Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 10,2004-05: St.prp. nr. 10 (2004-2005) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 137/2004 av 24. september 2004 om innlemming i EØS-avtala av eit fleirårig delprogram (COOPENER) under europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1230/2003/EF om tiltak på energiområdet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 05.11.2004

Av i alt 335 ordformer var 3 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1520672fellesskapssamarbeidet1
1520673styresmaktnivå4