Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 64,2005-06: Ot.prp. nr. 64 (2005-2006) Om lov om endringar i pasientrettslova og biobanklova (helsehjelp og forsking - personar utansamtykkekompetanse)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.04.2006

Av i alt 8912 ordformer var 254 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1523143akutthjelpføresegna1
1523144akutthjelpsituasjonar1
1523069akutthjelptilfelle1
1523067alderdomssvekking1
1523076aldersheimsavdelingar1
1523092ansvarsavklaringar2
1523052ansvarsomgrepet1
1523140antesipert4
1523101arenauavhengig1
1523233ashingdane2
1523068autonomiperspektivet1
1523259autorisasjonsprosedyren1
1523245behandlingsbiobankar1
1523240biobankar3
1523037biobanker2
1523045biobanklov1
1523029biobanklova50
1523251biobankmateriale11
1523280biobankmaterialet2
1523243biobankverksemda1
1523046biomedicine1
1523036biomedisinkonvensjonen15
1523260cioms1
1523093diagnosebaserte1
1523129diagnosegrupper1
1523032diagnoseuavhengig3
1523128diagnoseuavhengige1
1523177døropnaralarmar1
1523080enkeltbebuarar1
1523197etterkontrollere4
1523048europarådsprotokollen1
1523224evnesvikten1
1523175faresituasjoner1
1523279formålsløst1
1523051forordner2
1523242forskingsbiobank5
1523039forskingsbiobankar5
1523266forskingsdeltakar1
1523253forskingsdeltakarar1
1523042forskingsdeltakaren2
1523257forskingsprotokollen1
1523137forsvarlegheit6
1523134forsvarlegheitskravet7
1523095forsvarlegheitsstandard1
1523255forsøkspersonars1
1523186forvaltingslovsystemet1
1523183forvaltningsvirksomhet1
1523282fo­rskinga1
1523230fridomskrenkinga20
1523226fridomskrenkingsperspektiv1
1523227frårøvast1
1523075funksjonsevnene3
1523239føreseielegheita1
1523162gjennomføringstiltak12
1523135habiliterande1
1523204hastetilfelle1
1523262helsebehova2
1523119helsebevarende2
1523058helselovgivingssystemet1
1523241helseregisterlova7
1523049helserettsleg4
1523132helserettslege1
1523094helserettssystemet1
1523221helsestandard2
1523054helsetenesteområdet2
1523043helsetilsyna4
1523087helse­tenesta2
1523223herczegfalvy1
1523066hovudmanglane1
1523136hudinfeksjon1
1523127informasjonsform1
1523170integritetskrenkjande2
1523283iverksetjingsføresegna2
1523172kdv1
1523273kommunenesektoren1
1523153kommunetenestelova2
1523219konvensjonsføresegnene4
1523263legeforeiningar1
1523152liggjesår1
1523231lovlegheitskravet1
1523277lovområde5
1523238lovteknikken2
1523159lækjemiddelforma1
1523160lækjemidlet9
1523184medisinfaglig1
1523269meirbelastinga4
1523225menneskerettsomsyna1
1523218menneske­rettane2
1523108mentalvårdslagen1
1523109missbrukarvärd1
1523125modnaden1
1523086motsand1
1523141motstandssituasjon1
1523123motstandssituasjonane1
1523163nødhandling1
1523167nødreglane1
1523166nødrettslege1
1523168nødrettsliknande1
1523200ombodskollegiet1
1523117omsorgsplikten1
1523278omsorgsrelaterte4
1523126omsorgsspørsmål1
1523276over­prøving1
1523265partnarskapsliknande2
1523194partnerskapslignende1
1523272pasientjournalforskrifta1
1523103pasientrettslov1
1523182pasientrettslovområdet1
1523192pasientrettslovsystemet2
1523178passeringsalarmar1
1523104patientens1
1523113patienters1
1523180personvernsomsyn1
1523206praktiserbart2
1523118presumerast3
1523249presumert4
1523213prioriteringsoppgåve1
1523261profesjonsnormer1
1523236proporsjonalitetskravet1
1523237proporsjonalitetsvurderinga1
1523116psykiatrilovgivinga1
1523191pårøranderolla1
1523120rehabiliterende2
1523050representasjonsreglane3
1523030representasjons­reglane1
1523114retsstilling1
1523072rettsavgrensande2
1523053rettsavgrensingar2
1523122rettslov1
1523064rettsperspektiv1
1523062rettsvernmessig2
1523065rettsvernmessige1
1523063rettsvernomsyn1
1523185rettsvernomsynet1
1523198rettsvernsgaranti3
1523033rettsvernsgarantiane3
1523099rettsvernsgarantiar3
1523100rettsvernsmessig1
1523208rettsvernsmessige2
1523215rettsvernsomsyn1
1523201rettsvernsomsynet1
1523196rettsvernsperspektiv1
1523091rettsvernverdiar1
1523264risikoauken4
1523098rusmiddelmisbrukar1
1523106rättigheter1
1523034rørslehindrande18
1523130samtykkeevna2
1523038samtykkeføresegnene6
1523244samtykkeføresegner1
1523044samtykkekompetansen26
1523142samtykkekompetent12
1523220samtykkeprinsippet1
1523059samtykkereglane3
1523248samtykkets2
1523281samtykke­kompetanse1
1523179sengealarmar1
1523174sengebelte1
1523073sengehest5
1523089situasjonsbeskrivingane1
1523250sjukestuer1
1523110smitsamma1
1523199sosialombodet1
1523111specialomsorger1
1523207spesialføresegner2
1523031spesialreglane2
1523105ställning1
1523193sykehusetinnlandet1
1523147sårbetennelse1
1523187særbehova2
1523258særområde1
1523275tannehelseundersøking1
1523070tannhelseproblematikk1
1523088tannhelsetenestelova4
1523149tannhelsetilstand1
1523121tenestelov1
1523156tenestemottakarens1
1523150terminalpleie1
1523165tilbakehaldinga2
1523171tilbakehaldingsvedtak1
1523205tilsynslovgivinga1
1523096tilsynsreglar3
1523235tryggingsmekanismar4
1523222tvangsaspekt1
1523214tvangsbehandlingsvedtak1
1523157tvangsdefinisjonar1
1523074tvangsdusjing1
1523202tvangslov3
1523161tvangsmiddelformål1
1523267tvangsomgrep1
1523155tvangsomgrepet3
1523146tvangsreglar1
1523077tvangstiltaket1
1523209tvml7
1523234ulterior1
1523271underdokumentasjon1
1523148undersøkingsstadiet1
1523228unsound2
1523169utgangshindrande3
1523270utgiftsoverslaga1
1523112utvecklingsstörda1
1523189vedtakskompetansen14
1523131verjemålslovgivinga1
1523229winterwerp1