Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 20,2005-06: St.prp. nr. 20 (2005-2006) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2005 under Arbeids- og sosialdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.11.2005

Av i alt 2012 ordformer var 67 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528101abonnementssalg1
1528144avtaleland7
1528089driftsutgifterpost1
1528105enkjepensjonane2
1528086forhandlingslokala1
1528128førebells1
1528090interimsorganisasjon1
1528104invalidepensjonane2
1528085kompetanseoppbyggjing1
1528088kretsmeklingsmennene1
1528103krigspensjonistar9
1528123lønnssubsidie6
1528099lønssubsidiar1
1528098lønssubsidie2
1528083meklingsinstitusjonen5
1528084meklingsinstitusjonene1
1528096opptrappingsprofil1
1528100ovenfornevnte1
1528116overslagsløving1
1528145pantobligasjoner1
1528111rikstrygdeverkets1
1528087serversammenbrudd1
1528115sjukepengedager1
1528110sjukepenger1
1528112sjukepengeutbetalingar3
1528094tiltakssamansetjing1
1528092utredningsverksemd3
1528091utstyrsanskaffing1
1528138ventetillegget1