Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 43,2004-05: St.prp. nr. 43 (2004-2005) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 157/2004 av 29. oktober 2004 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004 om forsikringskrav for luftfartsselskap og luftfartøyoperatørar

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 04.03.2005

Av i alt 455 ordformer var 26 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1521954ansvarssummane2
1521930forsikringskrav8
1521955forsikringsplikta2
1521953forsikringssummane4
1521951forsikringssummar1
1521948fraktførarar3
1521946gjennomføringsstyresmakta1
1521935luftfartsselskapa4
1521942luftfartsselskapet4
1521936luftfartøyoperatørane3
1521931luftfartøyoperatørar13
1521944luftfartøyoperatøren1
1521943luftfartøyoperatørens1
1521933lufttransportforetak1
1521950minstestorleikar1
1521939minstesummane1
1521956minstesummar1
1521937minstesummen2
1521947montrealkonvensjonen2
1521941mtom4
1521952tredjemannsansvaret2
1521934trekkrett4
1521940vektklassane2