Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 77,2005-06: Ot.prp. nr. 77 (2005-2006) Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.05.2006

Av i alt 6912 ordformer var 321 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1523913aksjars1
1523905andelshaverne1
1523878anteke4
1523623arbeidsavkastinga1
1523630arb­eidstid1
1523631arb­eids­tid1
1523672avgiftsatsen1
1523767avgiftsfrådraget1
1523739avgiftsleggjast10
1523720avgiftsmyndigheita3
1523754avgiftsrekning2
1523748avgiftsrepresentant4
1523808avgiftsunntak7
1523818avgiftsunntaka1
1523836avgiftsunntaket12
1523770avgrensingsvanskane2
1523618avkastingsgaranti1
1523911bokføringsplikt5
1523686botnbeløp2
1523661bruttonivået1
1523658bunnbeløp1
1523868bustaddelar2
1523791campingplassverksemd2
1523793campingplassverksemder2
1523644deltakarlika1
1523604deltakarlikna53
1523642deltakerlikna10
1523632deltidsinnsats1
1523875demningsverk1
1523863distribusjonsanlegg1
1523722dokumentavgiftsreglane1
1523892drøftelsen1
1523858eiendomsskattegrunnlaget2
1523880eiendomsskatteloven3
1523888eiendomsskattelovens1
1523860eiendomsskattetakseringen2
1523854eiendomsskatteutvalget3
1523898eiendomsskatteutvalgets1
1523891eigedomskatteutvalet1
1523856eigedomsskatteliste2
1523862eigedomsskattepliktige7
1523867eigedomsskattesatsar2
1523921eige­domsskatt2
1523813einingsregisterloven6
1523615einpersonføretak3
1523622einpersonsføretak1
1523703enorge2
1523894favoriseres1
1523708feilregistrering3
1523851fjerneleverast2
1523699folkeregisterforskrifta1
1523698folkeregistermeldingane4
1523715folkeregistermeldingar1
1523707folkeregistermyndigheitene4
1523714folkeregisterstyresmaktene1
1523830forhandlingstenestene1
1523829forhandlingstenester1
1523633forholdsmessigsprinsippet1
1523903formuesandeler1
1523907forsikringslov1
1523906forsikringslova31
1523602forsikringsloven13
1523682forskottstrekket1
1523678forskuddstrekk3
1523681forskuddstrekket1
1523823fristående2
1523765fritidseigendom1
1523777frådragrett2
1523779frådragsført5
1523824fysiska1
1523700fødselsforskrifta1
1523711fødselsmeldingar3
1523650førsørgjer1
1523647grensane1
1523685grensebeløp1
1523827handledning1
1523723henvisningane1
1523757hotellvirksomhet3
1523893hovedprinsipp1
1523897hovedsynspunkter1
1523895hovedvirkning1
1523737hovudtenesta6
1523669hovudytinga2
1523902hypotekforeninger1
1523608hyretillegg23
1523684hyretillegget7
1523802hyttebyggjare2
1523773ikrafttredinga2
1523810ikrafttredingsdatoen3
1523704informasjonssending1
1523852innførselsavgift2
1523914inngangsverdi1
1523718innløysingstilfella3
1523721innløysingstilfelle1
1523617innskotsfond3
1523625innskotsgrunnlag1
1523628innskotsnivået1
1523636innskotsordningar2
1523641innskottspensjon1
1523922innskudds­pensjonsloven1
1523904inntektsandeler1
1523613inntektsfrå­drag1
1523876jordbruksrelatert1
1523825juridiska1
1523789justeringsføresegner4
1523697kjøpskostnader1
1523869kommunegrensane2
1523835konkurransenøytralitet8
1523847konkurransevridingane2
1523815konkurransevridingseffekt2
1523740konkurransevridingseffektar4
1523840konkurransevridingseffekten2
1523838konkurransevridingsproblematikk2
1523886konsulateigedomar1
1523769kontrollmuligheitene1
1523901kredittopplysningsvirksomhet2
1523879kvitsøydommen1
1523887landbruksfritaket1
1523882lasteplasser1
1523774leigevederlag2
1523609likningsstaden2
1523865likskapsomsynet1
1523635livrentar2
1523883lovforarbeider1
1523724lovhenvisningar1
1523884lufthamnselskap1
1523842læringseffekter2
1523687lønnsoppgave2
1523799meirproveny2
1523812meirverdiavgiftloven2
1523776meirverdiavgiftsbeløp2
