Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 57,2005-06: Ot.prp. nr. 57 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 61 om felles regler for det indre marked for naturgass, i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) og i somme andre lover

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.04.2006

Av i alt 1393 ordformer var 44 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1522943avgrensingslinje1
1522932energimarkedspakken1
1522959føre­monene2
1522934gassmarknadene5
1522957gassmark­nadsdirektiv2
1522966gassrørleidningsnett1
1522950gassrøyrleidningsnett4
1522958gassrøyrleidningsnettet2
1522949høves­vis3
1522960konsesjonssystem5
1522968kontinentalsokkellova25
1522967kontinentalsokkelloven3
1522947naturgassforening24
1522965naturgassforskrift2
1522948naturgasslov4
1522945naturgasslova46
1522953naturgassmarknad2
1522954naturgassmarknaden4
1522963naturgassverksemd4
1522935nedstraumsgassmarknaden1
1522955nedstraumsmarknaden2
1522951oppstraumsaktivitetar2
1522969oppstraumssektoren1
1522970petroleums­loven1
1522940regulatorfunksjonane1
1522956regulatorfunksjonen6
1522931regulatorgruppe1
1522952regulatoroppgaver2
1522941regulatoroppgåvene1
1522937selskapsmessig3
1522944sokkelloven1
1522938tenesteplikter2
1522962tryggleiksregulering2
1522964tryggleiksreguleringa2
1522961tvisteløysingsfunksjonen4
1522942tvisteløysningsfunksjonen1