Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 79,2004-05: Ot.prp. nr. 79 (2004-2005) Om lov om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 22.04.2005

Av i alt 2490 ordformer var 109 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1517152adekvansgrense1
1517118ansvarsbeløp5
1517139ansvarsbeløpet4
1517176ansvarsgrense9
1517175ansvarssystem2
1517183atenkonvensjonen8
1517105avgrensingsfond15
1517106avgrensingsfondet3
1517167avgrensingsoppgjer1
1517126avgrensingsreglane2
1517166avgrensingssøksmål2
1517189avundersjøiske1
1517127bruttotonnasjen11
1517192bryggeeigaren1
1517138bunkersoljene1
1517169bunkersoljeskade1
1517100bunkersoljesøl14
1517095cefor9
1517140deifovos1
1517102deponerar1
1517180erstatningsnivået2
1517151erstatningsrettslige1
1517116farvannslova2
1517145fondsbeløpet1
1517188forsikringsbehovet2
1517158forsikringsdekninga5
1517159forsikringsgjevaren3
1517160forsikringshøvet1
1517120forsikringskostnadene22
1517170forsikringsplikt6
1517099forureiningsskade2
1517144forurensingsskade1
1517193følgjeskade1
1517177globalavgrensingsbeløp1
1517178globalavgrensingsbeløpet2
1517179globalgrensa4
1517190grunnstøytar1
1517108hevning3
1517111konvensjonsbestemde1
1517107konvensjonsbindinga5
1517141kystnæringa3
1517194lovforslaget§1
1517164motforsikringsgjevaren1
1517123murman2
1517174nemneverdege1
1517162nspl7
1517196oljesølansvaret1
1517122oljevernaksjonar6
1517168oljeverntiltak2
1517114oppreining1
1517181passasjeransvar1
1517184passasjeransvaret3
1517186passasjerskadar3
1517173premienivået2
1517112rafen1
1517093ratifikasjonane1
1517147rederansvaret2
1517171reiaransvarsforsikring1
1517097rettseinskapen2
1517155rettsreglene1
1517161sjøforsikringsplan1
1517182sjøforsikringsselskapa1
1517096sjøkyndiges2
1517110sjølovkomiteen138
1517089sjølovkomiteens2
1517087sjørettsleg3
1517154sjøulukka2
1517101sjøulukke4
1517090sjøulukker13
1517149skadefølgjene1
1517148skyldvilkåra1
1517128solhav4
1517115spesialmerknaden4
1517187spesialmerknadene5
1517094tilleggsbrev1
1517195tilleggsfond1
1517156tiltaksplikta4
1517109uskadeliggjørelse6
1517146voluntarily1
1517153årsaksspørsmåla1