Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 40,2005-06: St.prp. nr. 40 (2005-2006) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 65/2005 av 29. april 2005 om innlemming i EØS-avtala av direktiv om marknader for finansielle instrument (verdipapirmarknadsdirektivet)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 17.02.2006

Av i alt 448 ordformer var 37 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528492eligible1
1528494fellesskapsnivå6
1528476fellesskapsområdet1
1528491forbrukerinvestorar1
1528475handhevingsstrukturar1
1528474hovedføremålet1
1528507investeringsføretaka1
1528488investeringstenesta2
1528485investeringstenesteytarane1
1528478investororienterte1
1528479investorvern4
1528473kapitaldekningsgraden1
1528493klienthandsaming1
1528490kundeordre1
1528481marknadspraksis1
1528489ordreslutning1
1528484ordreslutningssystema2
1528486ordreutføringsmetodane1
1528483ordreutføringsmetodar1
1528508rettsaktene13
1528482sluttinvestorar1
1528472tjenster1
1528506tredjestat2
1528487verdipapirforetaket1
1528495verdipapirkjeda1
1528480verksemdsformer1
1528477ytarane1