Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 53,2004-05: St.prp. nr. 53 (2004-2005) Endra plan for utbygging og drift av Statfjordfeltet og plan for anlegg og drift av Tampen Link

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 22.04.2005

Av i alt 2528 ordformer var 336 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1522338aktivitetsforskrifta4
1522375alarp1
1522183alterna­tivet1
1522412ankerliner1
1522344arbeidspakkar1
1522304areal­beslag1
1522129avgrensingslina2
1522258avhøyringsfråsegnene1
1522283avleiringspotensial1
1522278avleirings­hemmarar2
1522280avleirings­problem1
1522330bakteriesamfunnet1
1522174betongplattformer1
1522150boreaktivitetar3
1522176borefunksjonar1
1522310boreselskap1
1522181brentfeltet1
1522169brentgruppa9
1522378brønnaktivitetane1
1522277brønnaktivitetar1
1522379brønnintegritet1
1522203brønnoperasjonsplanen1
1522324btex1
1522315cateringpersonell1
1522134centrica1
1522390conoco­phillips2
1522149ctour10
1522235dekksmodifikasjonar1
1522456deltakardel2
1522457deltakardelen4
1522192designlevetidene1
1522172direk­toratet1
1522303dispergert5
1522371dokumentasjons­omtalen1
1522314drifts­fasen2
1522332eif7
1522442eksportalternativet1
1522421eksportløysing1
1522386eksportløysinga2
1522450eksportsystema1
1522323etylbenzen1
1522264faklingsratar1
1522445feltoperatørane2
1522177ferdigprosesserer1
1522387ferdigstillingsdatoen1
1522403ferdigstillings­datoen1
1522360forkastingane3
1522223forkastings­analysen2
1522343for­betring1
1522447gasseksportløysingar1
1522141gasseksportrørleidning1
1522319gasseksportrørleidningen2
1522240gasseksport­løysinga1
1522402gassfyllinga4
1522261gassinjeksjonen1
1522228gasslyft1
1522206gassmetting1
1522433gassrørleidningar2
1522201gassrørleidningen2
1522423gasstransportløysing2
1522443gasstransportløysingane3
1522191gasstransportløysingar2
1522186gass­eksportinnretningar1
1522123gass­eksportrørleidningen1
1522268gjen­vinningsanlegg1
1522366god­kjenning1
1522410habitatdirektiv4
1522234hovudkontraktene1
1522227hovudmilepålar1
1522285hydro­syklonar1
1522453idunfeltet1
1522409influensområdet1
1522427inngangskapasitet1
1522255inn­retningane1
1522175installa­sjonane1
1522237invester­ingane1
1522452kapasitetsoptimalisering1
1522406kapitalelementet2
1522325karboksylsyrer4
1522320kjemikalbruk2
1522416kjemikalforbruk1
1522408kjemikalforskrifta1
1522333kjemikalleverandør1
1522417kjemikalleverandørar1
1522276kjemikalrestar2
1522335kjemikal­produsentane1
1522352konsekvensutgreiingsprosessen3
1522339konsekvens­utgreiingar1
1522305konsumbasert2
1522194kontraktsstrategien1
1522435korrosjonsvernsystemet1
1522294kostnadseffektivi­teten1
1522178lagringssenter1
1522345leverandørnettverk2
1522139lågtrykksproduksjon5
1522229lågtrykks­produksjon1
1522147lønnsemdsanalysen1
1522204mak­simere1
1522271miljøkostnadseffektivitet1
1522284miljø­eigenskapar1
1522184miljø­messige2
1522230modifikasjonsarbeida1
1522185modifikasjonsarbeidet4
1522244modifikasjonsprosjekt1
1522364nedblåsinga1
1522250nedsideutsikter1
1522253nedstengingsprosess1
1522196nedstengingstidspunkt1
1522142nedstengingstidspunktet1
1522419neglisjerbare1
1522397nlgp2
1522286nullskade­filosofien1
1522365nød­vendige1
1522247nøkkelparametrane1
1522309offshoreoperasjonar1
1522166oljeførande3
1522207oljeproduksjonsprofilane1
1522355oljesølhendingar1
1522302oljevedheng4
1522233om­fanget1
1522439oppknytingspunkt1
1522370opplysningsforskrifta1
1522372opplysningsplikt­forskrifta1
1522388oppstartsdatoen2
1522216oppstarttidspunktet2
1522257opp­følginga3
1522308opp­gåver4
1522144optimaliserast3
1522193optimaliseringar1
1522187produksjonsbrønnar9
