Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 3,2004-05: St.meld. nr. 3 (2004-2005) Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2004

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 29.04.2005

Av i alt 4004 ordformer var 204 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1519852arbeidsformar1
1519937attføringslaupet1
1519941attføringsmottakarar2
1519940attføringspengane1
1519936attføringspengemottakarar6
1519984avgiftsadministrasjon6
1519929bidragsregler3
1519876bumiljøområdet1
1519966byforsøka3
1519860depotbibliotek6
1519975dromlan1
1519983eingongsløyvingar1
1519851elevadministrative1
1519830etterskotspliktig1
1519817etterskotsskattar1
1519982finansadministrasjon7
1519923forflyttingshjelpemiddel1
1519945forskingsbygg9
1519932forskotsgjeld1
1519872forskotsutbetalinga2
1520013forvaltingsgodtgjeringa4
1519961forvaltningsstøtte1
1519974heilårsstasjonen4
1519924hjelpemiddelgrupper1
1519868invandring1
1519973jernverdi3
1519951kapasitetsveksten2
1519954kapitalpostar6
1519967kristiansandsregionen25
1519880lånetilsegn3
1519925løfteplattformar1
1519942lønnsgarantikrav2
1519949maksimalprisreforma2
1519971miljøverninvesteringar1
1519948mindreinntekta1
1519896minsteytinga6
1519991omstillingsmåla6
1519990oppgåvespekter2
1519847overslagsløyvingar4
1519828petroleumfond1
1519978premiebetalande2
1519881prognosesystema1
1519882programkategorinivå1
1519886programkategoriområde1
1519842regjeringsadvokatembetet1
1519899rehabiliteringspengeordninga6
1519952rekneskapførte1
1519873romartallsvedtak1
1519965samferdselstenester38
1519968samordningsorganet3
1519893sjukemeldingspraksis2
1519892sjukemeldingsreglane1
1519890sjukepengetilfella4
1519891sjukepengetilfellet1
1519959sjømattilsynet2
1519986skattefutkontora2
1519848skolepengestipend1
1519972skrapjernprisen1
1519861speleoverskot1
1519827statsrekneskapet2
1519850studierapporteringa1
1519905stønadsområde3
1519871tapsfonda6
1519969togkommunikasjon1
1519867toppfinansieringsordning2
1519870tospråklige1
1519933uerholdelege1
1519914uføreområdet3
1519985utgiftsmessige1
1519895utgiftstala1
1519960veterinærinstitutet1
1519931»løyvd1