Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 25,2004-05: St.meld. nr. 25 (2004-2005) Om regionalpolitikken

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 08.04.2005

Av i alt 11250 ordformer var 520 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1519240allmennlegesenter1
1519168allokerar1
1519183allokerer1
1519188andrehandverdien1
1519033arbeidsavkastning1
1519384arbeidsgivaravgiftssone1
1518963arbeidsmarknadsområda2
1519136arenaprogrammet3
1519322atlanterhavssamarbeid1
1519381avgiftskostnadar1
1518990avstandande1
1519111bedriftsdynamikk1
1519113bedriftsdynamikken1
1519028bedriftsgrenser1
1519137bedriftsklynger1
1519112bedriftspopulasjonen1
1519102bedriftsstrukturen4
1519358bedriftsstøtta1
1519165bedriftsutviklingsprosjekt2
1518903befolkningssentera2
1519066beredskapssamordning1
1519143bindeleddsfunksjonar1
1519356blandingsfylke1
1519354bransjesatsingar2
1519048breibandslinje1
1519379brukarfronten2
1518904brukarnært2
1519343bsssc5
1519348budsjettreform2
1518906busetjingsval4
1519015busetjingsvala4
1518970busetjingsønska2
1519034busetnadsmønstret1
1518969bustadvala2
1519258butikkfaglege3
1519256butikktenester2
1518995byband1
1518989bybeltet1
1519010bygdebyregionar1
1518926bygdeområde3
1518985bykorridoren1
1518928byregionen2
1519299bysystem1
1519104cis6
1519239distriktspolikliniske1
1519265eigarhusvære1
1519198eigedomspolitikk1
1519154eksistende1
1519207eksportavhengig1
1519001elektrovareindustrien1
1518914endringsorienterte1
1518905energiforedling1
1518913energiråvarer1
1519076enkeltinnbyggjarar1
1519174enkeltmiljø1
1519197enkeltregionar3
1519152entreprenørskapsopplæring1
1519086entreprenørskapssatsingar1
1519274erfaringsbasen1
1519095etablerarkultur2
1519387evalueringsoppgåver2
1519109fagkonferansar3
1519244familiesamfunn2
1519202fangstkapasitet3
1519204filetbedriftene1
1519176finansieringsutfordringar10
1519337fiskeforekomstane1
1519201fiskeriindustri1
1519039fleirkjernestruktur3
1518981flyttevillige1
1518991folekrike1
1519169fondsetableringar1
1519090formidlingskomponent2
1519072formålseffektiv8
1518901forretningsretta7
1519094forskarutdanningar1
1519139forskingsdriven7
1519089forskingskomponent1
1519099forskingsrådets20
1519088forskningsmeldinga1
1519093forskningsprofil1
1519287forsøksbasis1
1519293forvaltingsorganisering1
1519073forvaltingsstruktur1
1519238funksjonsendringar5
1519278fylkesplanperiode2
1519390førstemottakar1
1519335gassaktiviteten3
1518919gassinfrastrukturprosjekt1
1519414geografsike1
1519395godkjenningsfunksjonen1
1519383godstransportkostnadar1
1519311grenseregionar2
1519266grunnlån14
1519267grunnlånet3
1519245gründarverksemd1
1519153gründerverksemda2
1519314gøteborgprosessane1
1518922handelsvridande3
1518960handlereiser1
1519400handlingsromutvalet1
1519212havbruksavhengige1
1519209havbruksbasert1
1519205havbruksektoren1
1519200havbruksnæringane4
1519210havbrukspolitikken3
1519211havbruksreguleringane1
1518979helgelandskrysset1
1519312hovudfundamentet2
1519251hovudinnrettinga2
1518921hovudråd2
1519304hovudstadmeldinga2
1519008hovudstadregionen5
1519014hovudstadsmelding2
1519306hovudstadsoppgåver1
1519218hushaldsrasjonalitet1
1519217hushaldsrasjonaliteten1
1518947høgskoleregionar1
1519377høgskolesatsing1
1518945høgskolesentera1
1518948høgskoleutbygginga1
1518950høgskoleutbyggjinga1
1519222ifu3
1519125importhamner1
1519032importkonkurrerande1
1519380industriføretaka2
1519047industrigods1
1519144industriinkubatorar12
1519155industriinkubatorprogrammet3
1519203industrileddet4
1518916industriutval1
1519263infrastrukturpolitikk1
1519375inkubatorer1
1519374inkubatorprogram2
1519071inndelingspolitikken1
1519063inndelingsreformer2
1518917innleiingsvise1
1519100innovasjonsaktivitet3
1519119innovasjonsfokus1
1519121innovasjonsforskarar1
1519122innovasjonshindringar2
1519141innovasjonsinfrastruktur7
