Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 9,2004-05: St.prp. nr. 9 (2004-2005) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 790/2004/EF av 21. april 2004 om fastsetjing av eit fellesskapshandlingsprogram for å fremje europeiske organ på ungdomsområdet (programmet for ungdomsorganisasjonar)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 05.11.2004

Av i alt 364 ordformer var 5 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1522838ungdomsforumet2
1522841ungdomsutvekslingsprogrammet1