Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 13,2004-05: St.meld. nr. 13 (2004-2005) Om incestsentra - tilbod, finansiering og forvaltning

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 17.12.2004

Av i alt 1528 ordformer var 58 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1518077aktivitetsreduksjon6
1518082belastningsfullmakta1
1518106døgn­open1
1518067einesamtalar2
1518091eingongskarakter2
1518099enkelttilskot1
1518097fag­teama1
1518083familiesektoren1
1518087familievernlova2
1518071fmso19
1518108forvern1
1518092føreseie­lege1
1518085incestproblemet2
1518073incestsenterverksemda6
1518118incestutsett2
1518117internettstader3
1518093krisesenterdrifta4
1518080krisesenterløyvingar1
1518120kvalitetseffekten1
1518089kvinnevaldsutvalet7
1518074lågterskelnivå1
1518090mishandlingsforhold4
1518069mottaksfunksjonar2
1518079oppgåveportefølja3
1518111overgrepssituasjonane1
1518112overgriparåtferd1
1518116primærmålgruppene1
1518101problemtype1
1518098ressursmiljøa1
1518115rådgivingsinstans1
1518114råd­givinga1
1518119samarbeidsfremjande1
1518107samarbeidsinstans1
1518095senterstrukturen4
1518109sjølvhjelpsarbeid2
1518110sjølvhjelpsopplegg1
1518070sjølvhjelpsprinsippet1
1518066sjølvhjelpsrelaterte1
1518078statleggjorde1
1518084statstilskotsordninga2
1518064støttesentra1
1518103telefontenestene2
1518102telefon­tenestene1
1518072traumefeltet5
1518065traumeramma1
1518094vidareføras1
1518113vurder­ing1