Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1,2004-05: St.prp. nr. 1 (2004-2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapittel: 1400-1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400-4472, 5322 og 5621

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 10.09.2004

Av i alt 17306 ordformer var 447 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1520976advendtdalen1
1520849aluminiumstilsetjing1
1520989andrejevabukta3
1520830ansvarsarter3
1520761arbeidsprogrammets2
1520867arealbrukande1
1520808artsdata5
1520710atomsamarbeidet2
1520712attvinninga3
1520753avdelingsdirektørnivå2
1520711avfallspolitikk1
1521011avfallsrutinane1
1520747avgiftsincentiv1
1520944avgiftsinsentiv2
1521103avhendingsfasen2
1520892avløpsregelverk1
1520893avløpsreglane1
1520816barmarkkjøringa1
1520815barmarkkøyretøy1
1520859barneorganisasjonar3
1521015barrie­rane1
1521068batnfjordselva4
1521052behandlingsformål2
1520817berekraftperspektiv1
1521035berekraftsmål2
1521089bergkunstlokalitetar2
1521050bestandsoversyn2
1520838bestandsregistreringar1
1521056bestands­registrering1
1521087biletmaterial2
1521108biloppsamlingsplassar4
1521107biloppsamlingsystemet1
1520726biomangfaldlov1
1521023biomangfaldmeldinga1
1520795boreonemoral97
1520997byggjesakshandling1
1520995bygningslovutvalet12
1520865båtinvesteringar2
1521090båtmuseum2
1520845børgefjellområdet1
1520825canadagås1
1521004dataetableringa3
1521098dek­kjer1
1520841djurskog2
1520707egjeringa1
1521128eigedomsdivisjonen1
1520870eksempelstoff1
1520967eliminate3
1520748enkeltløyve3
1520905enkeltsøknader3
1520780enkelt­område1
1521026environement1
1520749erstatningsmodell2
1521125etab­lere1
1521082ettermerking2
1520888eutrofipåverka3
1521027evalueringsprogram2
1520863fagproposisjonar1
1520964fagsenteravtaler1
1521053familieavgift1
1520705fastlandsarealet2
1521048fellesopp­gåver1
1520832ferskvasskreps8
1520833fersk­vass­krepsen1
1520961finansieringsmekanismen4
1521054fiskestart12
1520844fjellrevarbeidet1
1521120flaggstatskontrollar2
1520906flammehemmarane3
1521137fondkapitalen1
1520756forhandlingspotten2
1521029forhandssamtykke1
1521030formaliakontroll9
1520745forskingsdepartementetaukar1
1521031forskings­institutt1
1520884forskriftsfredingar2
1520924fors­king1
1521043fors­kingsråd1
1520972forureiningskomponentane1
1520902forureiningsomfang1
1520908forureiningsrisikoen2
1520709forvaltningsforskrift1
1520968forvaltningsseminar1
1521129forvaltnings­bedrift1
1520886for­skrift1
1520882fredningsplan1
1521024friluftslivsåret1
1520774fugglia3
1520764fugledirektiv1
1520943føre­byggjast1
1520985gebyrordningane8
1521078geologiarven2
1520911gjenvinningsdel2
1520839grensebestandar2
1520813grovkarakterisering2
1521002grunnkartdata8
1520716grønstrukturar1
1520800halti3
1521121hamnestatskontrollar2
1520950handelsregelverka1
1520729harsett1
1520759heilårlig2
1520818helseovervakingsprogram2
1521135hovudfagsstudie2
1521113hydrofluorkarbon4
1521062indeksvassdrag1
1520750innlandsfiskeressursar2
1521118innleveringstidspunktet3
1521112innsamlingsgraden6
1521109innsamlingsnivået2
1521085istandsetjingstiltak4
1521077jaktleigeordning1
1520885jernbanebygninger1
1520785junkerdal5
1520799junkerdalen1
1520737justisdepartementetproioriterer1
1521076kalkingsinnsatsen1
1520988karahavet7
1521021kartforvaltning2
1520851kartleggingsaktivitetane1
1520850kartleggingsaktivitetar1
1520846kategorisystemet1
1520907kjemikaliestrategi2
1520959kjemi­kalie­politikken1
1521133klimaprosessar3
1520899klima­endringar1
1520920klima­gassar1
1520921klima­gassutsleppa1
1520692klima­regime1
1520881kml11
1521071kompetanse­hevingstiltak1
1520754kontornivå3
1520842koppangskjølen3
1520835krepsebestandar2
1521116kuldebransjen2
1520869kultur­minneområdet1
1520703kvardei1
1520691kvoteregister1
1520714kyrkje­departementet2
1520779kystgranskog11
1520951landsavtalene1
1520960landsavtaler1
1520788landskapvernområde1
1521069langtidssperre1
1520974langtransporterast1
1520932langtrans­portert1
1521093lensemuseum2
1521014livssykluskostnader1
1520978longyearbyens2
1520798lvo5
1520786lyngsalpan2
1520757lønnsfordeling2
1520736løyvingsforlaget1
1520735meirverdiavgiftsreformen1
1521073meldepliktområda1
1520696meldepliktsområda1
1520776meldepliktsområde1
1520877mellomalderbyane3
