Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 20,2004-05: St.prp. nr. 20 (2004-2005) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2004 under Arbeids- og sosialdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.11.2004

Av i alt 1730 ordformer var 80 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1521505attføringsstønadane2
1521504attføringsstønadar3
1521473attføringsytingar7
1521469avklaringsarbeidet1
1521500dagpengeløyvinga1
1521471innfordra13
1521472inntektsanslaget4
1521521legeattestar39
1521478lønssubsidium1
1521496løyvingsreglementets1
1521527ménerstatning4
1521497nettobudsjettert1
1521498overslagløyving1
1521487refusjonspliktige1
1521518sjukepengefasen1
1521510sosialdepartementets3
1521542særtilleget1
1521515tilretteleggingtilskott1
1521476tilsagnsfullmakter1
1521475tilstrømminga4
1521477tiltaksopptrappinga1
1521523uførestønaden5
1521511utgiftsløyving2
1521486ventelønsmotakarar1
1521516»vert2