Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 26,2004-05: St.meld. nr. 26 (2004-2005) Kredittmeldinga 2004

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 08.04.2005

Av i alt 7279 ordformer var 258 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1519536advokatfinans2
1519418aksjeeksponeringar2
1519558aksjemarknadar1
1519626avkastningsraten1
1519462bankforeiningane5
1519569bankorganisasjonane1
1519449belåningsgraden5
1519663betalingsbalansesituasjon7
1519457betalingsmidlane3
1519503betalingsmidler2
1519527beteiligungsgesellschaft2
1519494bodgivinga1
1519491bodjournal2
1519492bodjournalen2
1519500bokføringslova14
1519502bokføringspliktige4
1519501bokføringsprinsipp1
1519639budsjettstyringa7
1519450bustadlånundersøking3
1519489børsforskrifta6
1519482børsomsetninga1
1519516carvell1
1519517cirrus4
1519574datafangsten1
1519556delporteføljane8
1519568depotstrukturen1
1519448desil5
1519526deufin2
1519563driftsrapportane3
1519520drosjeløyvehavarar1
1519496eigedomsmeklartrygdinga1
1519493eigedomsmeklingsføretaka2
1519495eigedomsmeklingsføretaket1
1519452eksportprisane7
1519535encom3
1519464euroforordningen1
1519518faktoringverksemd1
1519667fastkurspolitikk4
1519440finansgruppene8
1519522finansieringsføretaket2
1519459finansieringstilgang1
1519513finansmarkedsfondet1
1519644finansmarknadsspørmål1
1519642finanssektorspørsmål1
1519540finor1
1519595firemånadersperiode2
1519624folketrygdefondet2
1519432fondsforvaltningsselskap1
1519426forbruksfinansiering5
1519441formuessituasjonen3
1519465forskriftsvedtaka1
1519605forstyrringane3
1519553forvaltningsgodtgjersle4
1519479forvaltningsselskapers1
1519514framandkapitalinstrument2
1519612fratek1
1519473førehandsprising1
1519515generalagent3
1519648givarland21
1519632gjeldanda1
1519461gjeldbelastninga1
1519610gjeldsbetalingsevne1
1519453gjeldsdelen1
1519616gullreserve1
1519525général2
1519599handelsvridingar2
1519447høginntektsgruppa1
1519583importvekta3
1519557inflasjonsindekserte5
1519591inflasjonsstyringa15
1519543innløysingstenester1
1519487investeringsanbefalingar2
1519435investeringstenesteverksemd1
1519430investorars6
1519590justeras1
1519444kapitalsituasjon1
1519512klageregler1
1519499kommisjonsforordningar1
1519416konjunkturbetringa3
1519510konkursreglar1
1519523konsernforholdet1
1519631konsulentstønad1
1519598konsumvarar2
1519542kontokortforskrifta1
1519468kreditt­meldinga1
1519458kundeinnskota4
1519546kundesamband1
1519484kursrelevant1
1519486kursstabilisering1
1519454kvantumsrestriksjonar1
1519477kvartalsoppgave1
1519478kvartalsoppgåva1
1519666landeigd1
1519643landsspesifikt3
1519538legitimasjonskontroll6
1519469livsforsikringsvirksomhet1
1519422livsselskap1
1519655lovreformer2
1519658lågrentelån7
1519609låntakarars6
1519659macroeconomic6
1519483marknadsmisbruksdirektiv1
1519528mbh3
1519497meklingsføretaka1
1519637mellomlangsiktig11
1519638mellomlangsiktige22
1519633møteinnlegget1
1519436nettoteikning10
1519636norgesbank4
1519668overvakingspolitikk2
1519509pantereglar1
1519507pantesikring3
1519437partseigarforhold5
1519603peikas1
1519534personforsikring6
1519647pma1
1519649postkonfliktland4
1519419premieauken2
1519472pristariffar2
1519577pris­stiginga1
1519593prognoseperioden3
1519654programforhandlingane1
1519669programrelasjonar1
1519664prs7
1519445reallønnsauke5
1519467regnskapsstandarder13
1519466rekneskapsstandarden4
1519455renteaukar16
1519580renteintervallet1
1519443rentepapira8
1519589rente­ned­settinger1
1519424risikotakinga3
1519548rotbæk3
1519550runbjørg2
1519417santandér5
1519567sentralbankdepotet1
1519566sentralbankoppgåvene6
1519565setelutgåve1
1519508sikringsobjekt1
1519470sjøtrygdelagslova1
1519533skadeforsikringsaktieselskab1
1519656skatteadministrasjon1
1519480skilsdomsrett1
1519549skoleassistent2
1519460smitteverknadene2
1519423soliditetssituasjon2
1519661solnedgangsklausulen4
1519576statistikkfaglige1
1519571statistikkråd1
1519572statistikkrådet1
1519594strategiintervallet5
1519596strategiperiode6
1519671styrestrukturane1
1519446termininnbetalingar1
1519601terminrentedifferensen1
1519585terminrentene8
1519586terminvalutakursen2
1519498terskelverdiar8
1519485tilbakekjøpsprogram2
1519672tilpassingsbehov3
1519674tilsynsorganisasjonar1
1519506topartsavtalar1
1519640toårleg5
1519521transportørkontrakt1
1519600tregheitar1
1519607trendmessig4
1519519uforfalne3
1519653ustabiliserande1
1519562utkontrakteringa1
1519481utskrivarar7
1519615ut­gjorde3
1519670valutakursregime1
1519611valutakursstabilisering2
1519570valutamarknadane3
1519504valutaregisterlova2
1519442vareprisar6
1519588varsemnd1
1519578vekerentene1
1519575verdipapirdepot1
1519488verdipapirforetakenes12
1519490verdipapirhandel­lova2
1519573verdipapirstatistikk5
1519456­marknadsaktørar1
1519547íslandsbanki2