Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1,2005-06: St.prp. nr. 1 (2005-2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 1300-1380 Inntektskapitler: 4300-4380, 5611, 5618-5619, 5622-5623

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.09.2005

Av i alt 5051 ordformer var 264 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1527832analyseføresetnader1
1527774arealbruksmønster1
1527965avgiftsfesta1
1527778banesektoren10
1527978barriereverknad5
1527831basistrafikk2
1527912beredskapsavhengige1
1527835berekningsverktøyet1
1527903beslutningsunderlag1
1527751bompengeavtalar1
1527730bonusprogramma1
1527798bruttobudsjetterte2
1527800budsjettnøytral1
1527797budsjettnøytrale1
1527768bussmetroen1
1527743bybana11
1527782bybaneprosjektet9
1527760bytransport3
1527733demonstrasjonsforsøk2
1527788dobbeltsporutbygging1
1527747ecac1
1527910eigarmeldingane11
1527956eksosutsleppa1
1527904enkeltprosjekta5
1527863enkeltutsleppa1
1527981etatsprosjekt5
1527935etatsprosjektet1
1527960ettermonterast1
1527959euroklasse1
1527966euroklasser1
1527958eurokrav2
1527961eurokrava1
1527962eurokravet1
1527838farleiane1
1527844farleisnormalar1
1527799felleskapittel2
1527963forbodsløysing1
1527932fordskningsråd1
1527920forskingsnasjon1
1527771forstadsbaner2
1527750forsøksordningane1
1527870fredskriser5
1527741furusetbanen2
1527964gjennomfartsårer1
1527971godkjenningsopplegg1
1527793haldeplassregister1
1527726hand­saming3
1527814heimekontorordningar1
1527724helsevenleg1
1527796hovudstadområdet1
1527909hurtigrutemuset1
1527908hurtigrutemuseum2
1527928hydrogenstrategi1
1527897høghastigheitskommunikasjon1
1527975innandørsstøy2
1527729innanriksluftfarten1
1527780innfartsparkering4
1527841innseglingsleia1
1527875intermodal1
1527731kapasitetsavgrensingar2
1527815karriererådgiving1
1527866kjemikaluhell1
1527896kjøpsordningane5
1527942klimaverkemidlet5
1527766kollektivkøyretøy1
1527787kollektivløysinga1
1527767kollektivtakstane2
1527791kollektivtransportsystem4
1527779kollektivtransporttiltak7
1527773kollektivvenlege1
1527742kolsåsbanen4
1527809kompetanselekkasje1
1527883kompetanseoverføringa4
1527847konjunkturfølsemd1
1527792konkurransenøytralt2
1527811kontorprosjekt1
1527892kostnadsmodellar4
1527853kryssingsalternativ4
1527852kryssutbetring2
1527977kulturminnesamferdselsanlegg1
1527888kysttransportberedskap1
1527911køyretøyområdet2
1527950køyretøyteknologi3
1527785lieråsen1
1527761logistikkforbetring4
1527839lostenester1
1527846luftfartsføremål3
1527746luftfartsorganisasjonane1
1527894lufthamntenester16
1527969luftkvalitetsmål1
1527786lysakerområdet1
1527954lågutsleppssone11
1527951lågutsleppssoner15
1527737meirverdiavgiftsdel1
1527802meirverdiavgiftsopplegget3
1527806meirverdiavgiftsregimet1
1527987mellomrapportering1
1527947miljødifferensieringa1
1527945miljødifferensiert9
1527946miljødifferensierte2
1527732miljøulempa8
1527949naturgassferjer1
1527738nettoordninga1
1527801nettordning2
1527803nettordninga1
1527924nettøkonomien2
1527734nullutsleppsteknologi15
1527891nærtrafikktenester5
1527781omstigningsplassar1
1527914omstillingsverkemiddel1
1527826oppfølgingsgrad3
1527759oppfølgingsområde13
1527813pendlarstønad1
1527821pendlesituasjon1
1527905periodiserte7
1527925personbilbruk2
1527899persontrafikktenester1
1527953piggdekkavgifta3
1527837piggfridelar1
1527933planegging1
1527906porteføljeperspektiv3
1527898produksjonsoppgåvene1
1527789publikumsanlegget2
1527763radiokommunikasjonssystem1
1527790radiokommuniksjonssytem1
1527829rammefordeling1
1527745realnivå26
1527776reisekvalitet1
1527878reservebruer5
1527926ressurseffektive1
1527902risikooverføring1
1527867risikostyringsverktøy1
1527979samferdselsanlegg9
1527880samferdselsetatane22
1527748samferdselsforsking7
1527872samferdselsgreinene18
1527869samferdselsgreiner2
1527725samferdselsinfrastrukturen3
1527765samferdselsstatistikken1
1527868samros6
1527842seglingsleier20
1527984seniorrådgjevarane1
1527913sikringsfunksjonane1
1527919sjøfartssektoren1
1527840sjøtrafikktenester1
1527857skiltfornying4
1527974skjenesliping3
1527967sonegrense1
1527834spi7
1527727stamvegruter1
1527980strømsparingsprogram2
1527885styresmaktsnivå2
1527976støvforureining1
1527833støyplageindeksen6
1527972støysituasjonen1
1527816sørlandsbesøk1
1527818sørlandskommunane1
1527775takstreduksjonar1
1527862tankkøyretøy1
1527916tbo1
1527736teleforsking16
1527923teleforskinga8
1527808tenestegjering4
1527876terrorførebyggjande4
1527812tilbodsprosess2
1527970tilleggsgebyret4
1527893tilskotsavtaler1
1527820tilsynsfaglege3
1527884tiltaksstrategi1
1527968tiltaksutgreiinga1
1527985timeintervall5
1527973togtypar2
1527859tohjulsmoped2
1527930trafikkinformasjonen2
1527843trafikkovervakning1
1527854trafikktryggleiksgevinstar1
1527858trafikktryggleiksinspeksjon1
1527849trafikktryggleikspolitikken3
1527855trafikktryggleiksretta1
1527917transportberedskapsforum1
1527871transportberedskapsordninga3
1527915transportberedskapsorganisasjonen1
1527772transportbruken1
1527845transportetatar2
1527889transportfaglege1
1527728transportforhold2
1527735transportforsking21
1527927transportforskinga7
1527850transportgreinene10
1527864transportmaterialet1
1527952transportmiddelfordeling3
1527805transportsektorane10
1527890transporttilboda7
1527848transporttryggleik34
1527879transportulukke1
1527795transportutfordringane7
1527983tryggleiksbehov1
1527882tryggleiksoppgåvene2
1527861uhellsbiletet1
1527860uhellsstatistikken1
1527851ulykkesdata1
1527955utsleppseigenskapane1
1527804vegfritaket3
1527944vektgradert4
1527943vektårsavgifta7
1527810verkemiddelområdet4
1527874verkjemiddel1
1527828verknadsberekningane1
1527830verknadsberekningar4
1527865vertsbrannvesen1
1527794yrkestransportforskrifta5
1527744­bergen1