Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 9,2005-06: St.meld. nr. 9 (2005-2006) Om overgangsordningane for arbeidstakarar frå dei nye EØS-landa mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 31.03.2006

Av i alt 2525 ordformer var 85 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1527664allmenngjeringsforskriftene1
1527718allmenngjeringsinstituttet1
1527690allmenngjeringsordninga4
1527691allmenngjeringsvedtak2
1527672arbeidarklausular1
1527694arbeidsgjevarforeiningane2
1527661arbeidskraftinnvandringen1
1527667arbeidslivspolitisk3
1527717arbeidslivsregulering2
1527703arbeidsmarknadslov1
1527704arbeidsmarknadslova10
1527715arbeidsmarknadspartane1
1527671arbeidsmiljøregelverket1
1527716arbeidsmiljøstandard1
1527651arbeidsmobilitet4
1527648arbeidsmobiliteten5
1527700arbeidstakerens2
1527680avgiftskontrollen1
1527687avgiftskriminalitet2
1527711bedriftsvandringar1
1527663boikottlova1
1527682dobbelrapportering1
1527708entreprenørfartøy1
1527685ervervsverksemd2
1527698fellesoverenskomsten1
1527686forskingsinstansar1
1527645grønsakproduksjonen4
1527707handhevingsaspektet1
1527721hovudgrunngjevingane1
1527677hovudoppdraget3
1527676hovudoppdragsgjevaren2
1527699innleigemarknaden1
1527696innleigeverksemd1
1527647innvandringslandet1
1527713instituttprogrammet1
1527673kontrollkostnader3
1527697korttidsarbeidsmarknad1
1527689kvitvaskingsteamet1
1527709lønnsfastsetjing3
1527693minstelønnsordningar1
1527723nettoinnvandrarane1
1527666offshoredelen1
1527662permisjonsrettar5
1527665petroleumsanlegg6
1527670petroleumsanlegga5
1527681rapporteringsbøra1
1527669reaksjonsbruk1
1527668regelforståing2
1527714sammensetjinga2
1527642sesongarbeidstakarar1
1527688skatteattestordninga1
1527719sysselsettingsraten3
1527692tariffspørsmåla1
1527652tenestemobilitet5
1527710tilsetjingsforholda5
1527695tryggleiksforhold2
1527675underoppdrag3
1527678underoppdragstakarar2
1527679utenlandssaker15
1527701utleietjenester1
1527639utvidingsavtala1
1527655velferdsutgifter1
1527641vernemekanismen1
1527649yrkesinformasjon1
1527722­vurderte1