Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 62,2004-05: Ot.prp. nr. 62 (2004-2005) Om lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (dagpengar under arbeidsløyse m.m.)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.03.2005

Av i alt 1906 ordformer var 56 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1515853arbeidsmarknadspolitikk7
1515883arbeidsmarknadssamanheng1
1515866arbeidssøkjarens1
1515879avbrotsperiode1
1515878avbrotsperioden2
1515861avrundingsregel1
1515860avrundingsreglar2
1515882bortfallsperiode1
1515881bortfallsperioden4
1515875dagpengeforskrifta2
1515871dagpengegrunnlag1
1515852dagpengekapittelet2
1515904dagpengemottakerne1
1515854dagpengeperiode2
1515902dagpengeutbetalingane3
1515890fellesorganisasjongår1
1515865fellesorganisasjonmeiner1
1515896ferietillegget4
1515856folketrygdlovar1
1515908fråviker1
1515895førtidspensjonsordningar7
1515903graderingsmåten1
1515868graderingsreglane3
1515901graderingsreglar1
1515876graviditetsrelatert4
1515869hovudvilkåret6
1515857høyringsuttalingar2
1515885insentivverknader1
1515867lomeiner1
1515859lønnssubstitutt5
1515899meldekortsentralen1
1515863meldeperiode8
1515864meldeperioden7
1515884postsakene1
1515889restinntektsevna1
1515892sentralforbundmeiner1
1515893sentralforbundviser1
1515858stønadsforhold4
1515877stønadsforholdet2
1515891stønadsperiodar1
1515872stønadssats1
1515907stønadstilfelle1
1515855sysselsetjingsloven2
1515887uføretidspunkt2
1515906ventestønad13