Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 95,2005-06: Ot.prp. nr. 95 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (interkommunalt samarbeid)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.06.2006

Av i alt 14286 ordformer var 413 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1524646administrasjonssjefane1
1524431afgives1
1524464aksjelovkomiteen1
1524550aktørplikter23
1524543aml2
1524437amtkommuners1
1524433amtskommunar4
1524427amtsmannen1
1524357ansvarsforma2
1524361arbeidsgivarfunksjonen2
1524547arkivløysingar1
1524535arkivordning2
1524546arkivordninga2
1524270avgjerdseffektivitet8
1524253avgjerdseffektivt8
1524350avgjerdsnivå3
1524448avgjerdsreglar1
1524651avtaleføresegn1
1524621barnevernsektoren1
1524326barnevernsforsøk1
1524565barnevernstenesteområdet1
1524423beredskapslova1
1524494bestillarfunksjonen2
1524436betjeningsoverenskomster6
1524371breibandløysingar2
1524553brukarkontroll3
1524604budsjettfordeling2
1524345budsjettmyndigheit1
1524463bykommunelova1
1524298casane1
1524540databehandlingsansvarleg1
1524483definisjonsmessige1
1524258delegasjonsforbod9
1524571delegasjonsfullmakter2
1524576delegasjonshøvet2
1524581delegasjonslinjer3
1524566delegasjonslæra2
1524517delegasjonsreglar1
1524520delegasjonssperrer1
1524569delegasjonsvedtekt1
1524354deltakarkommunen10
1524599deltakarrepresentasjon1
1524374deltakerkommune1
1524322demokratidiskusjonen1
1524459direktemottakar1
1524545dokumentbehandling1
1524512domstolsprosess5
1524643domstolsskapte1
1524324dovre­fjellrådet1
1524474driftsrolla1
1524290drifts­einingar1
1524593effektivitetsmessige1
1524391eksplosjonsvernslova1
1524533elsedirektoratet1
1524649enkeltklientar1
1524445ervervsformål5
1524532faneføresegn3
1524531faneparagraf2
1524595fleirtalsmetoden1
1524419forbundsavtalen1
1524513forfatningslova2
1524344formuesmassen4
1524339formuesrett1
1524341formuesretten1
1524259forpliktingselementet1
1524340forpliktingssubjekt1
1524333forretningspreg1
1524526forretningsprega«1
1524561forsvarlegheitsprinsipp1
1524605forsøksavtalen1
1524331forsøksforskrifta1
1524329forsøksvedtektene1
1524311forvaltningsfenomen1
1524263forvaltningsklagesaker1
1524585forvaltningsorganers1
1524473forvaltningsorganmodellar1
1524477forvaltningsorganmodellen2
1524271forvaltningssamarbeid1
1524492forvaltningstradisjonen1
1524602forvarlege1
1524321fridomsaspektet1
1524447fullmäktige«1
1524522funksjonsfordelingsreglar1
1524488fylkeskommunemodellen1
1524424fællesskaber1
1524416förbundsdirektion1
1524412förbundsfullmäktige2
1524415förbundsstyrelse1
1524418förbundsstyrelsen1
1524400gemensam1
1524241generalføresegn14
1524525generalføresegna3
1524499generalistkommuneprinsippet4
1524303gjennomføringsansvar1
1524312gjennomsnittsrådet1
1524260godkjenningsvurderinga1
1524262grunnavtalen4
1524295grunnskole­opplæring1
1524293grunn­finansiering1
1524386hamnesamarbeid1
1524383hamnesamarbeidet1
1524385hamnesektoren2
1524318handlingseffektivt1
1524390havnesamarbeid2
1524541helseforvaltninga3
1524496høyhetsrett1
1524610informasjonsrett2
1524614informasjonsretten1
1524306informasjons­utveksling2
1524552innbyggjarkontroll3
1524478innkjøpsverksemd5
