Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 21,2005-06: St.meld. nr. 21 (2005-2006) Hjarte for heile landet Om distrikts- og regionalpolitikken

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.06.2006

Av i alt 7191 ordformer var 289 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1526051aktørfellesskap1
1525946akuttenesta1
1525911anropsstyrt1
1525967arbeidsgivaravgiftssats2
1525972arbeidsgivarsats1
1526021arbeidstakaroppfinningslova1
1525982arbeids­marknader1
1525873arbeids­marknads­­område1
1525905arealstruktur1
1525856avstandshinder2
1525959bagatellstøtte10
1525970bagatellstøtteterskelen1
1526077barents­samarbeidet2
1526119basestrukturen1
1526029bedriftsutviklingstiltak1
1525994bedrifts­etableringar1
1525926befolkningsdekning1
1525907befolkningssenter2
1526123befolkningstak1
1525910bestillingsbuss1
1525903bomiljøtiltak1
1525885brukarfokus1
1525894busetjingspotensial1
1525880busetnads­mønsteret1
1525897bustad­investeringar1
1525861bustadønske1
1525892bygningsressursane1
1525923dataoverføringskapasiteten1
1525924dekningskrava1
1526041deltidslandbruket2
1525928distribusjonsformene1
1526043distribusjonsmetodane1
1526036distriktsdifferensierte2
1526058distriktskvoteordning6
1526113distriktskvoteordningar1
1526008distrikts­kontora1
1525854distrikts­politisk1
1526012effektivitetsfremmande1
1526103eigenbasert3
1525930einskapsportoen6
1526134ekstra­innsats1
1525983entreprenør­skap1
1525909ferjeprisar1
1526059ferskfiskstrategi2
1526055ferskfisktrålarflåten2
1526053ferskfisktråleflåten1
1526054fiskefordelingsindustrien1
1526060fiskeres­sursane1
1525962folketettleikskriteriet3
1525862folke­talet1
1526000forretnings­idear1
1525933forskarutdanningsopplegg1
1526015forvaltarmiljø1
1526099forvaltningsmyndet1
1525914fraktutjamningsordningar1
1525968fribeløpsordning3
1525971fribeløpsordninga4
1525891frivilligheitsregister1
1525890frivilligheitssentralane4
1526056frosenfiletindustrien1
1526140fylkeskom­munal1
1525888fylkeskom­munar1
1525974fylkeskom­munen1
1526061fôrkvotar3
1525975følgjestudie2
1526112førarkortkandidatane2
1526027gjen­nom­ført1
1526114gruppekvotane5
1526129gruppeunntak1
1526130gruppeunntaket1
1526025gründerbank2
1526003handels­departe­mentet1
1525878handlingrom1
1526005handlingsrom­utvalet1
1526046handlings­strategiane1
1526065havbeite22
1525939høgskoleprosjekt1
1526091ilandføringar1
1525859industriavhengige1
1526001informasjons­utfordring1
1525920infrastrukturdekning1
1526044innan­for4
1525865innbyg­gjarane2
1525991innovasjonsinnsatsen1
1526023innovasjonssatsing2
1525992inno­vasjon4
1525938institusjon­ane1
1525998instrumenteringsklyngen1
1526064interdeparte­men­tal1
1526007investeringstøtte1
1526141invester­ingar1
1525929kabeldekning1
1526011kapasitetsutvidingar1
1525999kapital­marknad1
1525958kommuneplanprosessar1
1525881kommune­økonomi1
1526024kompetane1
1526137kompetanse­retta1
1526032kom­munar1
1526079konkreti­sering1
1525855konkreti­seringa1
1525981konkurransefaktorar1
1526063konkurranse­dyktig1
1525857konkur­ranse1
1526039konkur­ranseutsett1
1526062konsesjonsbiomasse2
1526057konsesjonsdokumenta2
1525955konsesjons­søknad1
1526071kulturturismeprosjektet1
1525868kultur­baserte1
1526080kunnskapssatsinga1
1525932kunnskaps­miljøa1
1525889kvalitet­ane1
1526052kystkultursatsinga1
1526035landbruksnæringar2
1525896landbruks­eigedom1
1526093landselane1
1526098landskapsvern­område1
1526120langtidsperiode1
1526086leverandørutviklingsprosjekt2
1526118lokaliseringsvedtaka1
1526076lokalutviklingsretta1
1525858læringsevna4
1526108læringsverdi1
