Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 13,2005-06: St.meld. nr. 13 (2005-2006) Kredittmeldinga 2005

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.04.2006

Av i alt 12068 ordformer var 381 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1525213afrikafondet2
1525016aksessoriske3
1525097aksjeforvaltninga2
1524871allokere5
1524872allokeringa3
1524925arbeidskraftunder­søkning1
1525117avkortingssatsane2
1525127avlesarar3
1525055balansepostar3
1525081bankpensjon1
1524911baselkomitéen2
1524918beredskapsløysingar4
1524997berekningsavvik2
1525122betalingsmarknad3
1525226bruttonasjonalprodukta2
1525078btwo2
1525214budsjettstyringssystem2
1525063busetjingskravet1
1524889bustadmarknadsklatring2
1524905bustadpant4
1524887bustadprisutviklinga4
1525071børsmarknad1
1525109competitive3
1524937dotterbank2
1524928dotterbankar11
1524967drifts­inntektene2
1524886eigedomsmarknader3
1525000eigenkapitaleffektar1
1525058eksamensutvalet3
1525203eksportsektor4
1524946ekstremåret1
1524870enkelt­sakene1
1525042etableringsstat1
1525192exogenous14
1524920fastlandsinvesteringane2
1525002fatfs1
1525079fbl3
1525065fellesbank3
1525068fexco1
1524940finandepartementet1
1525199finansieringsforholda2
1525196finansieringsinstitusjonane1
1525181finansmarknadsspørsmål5
1525107finanssektorane6
1524876fluktasjonar2
1525184fondsaktivitetane2
1525180fondsfinansane2
1525222fondsverksemda1
1524973fonds­forvaltningsselskap1
1524873fordringsinstrument2
1524955formuesgjenstandar1
1524984formuesverknad1
1524949forretningsvolum1
1524950forretningsvolumet1
1525084forsikringsagentverksemd4
1525017forsikringsagentverksemder1
1525011forsikringsdel1
1525018forsikringsformidlarar5
1525015forsikringsformidlaren1
1525013forsikringsformidling6
1525014forsikringsformidlingstenester1
1525085forsikringsmeklingsføretaka1
1524956forsikringsproduktet1
1525131forsikringssektorane2
1524954forsikringstilbydarar2
1525108forsikringstilsyn4
1525023forsikringsverksemder2
1525080forsl1
1524993forstanderskapet10
1525162for­ventningane1
1525116føretaksobligasjonar9
1524888førstegongsetableringar2
1525034garantiavtalar3
1525121garantibank2
1525204gjeldsavtaler3
1524899gjeldsvekta2
1524975gjelds­instrument2
1525215gjelds­tyngde4
1524962gjenforsikringsdelen1
1525235gjeninnføringar1
1525130grossistrolla3
1525072handlereglar1
1525229hovud­aktivitetar4
1524903høgrisikodelen4
1525243iais1
1525232imfcs3
1524926importprisvekst1
1525158inflasjonsforventningene1
1525083innlånsverksemd1
1525247innskotsgarantiordninga7
1525010innskotspensjonsføretak3
1524987innskuddsgarantiordningen1
1524991innskyternes2
1524964inntekts­utvikling1
1524917institusjonsnivå3
1525100instrumenttypar5
1525248interbankbetalingar1
1525094investeringsaktivitetane2
1525030investeringsanbefalinger1
1524982investeringstakt1
1524936islandsbankis1
1524916kapitaldekningsreglane10
1525076kapitalforvaltningsforskrifta2
1525033klientmidlar4
1525187kodeinitiativet2
1524904konjukturutviklinga2
1524881konjunkturbiletet2
1524878konjunkturutsikter2
1524948konkurranseintensitet1
1524960konkurranseintensiteten2
1524951konkurransekorrektiv1
1524898konkursprediksjonsmodell2
1524897konkursraten3
1525113konsernkonto7
1525118konsesjonsarbeidet2
1524915konsesjonsførebudde1
1525089kontantdepot11
1524990koplingssal1
1525004kortavtalen1
1524933kortbaserte3
1524943kostnadsoverforbruk1
1524895kredittauke2
1525021kredittforsikringsselskapenes1
1524932kredittføretaket6
1525218kredittunion8
1525098kredittvurderingskarakter2
1525198kriselåna4
1524958kundeflytting1
1524959kundemobiliteten1
1525223kvoteendringar3
1525224kvotestorleik7