1524261innskotsplikta5
1524554innsynsbehovet1
1524524inntektssikringsansvaret1
1524305inter­­­kommunale1
1524281kartleggingsstudien2
1524598kjønns­representasjon3
1524480kjøparkommunen1
1524510klagebehandla1
1524626klagehåndteringen1
1524623klagemyndigheita1
1524622klagereglar3
1524572klientutval6
1524441kls1
1524399kommunalforbund7
1524413kommunalforbundet4
1524257kommunalförbund3
1524417kommunalförbundet1
1524410kommunalförbundslagen1
1524397kommunallagen2
1524411kommunallova3
1524336kommunallovgivinga1
1524392kommunalrettslege1
1524325kommuneansvaret1
1524590kommunedelsutval2
1524443kommunefullmaktsreglane2
1524570kommunelovproposisjonen1
1524515kommunelovutvalet9
1524467kommunelovutvalget1
1524549kommuneplikter26
1524355kommunerepresentanten1
1524348kommunestyrelova2
1524461kommunestyrelovene2
1524387kommunetilpasningslova1
1524521kompetanseforhold1
1524563kompetansemanglar1
1524439konkurrenceudsatte1
1524507konsensusprinsipp1
1524291kontraktsbaserte1
1524486kontrollinjene1
1524613kontroll­utvalet1
1524466kon­kludert1
1524462landkommunelova2
1524317landsdelsretta1
1524455landskapsförbunden1
1524408landstingene1
1524577legalkompetanse2
1524587legalkompetansen1
1524422levnedsmiddelkontrollenhed1
1524356likvidasjonsutbytte1
1524328lokalsamfunnstiltak2
1524523lovbaserte4
1524375lovedringa1
1524491lovgivarsynspunkt1
1524630lovlegskapsklage2
1524631lovlegskapsklager1
1524242lovlegskapskontroll48
1524632lovlegskapskontrollen2
1524627lovområda1
1524472lovutgreiing2
1524471lovutgreiinga1
1524244lovutgreiingsarbeid4
1524284lovutgreiingsarbeidet1
1524465lov­reglar1
1524252lov­regulerte1
1524395länsgrensene1
1524370lønnskontor1
1524639marknadsinvestor1
1524638marknadsinvestorprinsippet1
1524287metodemessige1
1524332morkommunen1
1524482myndigheitsforhold2
1524516myndigheitsforholdet1
1524384myndigheitsfunksjonar1
1524574myndigheitsområda1
1524323myndigheitsoppgåver11
1524503myndigheitstildelinga1
1524266myndigheitutøving2
1524432myndighetsudøvelse1
1524320målkonfliktane2
1524404nemndsreglement1
1524401nämnd3
1524409nämnda1
1524396nämnder1
1524279nærings­samarbeid2
1524509omgjeringskompetanse4
1524508omgjeringskompetansen2
1524285omgjeringsmyndigheit5
1524353omgjeringsmyndigheita4
1524586omgjeringsreglane1
1524511omgjeringsretten3
1524583omgjøringsadgangen1
1524584omgjøringsreglene1
1524557omgrepsavklaring1
1524558omgrepsavklaringar1
1524647omredigeringar1
1524440opgaveområder1
1524366oppseiingstidspunktet1
1524528organisasjonsalternativ1
1524247organisasjonsmodellane4
1524642organisasjonstilbod1
1524502overordningsforhold8
1524506parkeringsvedtekter1
1524460partisamansetjinga1
1524343partsevne4
1524559partsforholda1
1524428personalretslige2
1524539personvernlova5
1524363planleggingsmyndigheit1
1524619prosessdyktig1
1524347påverknadsformer2
1524514rammelovgivinga1
1524534regelsetta14
1524313regionrådssamarbeida2
1524402regressrett3
1524469rekneskapsmedarbeidarane1
1524611rekneskapsrevisjon2
1524625representasjonskravet2
1524334rettsfellesskapar1
1524498rettstryggleiksspørsmål2
1524453revisionsnemnd1
1524451revisionsnämnd1
1524600saksbehandlarrutinar1
1524562saksbehandlingsprosedyrar3
