Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 97,2005-06: Ot.prp. nr. 97 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (statleg tilsyn med kommunesektoren)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.06.2006

Av i alt 6588 ordformer var 215 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1524792afgøre1
1524866aktørplikta1
1524675aktørpliktene10
1524669analyseverktøya5
1524728barnevernmyndighet1
1524660brukargarantiar1
1524815densektorvise1
1524710departementsvis4
1524742desiserer2
1524664dialogbasert4
1524694einskapsstat4
1524836erfaringskonferansar1
1524757fagstatsrådane5
1524730farvannsloven6
1524859formålseffektivitet4
1524709forskoterast1
1524747forurens­ninger1
1524785forvaltningsskjønet2
1524801fusadommen1
1524838fylkesmannsinstruksen1
1524823fylkesmannsmodellen1
1524758helstilsyn1
1524720hendingsbasert2
1524809hensiktsmessigheitsskjønn1
1524814høyringsuttalelse1
1524847informasjonsfunksjonen1
1524717internkontrollbasert2
1524693klageinstituttet1
1524790klarleikskrav2
1524791klarleikskravet2
1524813klarleikskriteriet1
1524721kommunedialog1
1524673kommunepliktene8
1524671kommune­sektoren5
1524851kontrollbasert1
1524665kontrollrolle1
1524816kreditorbeslag60
1524705kvalitetsnormene1
1524803likhetskrav1
1524751lovheimling2
1524672lovlegskapstilsyn22
1524812lovlegskapstilsynet1
1524805lovlegskaps­tilsynet1
1524865lovlighetstilsyn1
1524755lovpliktene2
1524696lov­givinga2
1524843myndigheitskrava1
1524748myndigheitsutøvar5
1524854myndighetskrav1
1524680nytteeffektar3
1524662oppgåvetildeling1
1524848opplæringsoppgåver1
1524768organseringsmodellar1
1524741overformyndarane1
1524744overformynder1
1524743overformynderirekneskapane1
1524770pasientrettigheitar1
1524750planleggingsoppgåvene1
1524776pliktføresegna3
1524766plikttypane1
1524862prioriteringseffektivitet7
1524826prosessmessig1
1524769påpekar1
1524855påpeking2
1524670påverknadsmåtane4
1524667påverknadsmåtar17
1524678påverknadsordningar1
1524703på­verknadsmåtar1
1524722reaksjonsmidla2
1524739reaksjonssida2
1524821regeletterleving3
1524806regelprodusentane1
1524830regelverksgruppe1
1524700ressursramme1
1524800rettingspålegg1
1524690rettleiingsaktivitetar3
1524729rettleiingsansvar2
1524849rettleiingsbasert1
1524844rettleiingsomgrepet1
1524810rettsanvendelsseskjønn1
1524760rettsbrukarane3
1524778rettsbruksskjøn2
1524788rettsbruksskjønet1
1524692rettstryggleiksmiddel1
1524697rettstryggleiksvern1
1524775rettsverna1
1524767samordningsbehov2
1524684samordningsbehovet2
1524839samordningsfunksjon3
1524824samordningsføresegnene1
1524860samordningsmekanismane2
1524869samordningsmyndigheita1
1524841samordningsplikta1
1524825samordningsprosedyrane1
1524688samordningsprosedyrar1
1524820samordningsprosessen4
1524861samordningstiltaka1
1524753sektorlov2
1524677sektorlovene3
1524754sektorregelverk3
1524756sektorregelverket2
1524676sektortilsyn3
1524674sektortilsyna4
1524679servicegarantiar2
1524734sikkerheitslova1
1524698sikringsmekanisme3
1524783skjønsfridom1
1524782skjønsfridomen1
1524784skjønsfridommen1
1524799skønsmæssige1
1524736smitt­somme1
1524727sosialtenestelovområda1
1524740sosialtenestelovområdet1
1524725sosial­departementet1
1524804subsumsjonen2
1524781subsumsjonsfridom3
1524789subsumsjonsfridommen3
1524779subsumsjonsskjøn1
1524786subsumsjonsskjønet1
1524796svarmulighed1
1524794svarmuligheder1
1524719systemrevisjonsmetodikken1
1524856systemrevisjonstilsyn1
1524699sårbarheitsanalytisk1
1524707sårbarheitstenking1
1524863særlovgivninga1
1524762særlovsreglane3
1524687særlovsreglar2
1524867særlovs­reglar1
1524686særlov­givinga1
1524764tenesteavtalar5
1524833tilsynsaktivitetane1
1524852tilsynsaktivitetar2
1524842tilsynsbasert4
1524845tilsynsbaserte1
1524827tilsynsbyrda2
1524829tilsynsdatabase1
1524683tilsynsetat6
1524837tilsynsetatane10
1524685tilsynsetaten5
1524658tilsynsformer2
1524738tilsynsforpliktinga1
1524737tilsynsforpliktingar1
1524713tilsynsfrekvens1
1524831tilsynsgrupper1
1524682tilsynsheimel3
1524712tilsynsheimelen6
1524702tilsynsheimlar11
1524832tilsynskalendrar1
1524735tilsynsloven1
1524681tilsynslovene3
1524715tilsynsmetodar4
1524761tilsynsmetodikken1
1524853tilsynsmiljøer1
1524795tilsynsmyndigheden1
1524797tilsynsmyndighedens1
1524835tilsynsmøte4
1524689tilsynsobjektet5
1524704tilsynsomfang1
1524654tilsynsomgrepet16
1524834tilsynsplan1
1524661tilsynspraksis6
1524656tilsynsprofil1
1524759tilsynsregime5
1524752tilsynsreglane4
1524858tilsynsrollen1
1524846tilsynssituasjonen2
1524708tilsynssubjekt2
1524657tilsynssystem10
1524666tilsynssystemet2
1524868tilsynsvirksomheten1
1524771tilvisingsføresegn1
1524745tjenestemannsforseelse1
1524850uklarleik7
1524793ulovlighed1
1524711under­søkinga3
1524749ureiningsmyndigheita2
1524857veiledningsinstans1
1524773velferdsproduksjonen3
1524726­arbeidsmiljø1
1524746­eksplosjon1
1524691­kommunesektoren2
1524822­samordninga1
1524695­tilsyn1
1524655­utvalet3