1525191landanalysar2
1524938landesbank1
1524909likviditetskrava1
1524908likviditetsregelverk1
1524930livsforsikringsmarknaden4
1525207lånebehova2
1524890låneprodukt9
1525208lånestrukturen2
1524879låntakars2
1525197løpetidsvilkåra4
1525031markedsmisbruk1
1525024markedsmisbruksdirektivet1
1525025marknads­misbruksdirektiv1
1525246massebetalingssystemet1
1525217mdri31
1524902misleghaldssannsynet2
1525138modellarbeidet2
1524941monchebank4
1524953motorvognforsikringar1
1525231møteinnlegg2
1524978nettoteikninga14
1525172norex2
1524877noteringsrekordar2
1524995nullstillinga2
1524896næringslivslån2
1524906næringslivslåna2
1524900nærings­marknaden2
1524922oljeprisauken3
1525194omstillingsbehova1
1525182openheitspolitikken2
1525160oppgangsperiodar2
1525242oppgjørsbanken1
1525159orventningar1
1524979pengemarknadsfonda4
1525008pensjonsføretak6
1524998pensjonsskyldnader2
1525007pensjons­ordningar4
1525074plasseringsavgrensing3
1525163plasseringsrammene1
1525234politikkimplikasjonane1
1525189politikkrelevante6
1525096porteføljeforvaltarar2
1524893porteføljevala2
1524947premieendringar1
1524927premieveksten4
1524957produktpakketilboda1
1525161prognosemakarar4
1524912programfeil1
1525195programrelasjonen2
1525036prospektdirektiv1
1525037prospektkontrollen1
1525038prospektplikt1
1525040prospektreglane2
1525035prospektreglar1
1525039prospektregler1
1524891referansebana9
1525102regionfordelinga2
1525137rekneskapsstatistikken3
1524914renommérisiko3
1525104rentebyteavtalar44
1525169rentebærande2
1525167renteplasseringane7
1525146renteprognosen23
1525152rentereglane5
1525151rentereglar8
1525105renteutgiftar4
1525099rente­berande2
1525219reservekonti2
1525211restanselanda5
1525057resultatstorleik1
1525050revisjonstenester2
1525060revisorutdanning1
1525059revisorutdanninga1
1524913risikokategori2
1525244risikovektinga1
1525186roscs15
1525026rådgivingsforbod1
1525027rådgivingsforbodet1
1525046rådsdirektiva1
1525101råvarekontraktar2
1525049rørledningstransport3
1525095røystgjeving4
1524910seldent1
1524999selskapsrekneskapane2
1525129sentralbankdepot4
1525088setelproduksjonen3
1525090seteltrykkeriets2
1525193shocks15
1525128sikringselementa2
1525205sjokkfasilitet2
1524985skadeforsikringsselskapenes2
1524942skade­forsikringsmarknaden1
1525178skatteoppkrevjingssystem2
1524923smitteverknader2
1524874soliditetskriser2
1525012soliditetstrua1
1525061sparemidler1
1525233spareressursane1
1524894spareåtferda2
1525245spreiingsrisikoen1
1525250stabilitetsproblem2
1525190stabsvurderingane2
1525225stemmeinnverknad2
1525179strategidiskusjonane5
1525147strategiperioden4
1525249stresstestane6
1525240stresstestar19
1525185styrediskusjonane6
1525210subsidiemidlar11
1525209subsidietilskot3
1525119systemically2
1524919sårbarheitsforholda1
1525157terminrenta1
1525183tidsetterslepet2
1524988tilleggsdekning1
1525133tilsynsformål2
1525239tilsynsutfordringar1
1525043tinglysingsavgifter1
1524885totalsikkerheita2
1525006transaksjonsbeløpet1
1525106trepartsmøte8
1524996uamortiserte2
1525132utanlandsbetalingsstatistikk2
1525251utlånsmengda1
1524983utlånssamansetjinga1
1525041utskrivarens1
1525052utskrivarføretak1
1525051utstederforetaks1
1524992valgdagar1
1525155valutakursforventningene1
1525156valutakursforventninger1
1525003valutapåslag1
1525005valutapåslaget2
1525136valutastraumar2
1524944varekvalitetar1
1525066vedtaksdatoen2
1525145vekesrentene5
1524921vekstbidraget2
1524907verdipapirgjeld1
1525135verdipapirmarknadsstatistikken2
1525032verdipapir­foretakenes1
1524875verdipapir­marknadene2
1525111vulnerabilities3
1525047vurderingsreglar1
1525044årsrekneskapsforskriftene8