1524588saksbehandlings­reglane1
1524485samarbeidseininga6
1524267samarbeidskommunen67
1524274samarbeidsmotiva2
1524316samarbeidssaker1
1524282samarbeidssamanslutningar2
1524289samarbeidssektorar2
1524609samarbeids­avtalen3
1524300samarbeids­viljen1
1524429samarbejder2
1524294samfunns­interesser1
1524449samkommunane4
1524330samkommunes1
1524264samkommunesamarbeidet1
1524243samkommunestyret17
1524617samkommune­modellen1
1524616samordningseffekt1
1524551samordningsreglar1
1524296sam­arbeida1
1524389sam­arbeide1
1524304sandas1
1524438seisast1
1524468selskapslov5
1524352selskapslovgiving11
1524256selskapsmodell2
1524248selskapsmodellar7
1524476selskapsmodellen1
1524444selskapsskipingar2
1524489serviceytingar1
1524342sivilprosessuell1
1524458sjukehuskommune1
1524457sjukvårdsdistrikten1
1524394sjukvårdslagen1
1524406sjukvårdsområdet1
1524421skatteministeren3
1524420skattestyrelsesloven1
1524454skattleggingsmyndigheit1
1524497skjønsområdet1
1524456specialomsorgsdistrikten1
1524414spesialkommune1
1524644spesiallovene1
1524269spesialmerknader1
1524250spesialregulere7
1524268spesialreguleringar2
1524335spesialregulert2
1524249statsstøtterettsleg3
1524530statsstøtterettslege4
1524425styrelsesloven1
1524358styrevedtektene1
1524592styringshøva2
1524360styringskompetanse1
1524359styringskompetansen2
1524470styringslinjene1
1524251styringslinjer2
1524426styringslova9
1524634støttebegrepet1
1524484støttetenestepreg1
1524434særkommune1
1524518særlovgivningen3
1524519særlovsbestemmelser2
1524373særlovsføresegner2
1524591særlovsnemndene1
1524435særlovsområde1
1524403tannpleietenester1
1524536teiepliktføresegnene1
1524537teiepliktreglar3
1524481temavala1
1524633tenestekonsesjon5
1524372tenesteleveranseavtale1
1524275tenestesamarbeida3
1524653tilsynsføresegnene2
1524548tilsynsutvalget1
1524378tobakkskadelova4
1524379tobakkskader2
1524479topartsforhold1
1524288total­kartlegging1
1524283trøndelagsrådet4
1524337ulovfest4
1524505ulovfeste3
1524272ulykkesvern5
1524628underinstanskompetanse1
1524376undersøkelsesmuligheter1
1524637undertakings1
1524299utgifts­fordeling1
1524362uttreding12
1524615utvalsstruktur1
1524307ut­fordringar1
1524594valførleiksreglane2
1524596val­periode1
1524606vederlagsbetaling1
1524589vedtaksførleik4
1524450verksemdområde3
1524542verksemdoverdraging5
1524369verksemdsformene1
1524246verksemdtypar2
1524568vertkommunesamarbeid1
1524612verts3
1524555vertskommuneadministrasjonen12
1524603vertskommuneforsøka2
1524608vertskommunekommunemodellen1
1524624vertskommuneløysinga2
1524338vertskommuneløysingar2
1524265vertskommunemodellane30
1524556vertskommunemodellar11
1524254vertskommuneordning1
1524255vertskommuneordningar6
1524597vertskommuneorganisasjonen2
1524579vertskommunes1
1524276vertskommunesamarbeida2
1524575vertskommunesamarbeidsmodellane1
1524538vertskommune­modell1
1524292vertskommune­ordningar1
1524308verts­kommune­modell1
1524309verts­kommune­samarbeida1
1524650vidaredelegere1
1524567vidaredelegering1
1524580videredelegasjon1
1524578videredelegeres1
1524302viljeserklæringa1
1524601virketidspunkt1
1524297weigaard1
1524314årssyklusar1
1524351økonomiføresegnene2