1526009maksimalsatsane4
1526006maksimalstøttesatsar1
1525922marknadsdrivne2
1526092marknadsnettverk2
1526069mat­departe­mentet1
1526042mat­tradisjonar1
1525952med­verknad1
1526109merkurs3
1525996microsystems3
1526074mobiliseringseffekten1
1526097naturmangfaldlovgiving1
1526066nisjeartar1
1525860nordområdearbeidet1
1525964notifikasjonen12
1525864nullsumspelet1
1526116nyskapingsarbeid9
1525960ny­etableringar1
1525986ny­skaping1
1526031næringsfondssaker1
1525993næringshagesatsinga1
1526095næringskontaktar1
1525984nærings­livet4
1525872nærings­miljø1
1526034nærings­område1
1525985nærings­retta1
1526026nærings­utvikling1
1525957nærings­utviklinga2
1525978nærings­verksemd4
1525870nærmarknader2
1525882nøkkelleverandør1
1525875områdetypar1
1525980omstilingsutfordringar1
1526128omstillingsinnsats1
1526121omstillingssituasjonar1
1526070opplevings­produksjon1
1526075oppstartsstøtte4
1525931overføringskostnadene2
1525915overskotsflyplassar3
1526084petroleumsprovins2
1526081petroleums­aktivitet1
1525953planstyresmakter3
1526049produktidear1
1525965provenynøytral5
1525977proveny­nøytral1
1526104punktproblem1
1525887pådrivarkraft4
1526131regionalstøttereglane1
1525876regional­politikk4
1525852regional­politikken2
1525979regional­politiske5
1525947regionforvaltninga1
1526105regio­nalt1
1526068rekrutteringsordningar2
1525853ressurs­grunnlag1
1526087ringverknadsprosjektet1
1526096russlandskompetanse1
1526101råstoffpotensialet1
1526067råvaremarknaden4
1526022saman­heng1
1525976samarbeids­konstellasjonar1
1525908samferdselstilbod1
1525886samfunnsutviklarrolla2
1525879samfunnsutviklingsrolla3
1526082samfunns­økonomisk2
1526106samhandlingsprosess1
1525877samordningsmåtar1
1525949samordningsproblem5
1525874sektorpolitikkane1
1526033sektorretta1
1526138sentralfylka3
1525927signalpakke5
1526004sikkerheitsstilling1
1526038skalaulemper2
1525921skalerbar1
1525943skattefunnsøknad1
1525942skattfunnordninga1
1526028skjønnstildelinga2
1526088snøhvitområdet1
1526085snøhvitut­bygginga1
1525871spesiali­serte2
1525901stadidentitetar1
1525898startlåneordninga1
1525893sta­didentitet1
1526037strukturdifferensierte4
1525937studentgrunnlaget1
1525935studenttilgang1
1525945styringskrava1
1525948styringslinje1
1526132støtteelementet1
1525963støttegrenser1
1526127støtteintensitetane1
1526124støtteintensitetar4
1526133støttetidspunktet1
1525913sykkelinnsats1
1526013såkornkapitalordningar1
1525900tapsdeling1
1526040tenesteelementet1
1526089teneste­verksemda1
1526139tenestilbod1
1525904tettstadslandskap1
1525902tettstadsprogram1
1525912tilbringartransport1
1525869tilleggsutfordring2
1526010tilskotsløyvingane1
1525899topplån1
1526115torsketrålarane3
1525918transportplanarbeidet3
1525906transport­krevjande1
1526047trebransjen4
1526050trebruk5
1525916tryggingsområda1
1526072turistvegprodukt1
1525997undervannsteknologi1
1525936undervisningskomponenten1
1525934universitetsstrukturen1
1525956utbyggingspotensial9
1525863utdanningsflytting1
1526019utdanningsinstitu­sjonar1
1526083utforskingsstrategi1
1525995utpeikingar1
1526110utviklingsstøtta3
1525987utvikling­saktørar1
1526107utvik­lingsarbeid4
1526102varmeleveransar1
1525867verdikjedeperspektiv1
1526048verdikjedeutvikling1
1526090verdiskapingsløft1
1525988verdiskapingsutfordringane3
1526135verdiskapings­potensialet1
1526045verdiskapings­programmet2
1525866verdi­skapings­potensialet1
1525989verkemiddelkjede1
1525990verkemiddel­apparatet2
1526002verkemidde­lapparatet1
1526018verke­middel­aktørane1
1526073verneparkar1
1526122virke­området1
1526111­køyreskolane1
1525917­motorways1