Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 52,2005-06: St.prp. nr. 52 (2005-2006) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 146/2005 av 2. desember 2005 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/54/EF (elektrisitetsdirektiv II), direktiv 2003/55/EF (gassmarkedsdirektiv II), forordning 1228/2003/EF (grensehandel) og kommisjonsavgjerd 2003/796/EF (europeisk gruppe av reguleringsstyresmakter)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.04.2006

Av i alt 1025 ordformer var 49 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528589boktstav1
1528556eldirektiv2
1528567elektrisitetsindustrien1
1528563elektrisitetsselskapa1
1528585elmarknadsdirektiv1
1528590energilovgjevinga1
1528550energimarknadspakka8
1528549energimarknadspakke4
1528555ergeg3
1528558etterspurnadsreduserande2
1528588fellesskapsrettsakter3
1528570for­syning1
1528598gassmarkeds­direktiv2
1528592gassmarknads­direktiv1
1528568gjennomføringsfrister1
1528566hushaldskunder1
1528596importmoglegheitene1
1528597importmoglegheiter1
1528580interconnectors1
1528582komitologiprosedyren1
1528554kommisjonavgjerda1
1528551kommisjonsavgjerd7
1528553kommisjonsavgjerda6
1528579kontraktspartane1
1528577kraftflyten5
1528571liquified1
1528594marknadsdsbasert1
1528560monopolbasert2
1528569naturgassektoren3
1528575operators1
1528591oppstraumsgassrøyrleidningar1
1528581overføringssambindingar1
1528593overføringssnetta1
1528562overføringsverksemd1
1528552reguleringsstyresmakter13
1528595sentralnetta1
1528559systemoperatørar5
1528561systemoperatøren3
1528557tilbodsprosedyre1
1528574tso10