1522145produksjonserfaring5
1522311produksjonsmateriell2
1522451produksjonsregularitet2
1522430produksjonsstrategi1
1522281produksjonsstraumen2
1522422prosesserast1
1522424prosesseringssystemet1
1522282prosess­anlegga1
1522241prosjektreserve2
1522367rammeforskrifta4
1522224regionalstudien1
1522441regularitetsanalysane1
1522205reser­voara1
1522219ressurseffekten1
1522173ressursgrunn­laget1
1522381ressurs­forvalting1
1522254retnings­liner3
1522245retts­havarane1
1522135retts­havarar1
1522394rikgassrør1
1522384rørleidning13
1522407rørleidningsprosjektet1
1522413rørleidningstilkoplingar1
1522437samsvarsvurdering1
1522299sandkontrolltiltak1
1522342sandkontrollutstyr1
1522298sandproduksjon2
1522300sandproduksjonen2
1522301sandreinseanlegg4
1522167sandsteinslag3
1522340sand­reinseanlegg1
1522208satellittfelta1
1522455sdøes2
1522226seinfaseproduk­sjonen1
1522429seinfaseprosjekt3
1522143seinfaseprosjektet20
1522289seinfase­prosjektet2
1522269sein­fasen3
1522295sein­faseprosjektet1
1522127sfb16
1522128sfc14
1522221simulerings­modellen1
1522420slangeformasjon1
1522418sluttdeponeringa1
1522415sluttdisponering1
1522182sluttprosessering1
1522454sokkelaktiviteten1
1522168statfjordformasjonen6
1522130statfjordtraktaten3
1522383stortings­proposisjonen1
1522124stor­tinget4
1522218styres­maktene2
1522348sysselsetjingsbehov4
1522318sysselsetjingsverk­nader1
1522262tampen­området1
1522404tarifforskrifta4
1522395tilknytingsmodifikasjonar2
1522401tilknytningsrørledninger1
1522252tofasa1
1522322toluen1
1522220totaleffekten1
1522212trykkdata2
1522361trykkeffektane1
1522213trykkommunikasjon2
1522209trykksenking1
1522214trykksenkinga1
1522225trykkutvikling1
1522363trykkutviklinga1
1522137trykkvedlikehald4
1522222trykk­effektane1
1522199trykk­vedlikehald1
1522392undervassaktivitet2
1522411undervassinstallasjonar5
1522357utbyggingstekniske3
1522428utgangskapasitet1
1522440utilgjengelegbidraget1
1522273utslepps­reduserande1
1522210utvinningsgrad4
1522136utvinningsstrategi2
1522170utvinningsstrategien7
1522200vassinjeksjonen2
1522138vass­injeksjonen1
1522313vedlikehaldsmateriell1
1522449vedlikehaldsperiodar1
1522400vernestruktur1
1522446volumnomineringa1
1522263­akkumulerte1
1522146­brønnar1
1522133­conocophillips1
1522165­deltakardelane1
1522157­departementet6
1522195­endringar3
1522266­faklingsmengder1
1522265­faklingsraten1
1522396­fergus1
1522359­forkastingsanalyse1
1522369­forsvarlege1
1522317­forsyningsbåtar1
1522189­gjennomføringa1
1522336­høyringsinstansane1
1522321­implementering1
1522316­inkludere1
1522290­installerast1
1522239­investeringar1
1522334­kjemikal1
1522328­kjemikala2
1522353­konsekvensutgreiinga1
1522337­konsekvensutgreiingar1
1522346­kontraktar1
1522358­leddet1
1522259­leggjast2
1522270­liggje1
1522287­medrekna1
1522238­milliardar2
1522188­minkar1
1522267­operasjonstrykk1
1522327­optimalisere1
1522217­optimalisering1
1522215­planane1
1522374­praktisk1
1522132­production1
1522190­prosessering1
1522350­prosjekt1
1522297­reinsing1
1522231­reservoara1
1522356­reservoarmessige1
1522380­sensitivitetsanalysar1
1522159­shetland1
1522326­stadfester1
1522148­statfjord6
1522126­statfjordfeltet2
1522156­statoils1
1522131­styresmakter1
1522351­sysselsetjingsverknader1
1522202­tampen2
1522211­tampenområdet1
1522296­tidlegare1
1522347­tildelinga1
1522389­tilknytningsrørledninger1
1522171­tilleggsproduksjonen1
1522382­tilslutning1
1522368­utbygginga1
1522155­utbyggingsfasen1
1522341­utbyggingsplanen1
1522331­utrekningar1
1522158­utvinningsløyvet1
1522179­utvinningsstrategien2
1522329­vurderer1
1522197­vurderinga2
1522232­vurderingar8
1522248­økonomien2
1522414økotoksikologiske1