Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 36,2004-05: St.meld. nr. 36 (2004-2005) Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 2004, eksportkontroll og internasjonalt ikkje-spreiingssamarbeid

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 27.05.2005

Av i alt 2406 ordformer var 183 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1520369angrepshelikopter6
1520353avtalekravet1
1520322basisdokumenta1
1520379bedriftsrekneskapar2
1520257bedriftssensitiv8
1520310bwc5
1520309cwc7
1520303delleveransar11
1520283deteksjon5
1520374eksportkontrollapparatet6
1520249eksportkontrollarbeidet1
1520231eksportkontrollen37
1520259eksportkontrollforskrifta9
1520233eksportkontrollforskriftene3
1520375eksportkontrollområdet11
1520235eksportkontrollova25
1520345eksportkontrollovgjeving1
1520396eksportkontrollovgjevinga2
1520232eksportkontrollregelverket15
1520279eksportkontrollregima42
1520342eksportkontrollregime5
1520243eksportkontrollregimet7
1520298eksportkontrollreglane2
1520250eksportkontrollsaker2
1520315eksportkontrollsamarbeid2
1520241eksportkontrollsamarbeidet11
1520247eksportkontrollspørsmål2
1520381eksportkontrollsystem2
1520333eksportkontrollsystemet4
1520319eksportkontrolltiltak7
1520254eksportomfanget2
1520263eksportregulering2
1520260eksportreguleringa4
1520380eksportsøknad4
1520391eksportsøknader3
1520256eksportutviklinga2
1520405eldleiingsutstyr1
1520304elektronikkomponentar3
1520408embargovedtak3
1520276eregelprosjekt1
1520382etterlevingsrutinar3
1520266fleirbrukspotensial1
1520334fleirbruksregimet4
1520354fleirbruksteknologi2
1520389fleirbruksvare3
1520240fleirbruksvarer74
1520314forsvarsbehovet1
1520299forsvarsmaktene2
1520251forsvarsmateriellbedrifter3
1520253forsvarsmateriellområdet4
1520277forsvarsprodukta2
1520378fraktdokument3
1520330fraktruter5
1520328frontselskap5
1520386gassovervakingsutstyr3
1520398gjenkjøpsregimet1
1520282glattbora2
1520262handels­embargo1
1520376handhevingsapparata1
1520287havovervaking4
1520350hcoc11
1520229hovedsynspunktet6
1520397hovudleveransar1
1520387høgtrykksdyser3
1520371importlanda6
1520297importsertifikat3
1520295importørens2
1520324jammeutstyr3
1520337justissamarbeid3
1520321kjemivåpen3
1520308kjemivåpenkonvensjonen4
1520365kjerneteknisk2
1520335kontrollista3
1520234kontrollistene15
1520258kontrollister3
1520327kontroll­apparata1
1520294kundeerklæring3
1520286landgruppe10
1520285landlister1
1520325leverandørlanda6
1520383lisensinnehavaren3
1520267lisensplikt21
1520261lisensplikta14
1520255lisenssøknader16
1520281luftfarkostar2
1520388masseøydeleggingssamanheng1
1520305metallhylser3
1520349missilspreiing8
1520406missilsystem7
1520346mtcr12
1520275nhds2
1520252nisjekompetanse6
1520329omsetningsmetodar2
1520273oppbevaringsplikta2
1520407oppdrags­gjevarar2
1520237oppfølgingsleveransar7
1520395oppsamlingsreglane1
1520394oppsamlingsreglar1
1520393oppsamlings­reglar1
1520410overføringsaktivitetane1
1520318rapporteringskrava4
1520301reeksporterer1
1520312reeksportert3
1520300reeksportklausul1
1520264regelgrunnlag2
1520332regimelanda3
1520340revisjonsprosess1
1520288satellittborne3
1520290sluttbrukarerklæring4
1520293sluttbrukarerklæringa3
1520289sluttbrukarkontroll18
1520390sluttbrukarland3
1520302sluttbrukarsertifikat3
1520358spreiingsland4
1520331spreiingssamanheng11
1520336spreiingstryggleik7
1520368stridskøyrety2
1520341styrkingsprosessar1
1520244suppliers8
1520236terrorformål9
1520356terrorsamanheng4
1520364tilleggsprotokollar4
1520362tilleggs­protokollen1
1520372tiltakslova1
1520274tollmakta2
1520357transittpunkt1
1520323transittsendingar2
1520363tryggingskontrollavtalane4
1520361tryggingskontrollavtalar4
1520355tryggingskontrollavtale3
1520377utførselsdokument3
1520278utførselslisens10
1520399utførselsverdien3
1520272utførslar2
1520344utgangsstoff3
1520280varelistene12
1520400vareposisjonane6
1520401vareposisjonar3
1520360verifikasjonsevna1
1520385verktymaskiner2
1520296vidareeksportert1
1520311vidarelevert2
1520292vidareseljast2
1520384våpeneksportområdet3
1520246våpenembargoar7
1520269våpenforskrifta11
1520313våpenkjøpet1
1520339wassenaar3
1520404­fordelt1
1520316­internasjonal1