Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 25,2005-06: St.prp. nr. 25 (2005-2006) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2005 under Nærings- og handelsdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.11.2005

Av i alt 1306 ordformer var 76 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528345aksjonær­avtale1
1528346aksjonæ­rane1
1528380avsetjingsmidla1
1528335del­taking1
1528364designtrygging1
1528372emitterte3
1528320fartøytypane1
1528363fornyingsavgifta1
1528387forsikringsdekkinga1
1528334følgjemiddel5
1528376garanti­premie1
1528371grunnlag­et1
1528385halv­annan1
1528358handels­minister1
1528350hand­saminga1
1528384hovedstollen1
1528381inntektsløyving6
1528330kontingentoppkallinga3
1528321nettolønsordningar1
1528325nettolønsrefusjon2
1528361oppfølgingsinvesteringar1
1528360oppfølgings­investeringar1
1528343opsjonsprogram1
1528337overskridingsfullmakt6
1528319overslags­løyving7
1528352perio­de1
1528332programmiddel3
1528318prosjekt­ansvaret1
1528331radarsat3
1528351risiko­låneordningane1
1528340rådgjevingsutgifter1
1528341salsprovisjon1
1528336samarbeids­avtale1
1528317sikkerhetsportalen6
1528367sjøfarts­direktoratet2
1528369skips­registra1
1528377statkraftlån1
1528359såkorn­ordninga1
1528353taps­avsetjingar1
1528322terminutbetalingar1
1528356ti­lbakebetalingstid1
1528362universitets­byane1
1528323utbetalingsrapportar1
1528390utbyteløyvinga2
1528388utbytespørs­målet1
1528383­forvalting1
1528386­gruveselskapet1
1528379­innovasjon1
1528389­løysing1
1528355­overslagsløyving1
1528370­renteinntektene1
1528354­såkornfond1
1528357­såkornfonda1