Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 61,2004-05: St.prp. nr. 61 (2004-2005) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 456/2005/EF av 9. mars 2005 om fellesskapsprogrammet for å fremje europeisk digitalt innhald i globale nett (eContent plus )

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.05.2005

Av i alt 561 ordformer var 10 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1522560fellesskapsprogramm2
1522564innhaldsområdet1
1522565programdeltaking2
1522562støttedelen2
1522567vevsider1