdiskapingsutfordringane3
1526135verdiskapings­potensialet1
1526045verdiskapings­programmet2
1525866verdi­skapings­potensialet1
1525600verdsantidopingbyrået5
1527007verdshelseforsamlinga3
1525588verds­kongressen1
1525989verkemiddelkjede1
1527810verkemiddelområdet4
1525990verkemiddel­apparatet2
1526002verkemidde­lapparatet1
1526018verke­middel­aktørane1
1527874verkjemiddel1
1527828verknadsberekningane1
1527830verknadsberekningar4
1524450verksemdområde3
1524542verksemdoverdraging5
1527095verksemdsfinansiering1
1527096verksemdsfinansieringa1
1524369verksemdsformene1
1528480verksemdsformer1
1524246verksemdtypar2
1527641vernemekanismen1
1526073verneparkar1
1528049vernepliktsreiser5
1524568vertkommunesamarbeid1
1524612verts3
1527865vertsbrannvesen1
1524555vertskommuneadministrasjonen12
1524603vertskommuneforsøka2
1524608vertskommunekommunemodellen1
1524624vertskommuneløysinga2
1524338vertskommuneløysingar2
1524265vertskommunemodellane30
1524556vertskommunemodellar11
1524254vertskommuneordning1
1524255vertskommuneordningar6
1524597vertskommuneorganisasjonen2
1524579vertskommunes1
1524276vertskommunesamarbeida2
1524575vertskommunesamarbeidsmodellane1
1524538vertskommune­modell1
1524292vertskommune­ordningar1
1528042vertslandsstøtte2
1525469vertsstat4
1524308verts­kommune­modell1
1524309verts­kommune­samarbeida1
1524650vidaredelegere1
1524567vidaredelegering1
1524580videredelegasjon1
1524578videredelegeres1
1526849videreudvikle1
1524302viljeserklæringa1
1525809vilkårsbrot3
1525727vilkårsdommar2
1525776vilkårssida1
1528202villreinprosjektet4
1524601virketidspunkt1
1526122virke­området1
1526410viseformannskapen2
1525539vismannsgruppa1
1528214vossepakke1
1528215vossepakken3
1528515vrakdelar2
1525111vulnerabilities3
1525047vurderingsreglar1
1526853værdiskabning1
1528527værforholda1
1525441walsum1
1525848wayback2
1524297weigaard1
1527271weog2
1525366wins2
1526872woodwisdom1
1526216xsa5
1527649yrkesinformasjon1
1527794yrkestransportforskrifta5
1528477ytarane1
1526948zoonosar6
1528002­administrerte1
1528053­anlegg2
1524726­arbeidsmiljø1
1527744­bergen1
1527400­byggjeområdet1
1527225­contact1
1524746­eksplosjon1
1526782­energiområdet1
1528275­energiproduksjon1
1527618­folkedraktrådet1
1528383­forvalting1
1528386­gruveselskapet1
1528379­innovasjon1
1524691­kommunesektoren2
1526111­køyreskolane1
1527229­landa1
1528389­løysing1
1528394­løyvinga2
1525917­motorways1
1526785­naboområda1
1526600­norden1
1528075­omkomne2
1528355­overslagsløyving1
1528059­pensjonskasse1
1528370­renteinntektene1
1526289­samling1
1524822­samordninga1
1528354­såkornfond1
1528357­såkornfonda1
1524695­tilsyn1
1526623­universell1
1524655­utvalet3
1526967­virtuelle1
1527722­vurderte1
1528548»barn1
1528207»villrein1
1526928århusdeklarasjonen1
1526442århusprotokollane1
1526212årsfangstar5
1525044årsrekneskapsforskriftene8
1524314årssyklusar1
1528174åtferdsinstitusjonar1
1524351økonomiføresegnene2
1526453økosystemforvaltning3
1528399øksenvågen4