Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 75,2005-06: Ot.prp. nr. 75 (2005-2006) Om lov om endringar i jordlova mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.05.2006

Av i alt 2282 ordformer var 108 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1523583avrensavtala3
1523582avrensordning1
1523566avrensordninga5
1523520avståelse1
1523527bortleie1
1523531bygselbruk2
1523578dekstrin6
1523494delingsføresegna3
1523599delingsvilkår1
1523523driftsforholda1
1523533driftsmoglegheiter1
1523511eiendomsoverdragelser1
1523551eigedomstileigning2
1523556eigedomstileigninga2
1523594eksportrestitusjon3
1523522ekspropriasjonsadgang1
1523521ekspropriasjonsadgangen2
1523537ekspropriasjonshjemmelen2
1523538ekspropriasjonshjemmelens1
1523536eksproprieres1
1523595frihandelsstatus1
1523585gartneriprodukter1
1523508helhetsløsninger1
1523544husmannsparagrafen1
1523573importregulerte1
1523567inførselforbud1
1523569innførselforbud1
1523540innløsningsrett2
1523514jordfondseigedomane2
1523550jordfondseigedomar3
1523512jordformidling1
1523530jordlovkomiteen1
1523495jordsøkjarar1
1523498jordsøkjaren1
1523597landbruksbankens1
1523534landbruksressursar3
1523492leilendingsbruk11
1523532leilendingsvilkår1
1523545lovgivingspolitiske1
1523539lovgivningsmessig2
1523541lovgivningspolitiske1
1523517mellomfinansiere1
1523525minnelige1
1523542minstevilkårene1
1523549odelsfri4
1523552odelsfrigjere7
1523555odelsrettshavarane13
1523493odelsrettslege4
1523570oppkrevjing2
1523553oreigningsføremål3
1523516oreigningsheimelen10
1523548oreigningsheimlane1
1523524oreigningsordninga1
1523518oreigningssøknader1
1523590pelsdyrseljarar2
1523587pelsdyrskinn8
1523588pelsdyrskinnmarknaden1
1523565potetmjøllova4
1523579potetmjølproduksjon1
1523497prisrundskriv1
1523563pristilskota4
1523559pristilskotsordningane1
1523572prisutjamningsbeløp1
1523581produksjonskvotene1
1523580produksjonskvoter1
1523576reintjuveri2
1523547rettstilhøvet2
1523546råderettar2
1523593råvareprisutjevning1
1523513samferdselsjordskifte1
1523515skogbrukseigedom10
1523598statsstilling2
1523510strukturmotiverte2
1523509strukturmålsetjingane1
1523589svakheitar2
1523591særsregulering2
1523558tilskotsbeløpa1
1523562tilskotsfastsetjinga1
1523560tilskotsformidlar2
1523561tilskotsformidlinga4
1523564tilvirkning7
1523568ustemplet2
1523571utjamningsbeløp2
1523529vanhevdsføresegna2
1523528vanhevdsparagrafen2
1523496verdsettingsprinsippa1
1523600­forslag1
1523526årskontrakter1