1523832meirverdiavgiftsdirektiv1
1523764meirverdiavgiftsfordelar2
1523612meirverdiavgiftsføresegnene2
1523788meirverdiavgiftsføresegner2
1523750meirverdiavgiftskostnaden2
1523746meirverdiavgiftskostnader2
1523771meirverdiavgiftsleggjast1
1523728meirverdiavgiftslovgivinga1
1523744meirverdiavgiftssystem2
1523806meirverdiavgiftsunntak1
1523611meldeform23
1523702meldingsform1
1523712meldingstypen1
1523670mellomsats5
1523762merverdiavgiftsplikt1
1523758merverdiavgiftsplikten1
1523828mervärdesskatt1
1523820mervärdesskattelagen3
1523627minstekravene2
1523831momsloven1
1523646motsvaras1
1523657motverkas1
1523674naturalytinga2
1523696nettolikning1
1523691nettometode1
1523752nullsatsast2
1523751nullskattleggjing2
1523709nytteverda1
1523816næringsvilkåret2
1523760nøytralitetshensyn1
1523792nøytralitetsomsyn2
1523859offentligrettslige2
1523786omgåingsfaren2
1523794omsetningskjeden2
1523811omsetningsomgrepet3
1523899omsetningsverdiar1
1523766oppføringskostnadene2
1523768oppføringskostnader3
1523807oppgjørsmåtane2
1523710oppgåvegivar3
1523701oppgåvegivarane7
1523610oppgåvegivarar7
1523797oppkrev2
1523778oppkrevjast2
1523738oppkrevje6
1523763oppnåase1
1523850opprettaren2
1523705overformynderiene1
1523733overnattingstenesta16
1523743overnattingsteneste2
1523729overnattings­tenester1
1523601pensjonsforetak12
1523654pensjonsinntektar4
1523620pensjonslovene3
1523637pensjonsspareordningar1
1523877produksjonsbygningane1
1523909prosentlikning2
1523668provenyaukinga1
1523801provenyberekninga2
1523853provenykonsekvensar2
1523798provenyoverslag2
1523800påløypt2
1523918realisasjonsprinsippet1
1523814registreringseiningane2
1523775registreringsgrensa3
1523606rehabiliteseringspengar1
1523753reisetenester2
1523713ressursinnsparing2
1523731romprisen9
1523756romutleie3
1523735romutleiga2
1523841rådgivningsvirksomhet2
1523706sakshandsamingssystema2
1523785saldoavskrivingane2
1523784saldoavskrivne2
1523855satsreglane2
1523861satsstruktur2
1523849selskapsdeltakarane3
1523692selskapsoppgåva2
1523817sjølvkostbasis2
1523605skatteavgrensing9
1523665skatteavgrensinga5
1523653skattebegrensing7
1523640skattefavoriseringa1
1523639skattefavori­seringa1
1523629skattelovreglane1
1523664skattenedsetting1
1523616skattepliktiges1
1523866skattetakstvedtekter1
1523634skatte­favoriseringa1
1523900skattøyret1
1523873skipsvervar1
1523693skjermingsfrådrag1
1523694skjermingsfrådraget1
1523603skjermingsmetoden5
1523695skjermingsrenta2
1523896skogbrukseiendommer1
1523675sokkelarbeidarane3
1523676sokkelinnretning4
1523626sparingshøvet1
1523805standardsatsen4
1523648stønadsmottakarens1
1523846subjektkrinsen6
1523655sykepengar1
1523915tilbakehaldt1
1523857tilleggsliste2
1523732tilleggsytinga2
1523730tilleggsytingane2
1523822tillhandahålls1
1523716tinglysingstidspunktet4
1523881tjensteytende1
1523821tjänster2
1523649tolvmånadersperiode5
1523717tomteeigedomen1
1523683trekkfri1
1523656trygdeavgiftsplikta1
1523673trygdeavgiftssats1
1523671trygdeavgiftssatsane1
1523843ubetydelegheitsregel2
1523662uføredekning5
1523663uføredekningar1
1523607ufør­epensjon1
1523727uklarleikane1
1523845unntaksordninga4
1523736unntatte2
1523679utgiftsgodtgjørelser2
1523759utleieformål1
1523761utleievirksomheten1
1523804utleigetenester2
1523780uttaksavgiftsleggjing2
1523781uttaksmeirverdiavgift2
1523844vaktmesterordning2
1523874vassfallstykke1
1523719vedtaging1
1523680verdsettelse1
1523745vidarefakturere2
1523795vidareforhandlar2
1523796vidareforhandlaren2
1523848vridingane2
1523651ytest1
1523920­eige­domsskatt1
1523837økonomiforbundet6