1520797mellomboreal16
1521081merkjegebyr1
1520965miljødialog1
1520700miljøerstatningar1
1520923miljøfinansieringsselskapet3
1520721miljøfora1
1520962miljøforpliktingar1
1521110miljøgodkjent2
1520949miljøinnhaldet1
1520957miljøintegrasjon4
1520722miljølovgjeving2
1521017miljølovverket2
1520952miljøministermøtet2
1520742miljørelarerte1
1520717miljøsone2
1520771miljøtilstandskal1
1520982miljøvernavtalen1
1520699miljøvernfond35
1520738miljø­relaterte1
1520725miljø­trugsmål1
1521122miljø­vennleg1
1521100miljø­verndepartementets1
1520831minimumsovervaking1
1521038montchegorsk2
1520848nabovassdrag2
1520784naturgeo­grafiske1
1521059naturoppsynsoppgåver2
1520803naturtypedata4
1520805naturtypeområda1
1520858naturvernsamarbeid2
1521060natur­oppsyn1
1520767natur­typar1
1520713nedbryteleg8
1521088nedbrytingsårsaker1
1520794nemoral1
1520889nitratdirektiv1
1520891nitrogentilførselen1
1520792nordboreal7
1520787nordkvaløya1
1520896nordsjølanda5
1520724norskfinansiert1
1520840nyskoga2
1521065næringslivsmessig1
1520948næringsstøy1
1520993nøyeframover1
1521051omkanalisering1
1520702omklimaendringar1
1520810omsynskrevande1
1521008om­talt1
1520823oppdragsmelding1
1521072oppgåvemengd1
1520751oppgåvemynde1
1520854orga­nis­mar1
1521132overvakingsbaserte1
1520763paneuropeisk3
1520765peblds4
1520766peen1
1521114perfluorkarbon4
1520991planaktiviteten1
1521000planrelevant1
1520812planrettleiing1
1520998plansaksbehandlinga1
1520973polarmåke7
1520827problemartar1
1520822problemarter6
1521079progeo2
1521064prognosebasert1
1520806prosentdekninga1
1520824pungreke1
1520946pådrivaransvar1
1521101rammefordelingsforslaget1
1521067ranaregionen2
1520930ratifikasjonsprosedyrar1
1520802raudlistearter5
1520697raud­revkontroll1
1521117refusjonssatsane3
1521018regelverksforenklingar1
1521016reindriftspolitiske2
1521012reinhaldsbyrået1
1521036rekneskaps­oversikt1
1520732ressursregistrering1
1521013restavfallsmengda1
1520912returdelen4
1520910retursystema5
1521058rovviltarbeidet3
1520857rovviltarta1
1520856rovviltregionar3
1520963rådigvelde1
1521046salarisnesten1
1521086samanhenga1
1521041samferdseldepartementet1
1521042samfinan­sierte1
1520909samleforskrifta2
1520983samstidig1
1521066sandeelva2
1520791seiland9
1520979sekretariatsutgifter2
1520701sektorbudsjetta1
1520895sektor­styresmakter1
1520755seniorrådgivarstillingar2
1521057sent­rale2
1521006sjødata2
1521055sjøfiskelag1
1520770sjøfugllokalitetar3
1521005sjøkartdata3
1521063sjøstasjonar1
1521127skarpstillingsprosessen1
1521123skarpstilt1
1520773skjellingshovde3
1520775skogeigare1
1521037smelteovner1
1520718statssekretærutvalet3
1521130stats­budsjettet5
1520941statusbeskrivinga3
1520758stikk­ordet1
1520901strategiområda1
1521099stålbåtar4
1520947støyfeltet1
1520969svalbardbestanden3
1520970svalbardrype5
1520934svovelprotokollen2
1520796sørboreal82
1521022taleweb1
1520977taubanesentralen2
1520999temainformasjon3
1520871temavegleiar1
1520872tema­vegleiaren1
1520694temaåret1
1521131terminfor­skyvingar1
1520704tilleggsmeldingen1
1521033tilsegnsbrevet2
1520695tilsegnsfullmaktene1
1520878tilskotsfordelinga2
1520887tilskotstildelinga2
1521049tiltakspostane1
1521039tiltaksposter1
1520719tiltakstypar4
1521124tinglysingsreforma1
1520829tobakksplante1
1521020tolkingsfråsegner3
1521010tredjepartsertifisert1
1520986trekkj­ande1
1521047tre­dobla1
1520866turist­fore­ning1
1520987uhellsscenario1
1520875undervisingsinstitusjonar1
1521105usleppsrekneskapen1
1520853utbyttefordeling2
1520927utfasingsforpliktingar1
1520904utfasingsplan1
1520928utfasingssteg1
1520929utfasingsåret1
1520847utryddingsaksjonar6
1520922utsleppsbasert1
1521106utsleppsforpliktingane2
1520919utsleppsrekneskapen6
1520693utviklingsdialogen1
1520958utviklingsforvaltninga1
1520994utviklingstema1
1520954vassressursplan1
1520942ved­fyring1
1521126ventelønnskostnader1
1521080verdensarvområda1
1520879verdsarvkomité4
1521097verdsarvkonvensjonen6
1521095verds­arvliste1
1521096verds­arvområda1
1520801verneområdekompleks1
1521074vifor1
1520769vikanbukta2
1521061villaksforsking1
1520984villmarksnatur4
1520777­frivillig2
1520953­georgia1
1521091­kulturminne1
1520898­luft­forureiningar1
1520698­miljøbelastninga1
1520981­tilskotet1
1521104øko­systembasert1
1520834østlandsforsk­ning1