1519133innovasjonsinfrastrukturen4
1519110innovasjonskjelder1
1519186innovasjonskostnader1
1519132innovasjonsmiljø8
1519300innovasjonsmiljøa1
1519142innovasjonsnettverk1
1519118innovasjonsplanar2
1519163innovasjonspotensiala1
1519368innovasjonsprogramma1
1519162innovasjonsprosessar3
1519184innovasjonsprosjektet1
1519101innovasjonsraten1
1519134innovasjonsressursar1
1519363innovasjonsretta5
1519098innovasjonssamarbeid2
1519131innovasjonssystema4
1519097innovasjonstiltak3
1519103innovasjonsundersøkinga4
1519185innovasjonsundersøkingane1
1519105innoverer4
1519031innrapporteringskanalen1
1519062inspeksjonsavdeling1
1519000instrumentindustrien1
1519046intermodale7
1519171internasjonaliseringsprosessar2
1519321interregprogram2
1519170investeringsmiljø1
1519074jernbaneforvaltninga1
1518954jernbanetilknytinga1
1519189kapitaldekningsregelverk2
1519175kapitalmiljøa2
1519049kartleggjingar1
1519248kjønnsstruktur1
1519045kjøpsordninga11
1519150knoppskytingspotensial1
1518973kohorten4
1519316kolaartic1
1519038kollektivsystemet6
1519407kommentarutkast2
1519408kommentarutkastet1
1519157kommersialiseringsarbeidet1
1519178kommersialiseringskompetanse1
1519149kommersialiseringsverkemiddel1
1518908kommuneinntektssystemet4
1519233kommunestrukturprosjekt1
1519234kommunestrukturprosjektet3
1519052kompetansebasen3
1519257kompetansebyggjing2
1519270kompetansedelen1
1519087kompetanseinfrastrukturen1
1519107kompetansekjelder2
1519206kompetansetung1
1518940kompetansetunge1
1518923konkurransdyktig1
1519030konkurranseforskjellar1
1519025konkurranseprofilane1
1519405konsultasjonsnotat1
1519406konsultasjonsnotatet1
1519397koordineringsprosessar1
1519388koordineringsrolla3
1519229kostnadsforskjellar2
1519023kulturberer1
1519079kunnskapsinfrastruktur4
1518924kunnskapsintensiteten1
1518920landbruksavhengige5
1518953landsdelsenter1
1518943landsdelsentra1
1519298landsdelsfunksjonar1
1519012landsdelshovudstadene1
1519055landsdelssentera2
1519013landsdelssentra4
1519145leigetakarbedriftene2
1519006levekårsfaktor1
1519003levekårsindeksen1
1519004levekårsproblema2
1519181levevegsbedrift1
1519166levevegsbedrifter2
1519247livsfaseperpektivet1
1518975lokaliseringskvotient1
1519016lokaliseringspolitikk12
1518910lokaliseringspolitikken6
1519259lokalsamfunnsperspektivet1
1519236lovutviklingsprosjektet1
1518976lq2
1519385lønnsjusteringar2
1519402maksimumsramma1
1519128miljøorienterte1
1518996mjøsby1
1519301motorfunksjon1
1519371måleindikatorar3
1519345møtekonklusjonar1
1519320nabolandsprogramma1
1519346naboskappolitikk1
1519353nettverkssatsingar1
1519325nordsjøregionen2
1518897noregsturisme2
1519120nyetableringstakt1
1519191nyskapingsarbeidet4
1519192nyskapingspolitikken1
1519084nyttemotivert1
1519147næringhagar1
1519373næringshagesatsing1
1519403næringslivsstøtte2
1519019næringsmiljøet4
1518977næringssektor1
1518974næringsspesialisering1
1518944næringsspesialiseringa1
1518978næringsspesialiseringane1
1518972næringsspesialiseringar11
1518918næringsspesifikke2
1519340nærområdepolitikk3
1519327nærområdeprogramma1
1518967nærregion1
1518900omfordelingseffekt1
1518942omlokaliserte1
1518937områdetypane1
1519213omstillingsformål1
1519029omstillingsproblem2
1519193omstillingssamfunn2
1519350oppfølgingskriterium1
1519292oppgåvedifferensiering7
1519024oppretthaldbar1
1519294organisasjonsløysing1
1518957overfartstid2
1519268panteverdi3
1519279partnarskapane30
1519276partnarskapar12
1519286partnarskapsaktørane1
1519277partnarskapsaktørar2
1519275partnarskapsarbeid6
1519330partnershipkonferansar1
1519040pendlingsomlandet5
1519326periferiprogrammet1
1519043persontrafikkstraumar1
1519027petroleumsformuen1
1519261pilotarbeidet2
1519365pilotsatsingar1
1519067plansamordning1
1519022plusskommunar1
1519255plusskommuneutgreiinga1
1518955poengskåre1
1519026politikkutfordringar2
1519313politikkutviklinga2
1519196primærprodusenten1
