Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 56,2005-06: Ot.prp. nr. 56 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 33 om ­Opplysningsvesenets fond

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.04.2006

Av i alt 677 ordformer var 4 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1522923inflasjonssikrast1
1522925inflasjons­sikring1
1522922mark­nadsverdien3
1522921skogbrukseigedommar1