Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 66,2004-05: Ot.prp. nr. 66 (2004-2005) Om lov om endringar i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og andre lover

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.03.2005

Av i alt 3076 ordformer var 156 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1516151avgjerdar1
1516134avgjevarorganets1
1516088beslagbare1
1516008betalingsinnfordring1
1516009betalingsinnfordringsutvalet1
1516062bøtekrav1
1516098dekningsobjekt7
1516033driftstilbehør2
1516030edr5
1516081embedsværk1
1516056etterkommande1
1516018fagtjeneste2
1516109feilregistreringar6
1516063fordringshavaranes1
1516142fordringshavarsida5
1516044forføye3
1516087formuesgodar2
1516132formuesregister1
1516080formuesstilling3
1516012føredro1
1516116gjenpartane1
1516115gjenparten2
1516032grunnboksheimelen4
1516037handpantregelen23
1516031heimelshavarens1
1516028hovudmålsetning1
1516154høgstebeløpet2
1516013ikraftsettingstidspunktet1
1516034immaterialrettar20
1516155inkurien2
1516002inndrivingsforsøk1
1516113innfordringstiltak1
1516110insolvenspresumsjon1
1516025kemnarane3
1516019kemnerkontorog1
1516146kreditorinteresse1
1516100kreditorrolle1
1516047kredittopplysing1
1516103kredittopplysningsbyråa5
1516126kredittopplysningskonsesjon1
1516123kredittopplysningskonsesjonen1
1516097kredittopplysningsomsyn1
1516091kredittopplysningsomsynet1
1516094kredittsynspunkt1
1516121kredittytar3
1516014kredittytarar6
1516099lausøyregjenstandar1
1516022lønnstrekksentral1
1516070mellomkommande1
1516144mislegheldt1
1516140namsak2
1516075namsboka25
1516147namskompetanse1
1516079namskompetansen1
1516001namsmakt15
1516016namsmakta13
1516003namsmaktene52
1516000namsmakter19
1516137namsmannskontor1
1516026næringslovutvalets1
1516041omsetningservervarar1
1516111omspurde5
1516071oppfyllar1
1516135oppnemningsgrunnlag1
1516053pantattest3
1516020publikumstilgangen2
1516024påleggstrekk3
1516067påliggje1
1516124påses1
1516129registerinformasjon7
1516027rettspleia11
1516105rettspleielovene1
1516040rettsvernsakta6
1516057rettsvernsregisteret1
1516049rettsvernsverknad3
1516048rettsvernsverknaden1
1516138saksforberedelse1
1516045saksøkjarens3
1516104samanheldt3
1516017samlesentral5
1516015samordningsform1
1516072sanksjonsreglar6
1516029skattefutane9
1516023skattekreditorar1
1516095skatteoppkreverutvalget1
1516090skatteoppkreverutvalgets1
1516150skatterekneskapssystemet3
1516114skriftlegheitskravet1
1516006skyldnarars1
1516122slettefristen1
1516118slettingsreglane1
1516149systemutviklingskostnaden1
1516148systemutviklingskostnader1
1516096særnamsmakt4
1516089særnamsmakta3
1516101særnamsmaktas1
1516011særnamsmaktene16
1516073særnamsmaktenes2
1516007særnamsmakter9
1516092særnamsmann2
1516143tapsreduksjonen1
1516141tilleggssystema1
1516083tilskotsinnkrevjingslova4
1516052tinglysingsfeil3
1516051tinglysingsforskrifta5
1516050tinglysingsårsak1
1516127tinglysningslova1
1516136tolkingsuttale1
1516060trekkets1
1516059trekkperiode7
1516069trekkpliktige5
1516125treårsgrensa1
1516131trygdeutbetalingsfiler1
1516074tvangsforretning1
1516085tvangsfullbyrdelseslovens1
1516120tvangsgrunnlaget5
1516042tvangsl80
1516021tvangstrekk1
1516061underhaldstilskot9
1516065underhaldstilskotsgjeld1
1516082underholdsbidrag6
1516005utleggforretningar1
1516077utleggsforretninga19
1516004utleggsforretningane3
1515999utleggsforretningar35
1516078utleggsforsøk1
1516145utleggsobjekt1
1516046utleggspantet15
1516055utleggspanthavaren1
1516054utleggspanthavarens2
1516112utleggssak1
1516139utleggssakar1
1516064utleggstrekka2
1516058utleggstrekket6
1516102vederheftighet3
1516130vidareformidlinga1