Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 69,2005-06: St.prp. nr. 69 (2005-2006) Om lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2006 mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 02.06.2006

Av i alt 600 ordformer var 44 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528719avtaleår13
1528745bruttoutgifter2
1528732fellesreglane2
1528725forhandlingsoppgjeret1
1528723hovudlønstabell1
1528721hovudlønstabellen4
1528738hovudtariffavtalane4
1528735hovudtariffavtalar2
1528724lønsplasseringar1
1528712lønsregulering23
1528737lønsreguleringa3
1528747lønsreguleringane2
1528746løyvingsanslaget3
1528733omsorgsgrunnar1
1528749omstillingsperioda2
1528730stillingskoder1
1528713tenestemannsorganisasjonanes2
1528715tenestemennenes2
1528734tenestetvistar4
1528718undervedlegg6
1528716yrkesorganisasjonanes6
1528720årslønsauke2