Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 45,2004-05: St.prp. nr. 45 (2004-2005) Om samtykke til godkjenning av ei avgjerd i EØS-komiteen nr. 23/2005 av 8. februar 2005 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 851/2004/EF om skiping av eit europeisk senter for førebygging av og kontroll med sjukdommar (smittevernbyrået)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 11.03.2005

Av i alt 418 ordformer var 8 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1521961bidragsnykelen1
1521959folkehelseinstitusjonar1
1521958næringsmiddeltryggleik6
1521957regelverkskompetanse5
1521960smittevernsbyrået1