1519290prioriteringseffektivt1
1519226prioriteringsområde2
1519082programmidlar3
1519172prosjektvurderingar2
1519064rammebudsjett1
1519224realnedgangen4
1519061regionalforvaltinga2
1519054regionalpoliske1
1519230regionaltilskuddet1
1518959regionforstørring14
1518958regionhovudsenteret1
1518930regioninndelingane1
1519065regioninndelingar4
1519173regionkontornettet1
1518932regiontypane7
1518909regiontypar6
1518965regiontype1
1518966regiontypen1
1519309regionutviklinga1
1519318regjeringssjefsmøte3
1519319regjeringssjefsmøtet2
1518941relokaliserte1
1518983restaurantsektoren3
1519372resultatmålingssystem1
1519351resultatstyringssystem2
1519401risikoavlastningsverkemiddel1
1519280rolledelingar1
1518993råmetallindustri1
1518988råmetallindustrien1
1519195råvarekjeldene1
1518936råvareuttak2
1519288samarbeidsaktørane1
1519305samarbeidsalliansen3
1519123samarbeidskultur3
1518911samarbeidsprosessar6
1519323samarbeidstemaet1
1519124samarbeidstradisjonar2
1519035samferdselsinnsats1
1519216samfunnstrekka1
1519070samhandlingsmønstra1
1518971samleindeks2
1519308samordningsfunksjonen2
1519069samordningsomsyn1
1519146samspelseffektar2
1519068sektorargument1
1519053sektoreffektiv1
1519075sektorforvalting1
1519289sektormål2
1519291sektororganiseringa2
1518931senterstorleik1
1519187sikkerheitsgiving1
1518899skaparlyst1
1519352skjønnstildeling1
1519250skolekonsertordning1
1519367slutteffektar1
1518949småbyområde2
1518984småbyregionane3
1518934småbyregionar9
1519253småsamfunnskontekst1
1519360småsamfunnssatsing6
1518939småsenterområde2
1518935småsenterregionar8
1518964småsentra4
1519302spreiingseffektar2
1518915stabilitetsmåla2
1519361stadutviklingsprogrammet1
1519273stadutviklingsprosjekt2
1519396statsstøttereglar1
1519349statstøtteregelverket2
1519017storbyforum11
1519018storbyindikatorar1
1519295storbymeldinger1
1519011storbyorienterte1
1519296storbypolitikk3
1519297storbypolitikken3
1519127storbyprosjektet8
1518933storbyregionar5
1519303storbyregionen1
1519307storbyutfordringar1
1519315strukturfondsmidla1
1519317strukturfondspolitikken2
1519208strukturtilpassingar2
1519220støtteformål1
1519219støttekultur1
1519411støttesatsane5
1519342subregional2
1519344subregionale6
1519310subsidieregelverk1
1519386sysselsetjingsendringar1
1519129sysselsetjingsgrunnlag2
1519194sysselsetjingskonsekvensane1
1519190sysselsetjingsstruktur1
1519281sysselsetjingsstyre1
1519117systemhindringar1
1519167såkornkapitalfond4
1519158såkornordningane1
1519182såkornordningar1
1519083søkarsvikt1
1518992teknologibransjane1
1519180teknologigrunnlag1
1519091teknologioverføringseiningane1
1519159teknologioverføringseiningar1
1519020tenestefunksjonar2
1518927tenestetytande2
1518925tenestetyting3
1519341tillitsbyggjande4
1519151tilretteleggarar1
1519285tilretteleggjarrolle1
1519332transportarbeidsgruppe2
1518952transportinfrastruktur14
1519333transportnettverket2
1519042transportsamband1
1519382transportstøtteordning10
1518994trefordeling2
1518999tønsbergregionane1
1519336ulb1
1518946universitetsregionane3
1519357utanforfylke1
1519329utanriksministernivå5
1519037utbyggingsstrategiar2
1519021utdanningsmønster1
1519092utdanningsportefølje2
1519057utflyttingsstaden1
1519282utførarar2
1519398utjamningsavgifter1
1519254utkantprogrammet1
1519050utlokalisering5
1519060utlokaliseringa2
1519058utlokaliseringane5
1519056utlokaliseringar4
1519051utlokaliseringsvedtaket1
1519059utlokaliserte4
1519007utskilte3
1518987utstyrsproduksjonen1
1519284utviklingsaktørrolla1
1519359utviklingspotensiala1
1519221utviklingsspiralar1
1519044vegkategoriane1
1519179vekstbedrifta1
1518898vekstpotensiala2
1518956vekstprosessar3
1518912velferdsstandardar1
1519235velferdsytarar1
1519355verdikjedesatsingar1
1519164verdiskapingsmåla1
1518902verdiskapingspotensiala5
1519389verkemiddelorgan1
1519080vertsregionar1
1519225økonomiforvaltinga4