Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 49,2004-05: St.prp. nr. 49 (2004-2005) Om løyve til overføring av vatn gjennom bygging av ein tunnel mellom Breidalsvatnet og Raudalsvatnet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.03.2005

Av i alt 1863 ordformer var 138 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1522034anleggstad1
1522021arealutbreiing1
1522026blakking1
1521985brefelt1
1522058breidalsdammen2
1522081breidalssida1
1521993breidalsvatn4
1521966breidalsvatnet60
1522022breidalvatnet1
1522046breiddalsmagasinet1
1522052breiddalsvatnet1
1522001brukerinteressene1
1521970brukseigarforeining2
1522067bøvri1
1522004camperande1
1522103døgnvariasjoner1
1522033energisystmet1
1522028ferdigplanerast1
1522025finstoffet2
1521997flaumbuffer2
1521996flaumtapet3
1522016formtilpassa1
1522010framrustedalen8
1522017framrusteelv1
1522018framrusteelva1
1522019framrustesæter1
1522009fullbrofilboring1
1522073fyllingsmønster1
1522043følgebrev1
1522007gjeterhytter1
1521987grotlivatnet3
1522102hovudtappinga1
1522011hovudtippen4
1522061høgdekotene1
1522062høgdesystem1
1521975inngrepsmessig2
1522055konsesjonavgift1
1522012konsevensjonell1
1521972kotehøgder2
1521979kotenivå3
1522087kulturminneseksjonen1
1522024kvabb1
1522029lokaliseringsstadane1
1521994lokalklimatisk2
1521971lågenvassdraget2
1522100magasinvolum3
1522049manøvereringsreglementet1
1522080massedeponia1
1522008massevolum1
1522013massevolumet1
1522072minstevassføringspålegget1
1521984måråe4
1522064nettoauken8
1521977nordoverføringa1
1521969ottadalføret4
1521976ottaelv8
1522071overføringsprosjekt1
1521982overløpssituasjonar2
1521967planendringssøknad2
1521978primærformålet2
1521974proposisjoner1
1522093raudalsdammen1
1521968raudalsmagasinet7
1522015raudalssida2
1522059rauddalen1
1522040rauddalsvatnet1
1521998reguleringshøgdene1
1522056reiselivsstrekningane1
1522090resipientforholda1
1522091resipientkapasitet1
1522094restfelt1
1521990restfeltet3
1522089riggområda1
1521980samanlaupet6
1521992samanløpet1
1522047samnd1
1522066skjøli1
1522104skjønnsavgjerder2
1522086standardvilkåret1
1522023steinstorleikar1
1522069steinvolum1
1522063tilleggsproduksjonen2
1522032tippvolumet1
1522053tunnellmasser1
1521973underkapitel1
1522051usamnd1
1522078utbyggingskommunen1
1522005vassdekking1
1522003vassdekt2
1522054vassdragstyresmaktene1
1522096vassføringsregimet1
1521991vassføringssituasjon1
1522074vasskraftmeldinga1
1522057vasspeil1
1522048vassregimet1
1522006vasstandskurva1
1522101vasstandskurve1
1522002vasstandsnivå1
1521995vasstandsnivået2
1521986vasstilskot1
1522077verdskapinga2
1522075vilkårssett2
1522084vintertappinga1
1521989vuluvatnet1
1522068åfotgrovi1